Tillägg till Bikerlagboken: Om Husrannsakan!

bikerlagboken2016halvbild

Tillägg till Bikerlagboken

Payback Sverige har gett ut en mycket omfattande Bikerlagbok omfattande 60 olika kapitel av betydelse för bikers och bikerklubbar. Boken kommer självklart att uppdateras när så mycket nytt material tillkommit att en ny upplaga är av vikt och värde att ta fram.

Under tiden kommer vi att publicera tillägg på Nättidningen Paybacks nyhetssida samt på lagbokens specialsida.

Efter ett nytt JO-fall är det av vikt att publicera ett tillägg i lagboken avseende Husrannsakan.

Det första tillägget avser det ärendet som Payback Sverige drev som juridiskt ombud för en mc-klubb och som fick det sensationella utfallet att Polisen faktiskt medgav att de haft fel och att det inte förelåg något lagstöd för husrannsakan på klubben!

Tillägg till kapitlet Husrannsakan, sidan 41

JO-ärendet, diarienummer 1839-2016, behandlade att en mc-klubbsmedlem stoppats för kontroll varvid poliserna på plats genomförde ögonundersökning och kroppsbesiktning och därefter på grund av misstanke om ringa narkotikabrott, genom eget bruk av narkotika, beslutade om husrannsakan på klubben. Den efterföljande husrannsakan skedde således hos annan än den som skäligen varit misstänkt.

Polismyndigheten avgav följande yttrande över insatsen och händelsen, diarienummer: A255.199/2016: Omständigheter kring brukande ger normalt inte grund för beslut om husrannsakan. För beslut om husrannsakan krävs det någon konkret omständighet som talar för att brukaren innehar narkotika och att den finns just på den platsen eller att det finns bevisning om sådant brott (Se Gunnel Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel, 3 uppl., s. 578).

Enligt 28 kap. 1:2 Rättegångsbalken får husrannsakan hos annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet bara förets om det bl.a. finns synnerligen anledning att det vid husrannsakan ska anträffas föremål som kan tas i beslag eller att annan utredning om brottet kan vinnas. JO har tidigare uttalat att formuleringen ”synnerligen anledning” närmast torde tolkas som att det ska föreligga en eller flera faktiska omständigheter som påtagligt visar att man med fog kan förvänta sig att man kommer att påträffa föremålet eller vinna utredningsresultat (1985/86 s.123 och 1988/89 s. 70).

Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet anser Polismyndigheten att den bevisning som behövdes för att styrka misstanken om bl.a. ringa narkotikabrott säkerställdes redan genom beslutet om kroppsbesiktning. Vidare anser myndigheten att det inte kan anses ha förelegat sådana omständigheter som faktiskt visade att man vid en husrannsakan i Xxx MC:s lokaler med fog kunde förvänta sig att påträffa föremål eller vinna utredningsresultat i det aktuella ärendet. Med hänsyn härtill anser Polismyndigheten att det inte har funnits skäl att besluta om husrannsakan.

JO beslutade därefter enligt följande: Polismyndigheten har i sitt yttrande redogjort för det faktiska händelseförloppet. de rättsliga förutsättningarna för att göra en husrannsakan och sin bedömning av saken. Jag instämmer i Polismyndighetens bedömning att den bevisning som behövdes för att de brott Xxx misstänktes för skulle kunna styrkas säkerställdes genom beslutet om kroppsbesiktning. Redan av det skälet har det alltså saknats anledning att besluta om husrannsakan. Polismyndigheten ska därför kritiseras för att ha genomfört en husrannsakan i mc-klubbens lokaler utan att det fanns grund för det.

Utskrivningsbar pdf-fil över Tillägg till Husrannsakan

Länk till artikel omkring JO-beslutet:
http://www.payback.name/?p=18296

Länk till Bikerlagbokssidan:
http://www.payback.name/?page_id=16768

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin