• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Resultatet av att kämpa mot myndighetsövergrepp – Payback stämplas som en fara för nationens säkerhet! Del 2

Resultatet av att kämpa mot myndighetsövergrepp – Payback stämplas som en fara för nationens säkerhet! Del 2

nyannons2jpeg

I en polisskrivelse blir Payback Sverige stämplad som en fara för nationens säkerhet då vi med juridiska medel arbetar för bikerkulturen och mot olaga myndighetsövergrepp!! En absurd konsekvens av att Payback för bikerkulturens räkning kräver att polisen och myndigheterna ska arbeta inom lagen, med lagstöd för åtgärder som drabbar och riktas mot bikers! Ett krav vi aldrig kommer att ge efter på oavsett priset!

Bakgrund

En klubbmedlem begär förtjänsfullt ut en PL 27 för att få underlag rörande varför en kroppsvisitation utförts. Protokoll överlämnas men uppgifter om beslutsfattare samt vem eller vilka som deltagit i ingripandet är överstrukna. Andra uppgifter från kontrolltillfället har helt utelämnats. Tilläggas bör att kontrollen var helt resultatlös.

 Uppgifter som ska ingå i protokoll enligt Polislag 27:

Av protokollet ska det framgå

1. vem som har fattat beslutet om ingripandet,
2. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,
3. vem eller vilka som har deltagit i ingripandet,
4. vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot,
5. tiden för ingripandet samt
6. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.

Uppgifterna ovan är alltså obligatoriska att utelämna enligt lag vilket inte skett i detta fall. I medföljande beslutshandling hänvisas till att övriga uppgifter maskats utefter Offentlighets- och Sekretesslagen 18:1, 2 st paragraf 2 samt utefter 15:2! Här blir saken plötsligt högintressant. Ifrån att ha varit ett fall där polisen som sedvanligt är när det gäller bikers, inte följer lagen så hänvisar polisen helt plötsligt till en paragraf som är av en helt annan kaliber.

Hemligstämplat på grund av utlämnande skadar landets försvar och utgör fara för rikets säkerhet

Följande står att läsa i paragrafen:

15:2: Försvarssekretess

Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Om det finns särskilda skäl, får dock regeringen meddela föreskrifter om att sekretessen ska gälla under längre tid.

Beslutet om hemligstämpling överklagas självklart till Polismyndigheten.

Paybacks verksamhet en fara för för rikets säkerhet!!??

I det nya Polismyndighetsbeslutet där Polisen avslår begäran att få ut samtliga uppgifter kring polisinsatsen framgår följande:

I en PM upprättad av chefsjuristen i Poiismyndigheten i Skáne framgár bl.a.följande:

Under váren skickade ocksá före­ningen PayBack Sverige en skrivelse där företrädare för förening­en gav tydligt uttryck for att de skulle pâverka polisens dagliga ar­bete genom att göra anmalningar och genom att begära ut hand­lingar i större omfattning.

Vid bedömningen mãste ovanstående uppgifter från Skáne beaktas. Andra omständigheter av intresse är att det synes vara en samordnad aktion vilket i sig kan innebara att uppgifierna samlas på få händer som gör bedömningarna av vad som fortsättningsvis ska ske i respektive ärende, som i sin tur är föru­tsättningar för en kartläggning av personal.

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att det finns ett uttalat syfte att påverka polisens dagliga arbete genom att göra anmälningar och genom att begära ut handlingar i stor omfattning. Att göra anmälan är i och för sig en rätt som envar har om man anser att en myndighet handlat fel. Det kan däremot inte anses vara gotagbart om man genom en aktion som den nu aktuella påverkar verksamheten och enskilda anställda negativt. Om man därtill lägger risken för en omfattande och systematisk kartläggning av personal i yttre tjänst finns en risk finns en risk för såväl polisens arbetsmetoder som totalförsvaret.

Paybacks kommentar

Payback Sverige äger inget som helst intresse av att kartlägga enskilda poliser vilket tydligt framgår ur den nedan länkade artikeln som polisen avser när det gäller anmälningar och begäran om protokoll av större omfattning. Den kommande anmälan sker utefter de mycket omfattande, olagliga och systematiska kontroller som polisen dagligen riktar mot Sveriges bikers istället för att lösa brott! Det är polismyndigheternas olaga kontroller som anmälan kommer att riktas emot liksom den tidigare gjorda anmälan rörande begäran om registerkontroll över polisens bikerregistreringar. Anmälningarna avser således myndigheterna och ej de enskilda anställda!

Polisen kan också mycket enkelt slippa dessa tidsödande arbetsuppgifter med att skriva ut protokoll på begäran av kontrollerade bikers. Receptet är enkelt: Börja följ lagen! Bekämpa brott och sluta trakassera bikers med olagliga kontroller! Då upphör automatiskt allt merarbete för Polisen både vad gäller att skriva ut PL 27 samt med att tvingas bemöta olika former av anmälningar. Följ lagen, slipp Payback och börja jobba med att lösa brott igen!

Bättre betyg för en bikerorganisation är svårt att få!

Att Polismyndigheten bedömer Payback Sveriges verksamhet som en fara för rikets säkerhet och att verksamheten påverkas negativt av arbetet är å andra sidan det bästa betyg en bikerorganisation kan få. Då gör vi jobbet och tvingar samtidigt hela tiden polisen till merarbete som en följd av att de inte följer lagen!

Begär ut PL 27 vid varje kontrolltillfälle:
http://www.payback.name/?p=13320

Gå med i Payback Sverige – Organisationen som inte bara gör skillnad utan äventyrar hela polisverksamheten! 200 kr för enskilda medlemmar och 1 000 kr per år för klubbar. Bankgiro: 803-9851

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin