• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Seger för bikerkulturen! Polisen kritiseras på sju punkter men vittnar falskt och använder sig av sagofigurer!

Seger för bikerkulturen! Polisen kritiseras på sju punkter men vittnar falskt och använder sig av sagofigurer!

         nyannons2jpeg

Bakgrund

Payback Sverige har varit juridiskt ombud i ärendet kring julfesten hos Punisher MC. Vi har nu genomgått JO-beslutet rörande julfesten i december 2011. En fest som inte var en traditionell mc-fest utan var en fest för inbjudna vänner varför många deltagare var kvinnor och barn samt andra personer utan ryggmärkesväst. Ett faktum som inte hindrade Polismyndigheten i Skåne för att bruka grovt våld emot såväl kvinnor som barn genom att med slag, pepparsprej mot astmatiker och personer som nyligen genomgått ögonoperationer, förhindrade personer ifrån att inta behövlig hjärtmedicin, släpade en kvinna över golvet och över en hög cementtröskel hållande i håret a´la grottmänniskor samt knäckte armen på en deltagare samt satt 8-10 poliser på personen placerande knän i ryggen så att personen drabbades av andningsstillestånd varefter han utan upplivningsförsök dumpades i kofferten på en polisbil i väntan på ambulans.

Polisen har anpassat svaret och vittnar falskt!

Ett intressant faktum är att JO inte ifrågasätter insatsens orsak och det tidsgap som föreligger mellan de påstådda samtalen och polisens ankomst. Polispiketstyrkan är placerad i Malmö. 60 km ifrån Kågeröd. 8 minuter efter det påhittade hotsamtalet är styrkan på plats vilket klart och tydligt framgår ur vittnesmålen. 60 km på 8 minuter förutsätter en snittfart även på de mindre vägarna på 450 km/h!?? Rimligt? Möjligt? Nej, självklart inte.

Polisen har i ärendet systematiskt i efterhand konstruerat en historia för att skaffa sig ett lagstöd för en insats som var ett direkt och olagligt tillslag, en så kallad särskild insats, mot en julfest och saknade fullständigt lagstöd. Hur var det nu den f.d polisen Michael Lundh sade: Vi lärde oss snabbt konsten att skriva oss fria, berättar Michael Lundh. Vi anpassade alltså våra rapporter efter vad lagarna krävde. Sanningen var mindre viktig. Om någon blev anmäld, då snackade vi ihop oss och lade fram en samstämmig men falsk historia. Jag – och många med mig – ljög inför internutredarna och vittnade falskt inför domstolen. Det var rutin. Just så är fallet i detta ärende. Polisen har ljugit ihop sig och justerat alla uppgifter så de ska stämma med sin historia.
Se: http://www.payback.name/?p=10750

Två sagofigurer i huvudrollen

Polisen har uppgivit att insatsen inletts på grund av inkommande samtal om hot mot personer. Två fingerade namn uppges. Namn som ingen känner och som inte varit på festen. Polisen har inte inkommit med några uppgifter om samtalet trots begäran. Inga mobilnummer, inga personuppgifter såsom namn eller adress på personerna, inga ljudfiler över samtalen och heller ingen mobilpositionering. Polisen har diktat ihop ett hot som aldrig kan ha inkommit från personer som inte existerar. De vittnar således falskt och ljuger JO rakt upp i ansiktet!

Det faktum att polisen uppträder helt maskerade med övertejpade polisiära identitetsmarkörer berörs inte heller i beslutet. JO har erhållit fyra filmsekvenser där svartklädda män uppträder på ett mycket aggressivt och otrevligt sätt gentemot festdeltagarna. De hotar, svär, skriker, bevakar personerna med höjda k-pistar och hetsar hundar mot ansiktet upprepade gånger på de på marken sittande festdeltagarna. Dessa filmsekvenser är allmänna handlingar varför vi ännu en gång uppmanar media att begära ut filerna och granska om polisens uppträdande står i proportion till hur en polismyndighet ska och bör uppträda i en demokrati och rättsstat.

Vad skriver då JO och tar ställning till i beslutet?

– Polismyndigheten har inte presenterat några skäl för kvarhållandet av de ifrågavarande personerna under insatsens första timme. De skäl som anförts för kvarhållandet kan inte avse dessa personer. Kvarhållandet av personer som befann sig utanför klubbhuset sakande därför rättslig grund.

– Åtgärden att fotografera personerna saknar också rättslig grund då en sådan fotografering omöjligt kan ha erfordrats för vinnande av utredning av brott!

– Det framstår även som oproportionellt att mitt i vinternatten låta personer sitta  på marken under en så lång tidsrymd som i förevarande fall. Det vill säga, utan överdragskläder i temperatur mellan 0 och +3, beordras sitta emellan 1.45 timmar och upp till 3.30 timmar. Åtgärden strider således mot Polislagen 8, den så kallade behovs- och proportionalitetsprincipen.

– Polisen har inte heller kunnat redovisa någon dokumentation rörande användandet av pepparsprej mot ett flertal personer.

– Förutom en kort notering av omhändertagande för avvisande och/eller avlägsnande från området, har polisen inte uppvisat någon särskild dokumentation rörande åtgärden trots att kopior från polismyndigheten rörande insatsen begärts in av JO.

– Polisen har uppgivit att handfängsel använts mot två personer samt hänvisat till protokoll. Trots JO:s begäran har dock inte heller i detta fall JO tillställts begärda dokument.

– En tredje person handfängslades under hela perioden för insatsen. Polisen har inte ens kommenterat denna insats varför de inte heller under denna punkt inkommit med begärd dokumentation till JO.

JO:s beslut: Sammantaget finns det god grund för slutsatsen att vålds- och tvångsåtgärderna inte har dokumenterats eller att den dokumentation som förekommit har varit bristfällig. Sådana brister medför regelmässigt att en efterhandskontroll av åtgärderna försvåras eller omöjliggörs vilket allmänt sett innebär en risk för rättsäkerheten.

För de dokumentationsbrister som nu påpekats samt med einran om vad som ovan sagts om avsaknaden av rättsligt stöd för vissa åtgärder och om den olämpliga behandlingen av presumtiva förhörspersoner förtjänar polismyndigheten kritik!

Payback Sveriges kommentar

Polismyndigheten erhåller således kritik från JO på sju olika punkter vilket juridiskt måste ses som en mycket klar framgång och en delseger! Vi kan inte på rak arm einra oss att JO på så många punkter någonsin kritiserat polisen i ett bikerrelaterat ärende varför ärendet otvivelaktligen utgör en stor framgång för bikerkulturen och samtidigt är ett klart bevis för att polisens arbete mot bikerkulturen sker utan erforderligt lagstöd och innebär systematiska och organiserade lagövergrepp från polismyndighetens sida!

Vidare framgår att polisen systematiskt underlåtit att dokumentera insatsens olika åtgärder i avsikt att obstruera en legalitetsgranskning i efterhand. Samma system men en annan metod än polisen på sistone tillämpat då de istället har sekretessbelagt en obefintlig dokumentation i samma syfte – att undkomma en rättslig legalitetsprövning av olaga insatser!

Ärendet är inte avslutat härmed. Bikerkulturen har segrat och påvisat polisens olagliga metoder och har därmed vunnit ett slag. Vi har dock bara vunnit en etappseger i ett långt race och måste gå vidare i ärendet med nu gott stöd bakom oss för att polisen inte agerat utefter lagstöd i ärendet.

Mer info om ärendets fortsatta gång kommer senare.

Läs mer om ärendet på:  http://www.payback.name/?p=5260

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin