Polisman och ordningsvakts skyldighet att legitimera sig!

Ytterligare ett inlägg om en polismans skyldighet att legitimera sig är av största vikt att reprisera till förmån för en hela tiden ökande läsarskara. Måste polisen legitimera sig vid förfrågan? Payback har kollat på vad Polisförordningen säger, vad JO uttalat i frågan samt avger en direkt slutsats i frågan.

Enligt Polisförordningen

En polisman ska enligt Polisförordning 4.15 under tjänstgöring bära legitimation med sig om inte särskilda skäl föreligger. Verkligheten säger dock annorlunda. Polisen brukar oftast vägra legitimera sig eller uppge sitt tjänstenummer vid förfrågan från bikers.

Enligt Justitieombudsmannen

JO har dock i ett äldre ärende, beslut 2030-1977,  uttalat följande angående polismans skyldighet att legitimera sig:

Vid all myndighetsutövning bör eftersträvas en så stor öppenhet som möjligt och i enlighet härmed äger envar som berörs av ett beslut som meddelats av en befattningshavare i allmän tjänst rätt att på begäran erhålla vederbörande beslutsfattares namn. Skyldighet att på förfrågan lämna namnuppgift gäller i princip också polismän som gör ett ingripande eller någon annan åtgärd i tjänsten, vilket betonats av JO i tidigare beslut. Det förefaller självklart att varje person som blir föremål för ett ingripande från polisens sida har rätt att få upplysning om den ingripande polismannens namn om han så önskar.

I allmänhet torde man kunna utgå från att en person som i allmänhet begär polismannens namn har en rimlig orsak därtill; om han gör det med tanke på en eventuell anmälan i anledning av en åtgärd som polismannen vidtagit, är det självfallet inte fråga om trakasseringssyfte i här avsedd betydelse. Det är därvid oväsentligt om den tilltänkta anmälan är befogad eller ej. Den bedömningen får göras senare i vanlig ordning, om det blir aktuellt. Jag vill alltså understryka vikten av att polisman så långt det är möjligt tillmötesgår den som önskar få upplysning om vem polismannen är.

Slutsats

En polisman har enligt polisförordningen skyldighet att bära legitimation med sig men inte att uppvisa den. JO har dock uttalat att vid förfrågan med anledning av en kommande anmälan över åtgärd som polisen vidtagit att polisman ifråga bör så långt det är möjligt bör tillmötesgå en önskan om att erhålla polismannens namn. Och, JO:s beslut är vägledande för rättstolkningen i ärenden av denna natur.

En ordningsvakt är förordnad av Polismyndigheten och en ordningsvakts arbete klassas såsom myndighetsutövning. Det kan därför i juridisk mening inte bedömas vara någon skillnad på en polismans agerande eller en ordningsvakts vad avser just legitimeringsplikten.

Med JO:s uttalande som underlag bör varje bikers som utsätts för vad han/hon anser vara en olaga åtgärd begära polisernas alternativt ordningsvakternas namn och som skäl uppge att de avser att inkomma med en anmälan avseende polisens och/eller ordningsvaktens åtgärder och att de därvid har rätt att få veta polisman och ordningsvakts identitet!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin