SIN ska nu bestämma om ”Bikerregistret” ska granskas!

mckontroll

G W Persson konstaterade att bikerregistret är byggt på samma olaga grund som romregistret!

Professor Leif G W Persson uttalade i direkt sänd TV att ett bikerregister existrar och att förutom bikers även anhöriga och barn registreras i registret.  Registreringen av bikers sker på exakt samma sätt som med romer, det vill säga utan att registreringen är kopplad till konkret brottslighet varför den även i fallet med bikers är helt olaglig!

9.27 in i programmet ”Efter 10” uttalade sig professor Leif G W Persson sig enligt följande: Vi har en motsvarande sån där (apropå register kring romer) över landets mc-busar och det är också så att deras minderåriga barn har hamnat där. I den vidare konversationen framgår därefter att kravet är att det finns ett brott i botten som behöver utredas för att registreringen ska få ske.

Payback Sverige skickade förfrågan och erhöll svar från SIN!

Payback Sverige skrev som ett första steg i november till Säkerhets- och Integritetsskydsnämnden (SIN) och frågade huruvida nämnden hade för avsikt att granska det så kallade Bikerregistret. Brev och svar länkas till sist i artikeln.

SIN svarade Payback enligt följande: Den bedömning som SIN hittills har gjort avser endast det så kallade kringresanderegistret vid Polismyndigheten i Skåne. För att följa upp den granskningen har SIN även inlett ett ärende där vi inhämtar förteckningar från alla de olika länspolismyndigheterna över vilka olika register de har i sin underrättelseverksamhet. Uppgifterna från de olika myndigheterna ska sammanställas och redovisas vid nämndens möte i januari. Därefter kommer nämnden ta ställning till hur den fortsatta granskningen av polisens register i underrättelseverksamheten ska inriktas.

Utdrag ur uttalande från SIN

SIN har nu kommit med ett uttalande ur vilket vi här citerar viktiga bitar:

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har gjort en översiktlig kartläggning
över gemensamt tillgängliga uppgiftssamlingar i underrättelseverksamheten
hos landets 21 länspolismyndigheter. Kartläggningen är avgränsad till sådana
uppgiftsamlingar som enligt polismyndigheterna kan innehålla känsliga
personuppgifter. Kartläggningen ska utgöra ett underlag för nämndens fortsatta
granskning av behandlingen av personuppgifter i polismyndigheternas
underrättelseverksamhet. Nämnden kommer utifrån sina iakttagelser att
besluta vid vilka polismyndigheter som en närmare granskning av denna
behandling ska ske.

Nämnden har begärt in förteckningar från landets länspolismyndigheter över
alla uppgiftssamlingar som de har gjort gemensamt tillgängliga i sin
underrättelseverksamhet och som kan innehålla känsliga personuppgifter.
Myndigheterna har också ombetts att kortfattat beskriva syftet med varje
uppgiftssamling och vilken typ av känsliga personuppgifter som kan
förekomma. Svaren har sammanställts och analyserats. Pga. sekretesskäl kan
dock enbart vissa allmänna iakttagelser redovisas.

Nämnden har begärt in förteckningar från landets länspolismyndigheter över
alla uppgiftssamlingar som de har gjort gemensamt tillgängliga i sin
underrättelseverksamhet och som kan innehålla känsliga personuppgifter.
Myndigheterna har också ombetts att kortfattat beskriva syftet med varje
uppgiftssamling och vilken typ av känsliga personuppgifter som kan
förekomma. Svaren har sammanställts och analyserats. Pga. sekretesskäl kan
dock enbart vissa allmänna iakttagelser redovisas.

Av övergångsbestämmelserna till PDL framgår att den gamla polisdatalagen ska fortsätta att
tillämpas i stället för PDL fram till utgången av år 2014 vid behandling av personuppgifter i en
särskild undersökning som har beslutats före ikraftträdandet av PDL.

Nämnden noterar att många polismyndigheter tycks ha beslutat om endast ett
fåtal gemensamt tillgängliga uppgiftssamlingar i sin underrättelseverksamhet.
Vissa av dessa har ett mycket vitt ändamål angivet. Med anledning av denna
iakttagelse vill nämnden redan nu erinra om att ett alltför vitt ändamål för
personuppgiftsbehandlingen inte är godtagbart enligt PDL:s bestämmelser.

Andra förs gemensamt av flera polismyndigheter, antingen regionalt inom ett
samverkansområde eller nationellt tillsammans med Rikskriminalpolisen.

För att personuppgifter ska få göras gemensamt tillgängliga i underrättelseverksamhet
krävs att de kan hänföras till någon av de kategorier som anges i PDL, t.ex. att
de kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet som innefattar
brott med minst ett års fängelse i straffskalan eller som sker systematiskt

Payback Sveriges kommentar:

Payback Sverige kommer fortsätta att följa SIN:s arbete med att granska olika former av register inom Polismyndigheten som har ett alltför vitt ändamål och där vi utgår från att det så kallade ”Bikerregistret” ingår. Som framgår ovan går det på detta stadie inte att få uppgifter om vilka register som avses på grund av sekretessbeläggning.

När SIN fattat vidare beslut utefter den informationssamling som nu infordrats och granskas kommer självklart Payback att sända en ny förfrågan till SIN över huruvida ”Bikerregistret” är en del av granskningen.

”Bikerregistret” förs som vi alla vet och som Leif G W Persson utefter principen att granska allt och alla ingående ,i och omkring bikerkulturen, inklusive småbarn. Registret har heller inget samband med misstänkta bakomliggande brott med krav på minst ett års fängelse i straffskalan varför deär olagliga!

Hur vet vi att polisens registrering sker utan att konkreta brottsmisstankar föreligger? Alla som någonsin varit på en bikerfest vet att polisen stoppar samtliga fordon och att samtliga personer, förare såväl som passagerare, olagligt tvingas legitimera sig i samband med att polisen registrerar var ens personuppgifter numer oftast via scanning av hela id-handlingen. Därför vet vi liksom G W Persson att registret existerar och sker på olaga grund!

SIN svarar Payback om bikerregistret:
http://www.payback.name/?p=12111

Paybacks brev till SIN:
http://www.payback.name/?p=12070

Länk till Leif G W Persson uttalande:
http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/leif-gw-persson-jag-har-alltid-varit-religi%C3%B6s-2457272

Länk till SIN:s uttalanden om kommande granskning:
http://www.sakint.se/Kartlaeggning-av-polismyndigheternas-behandling-av-kaensliga-personuppgifter-i-underraettelseverksamhet.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin