Regeringen öppnar dörren för subjektiv rättstolkning med nytt lagförslag!

Regeringen har idag fattat beslut att låta utreda om de straffrättsliga åtgärderna mot så kallad organiserad brottslighet ska skärpas.

Utredaren ska bland annat överväga om försök, förberedelse och stämpling till fler brott som är vanliga inom organiserad brottslighet bör kriminaliseras. Vidare ska utredaren ta ställning till om straffskalan för förberedelse och stämpling bör skärpas.

Utredaren ska också se över om straffansvaret för underlåtenhet att avslöja respektive hindra brott bör skärpas för personer som har anknytning till den organiserade brottsliga verksamhet där brottet har begåtts. Straffansvaret är i dag förhållandevis snävt avgränsat och bestämmelsen tillämpas sällan.

I uppdraget ingår även att se över omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömandet av om ett brott är grovt. Det handlar om att överväga om sådana omständigheter i ökad utsträckning bör anges i straffbestämmelser som ofta aktualiseras i samband med organiserad brottslighet.

Professorn i straffrätt Petter Asp har åtagit sig utredningsuppdraget. Uppdraget ska redovisas i mars 2014.

Payback Sveriges kommentar

Utredningsförslaget ska ses i ljuset av polisens kapitala misslyckande i samband med den särskilda satsningen mot organiserad brottslighet samt det faktum att det börjar bli hög tid för polisens årliga redovisning av resultatet av satsningen. Ett resultat som under fjolåret rönte skarp kritik och ifrågasättande inte bara från Paybacks sida utan även från traditionell media på plats under presskonferensen. Vi kan med ledning av utredningsdirektiven redan nu förutspå att resultatet knappast förbättrats förutom vissa punktinsatser gällande dopingbeslag m.m.

Istället för att stanna upp och betänka utifall att satsningen varit missriktad väljer således regeringen att istället gå polisens väg genom att kriminalisera allt fler skeenden så att polisens satsning kan framstå som mera lyckad framöver. Att de därigenom ger sig in på en väg med allt fler svårdefinierade brottstyper som kan bli föremål för en subjektiv rättsbedömning emedan det svårligen kan uppställas klara och tydliga allmängiltiga kriterier för ovannämna brottstyper, bekymrar inte regeringen. Subjektiv rättstolkning som ett led i att ändamålen helgar medlen.

Utredningsförslaget öppnar liksom för kronvittnen för ett angiverisystem där en person inblandad i brottslighet har att tjäna på att ange brottskamrater genom att angiva andra.

Den allvarligaste skrivningen i utredningsdirektivet och som riskerar att komma att anföras mot personer på lösa boliner är från sidan 8: Det bör därför övervägas om straffansvaret kan förändras så att det blir lättare att tillämpa i förhållande till personer som t.ex. deltagit eller varit ledare i det sammanhang där det aktuella brottet förekommit.

Vi ska nu genomläsa förslaget i sin helhet och se om vi får anledning att återkomma. Och, som vi tidigare sagt: Kampen kommer att bli smutsigare innan det vänder. Stöd Payback- Payback stödjer dig!

Länk till Regeringens pressmeddelande:
http://www.regeringen.se/sb/d/17152/a/209661

Länk till utredningsdirektivet:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/96/54/81597635.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin