• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • OM direktiven för kommittén som ska utreda inskränkning av föreningsfriheten! Ligger det en hund begraven i direktivstexten?

OM direktiven för kommittén som ska utreda inskränkning av föreningsfriheten! Ligger det en hund begraven i direktivstexten?

Bakgrund

Regeringen har nu utfärdat direktiven för den parlamentariska kommittén som ska utreda ett förbud mot i första hand terrororganisationer såsom IS.

Kommittén kommer att vara sammansatt av företrädare för samtliga riksdagspartier. Justitierådet och ordföranden i Högsta domstolen Anders Eka kommer att vara ordförande i kommittén.

Kommittén ska hålla sig informerad om och beakta relevant arbete som bedrivs inom Regeringskansliet och inom utredningsväsendet. Under genomförandet av uppdraget ska kommittén inhämta synpunkter från berörda myndigheter och organisationer i den utsträckning kommittén finner lämpligt.

Kommittén ska lämna de förslag till grundlagsändringar och andra författningsändringar som kommittén bedömer är motiverade. Uppdraget att utreda begränsningar i föreningsfriheten ska redovisas senast den 15 mars 2021.

Kommentar

Utmärkta rättssäkerhetsförslag omkring grundlagsförändringar!

Vi vill börja med att konstatera att utredningen ska även kolla på att införa två spärrar för att kring grundlagens krav på att två olika riksdagar ska fatta beslut om grundlagsförändring. För det första man vill förhindra att en regering avgår och utlyser nyval för att efter valet återigen snabbt rösta om en grundlagsförändring igen. Det ska således vara två beslut med ordinarie val emellan för att en grundlagsförändring ska kunna genomföras.

För det andra vill regeringen att det ska utredas om det ska fodras inte bara majoritet för en grundlags-förändring utan även kvalificerad majoritet som röstar för grundlagsförändringen. Exempelvis ska det fodras en majoritet på 2/3 som röstar för en grundlagsförändring.

Dessa båda förslag är alldeles utmärkt och stärker rättssäkerheten. Det ska inte vara lätt att ändra grundlagen!

Ligger det en hund begraven i textutformningen?

I utredningsdirektiven framgår ingenting annat än att utredningen ska avse förbud mot terrororganisationer. Så långt bra.

Det finns dock inget som säger att utredningen kan förhålla sig till utvecklingen under tiden och föreslå fler förslag på andra premisser. Kommittén ska lämna de förslag till författningsändringar som kommittén bedömer är motiverade. 

Kommittén ska hålla sig informerad om och beakta relevant arbete som bedrivs inom Regeringskansliet och Under genomförandet av uppdraget ska kommittén inhämta synpunkter från berörda myndigheter och organisationer i den utsträckning kommittén finner lämpligt. 

Utredningen ska alltså hålla koll på annat arbete under tiden inom regeringen samt prata med berörda myndigheter såsom polisen under tiden för utredningen. Och Polis och regering vill ha ett förbud mot mc-klubbar och då inget i direktiven egentligen hindrar kommitten att utvidga arbetet att omfatta även mc-klubbar i utredningen så får vi helt enkelt invänta utredningens slutstatser som ska redovisas senast den 15 mars 2021 i del förbud mot organisationer.

Finns det något i utredningsdirektivet som får en att ana att en hund är begraven. Ja, det finns det. Förutom att direktiven hänvisar till undantaget i grundlagen 2:24: Av 2 kap. 24 § andra stycket följer vidare att föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Så hänvisar också regeringen till en annan skrivning i grundlagen nämligen ett andra alternativ för förbud: Föreningsfriheten får under vissa snävt avgränsade förutsättningar begränsas genom vanlig lag. Liksom i fråga om begränsningar av andra grundläggande fri- och rättigheter gäller att en begränsning får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. En begränsning får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar.

Här kan man tänka sig att den desperata kopplingen i media, och i politikers och polisers uttalanden på sistone kring sprängningar kommer in och sätts i ett förståbart sammanhang. Att förbjuda organisationer på grund icke godtagbara företeelser i samhället. Såsom ordningsstörningar i samhället som använts i Holland som ursäkt för att förbjuda tre olika mc-klubbar. Att det i Sverige saknas mc i den sammanslutning som begår sprängningar tycks ju tyvärr inte hindra debatten om ett krig mellan ”mc-gäng” utan mc varför det ju inte heller behöver förhindra ett förbud mot mc-klubbar med mc.

Fyra risker framöver

Det finns fortfarande ett antal riskmöjligheter öppna:

1. Att utredningen efter kontakter med andra myndigheter även föreslår ett mc-klubbsförbud
2. Att en separat utredning  inleds kring att förbjuda mc-klubbar
3. Att ett regeringsförslag läggs fram för röstning om att förbjuda mc-klubbar omfattande störande av samhällsordningen som i Holland
4. Att ett administrativt beslut fattas av åklagare att förbjuda mc-klubbar för senare prövning i domstol som i Danmark.

Direktivet

 

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin