Rapport från Payback Sveriges årsmöte 2014!

arsmote4arsmote4

Payback Sveriges årsmöte

Payback Sverige avhöll under lördagen årsmöte hos Punisher MC, Kågeröd. Vi vill börja med att ge en stor eloge till Punisher MC för att på ett ytterst förtjänstfullt sätt stått för samt genomfört alla arrangemangen kring årsmötet! Guld värt!

Payback Sverige har väldigt snabbt byggt upp en organisation för att kunna driva juridiska fall samt för att medialt kunna publicera effektiva motskrivelser. Alltför snabbt i vissa bitar då de rent föreningstekniska bitarna fått stryka på foten vilket framkom kritik emot på årsmötet och vilket Payback helt tar på sig.

Deltagarna på mötet utdelade även mycket beröm för gott och framgångsrikt arbete för bikerkulturen.

Förtroendevalda

Ordföranden, som under fjolårets årsmöte, valdes på två år, avsade sig sin plats och valde självmant att träda tillbaka för organisationens bästa då Payback alltför mycket kommit att centreras kring person och organisationen därför framstått som en persons arbete och inte såsom den riksorganisation Payback är.

Styrelsen består efter årsmötet av följande personer och poster:

Ordförande: Håkan Tedelius, Warriors MC (2 år)
Vice Ordförande: Ismo Salmi, Overdooze MC
Kassör: Anna Nilsson
Sekreterare: Peter Schjerva (2 år)
Ledamot: Jan Andersson, Wheel Legs MC

Styrelsesuppleanter:
Maine Löfmark
John Jacobsson, Overdooze MC
Bob Johnsson, Wheel Legs MC

Revisorer:
Krister, Punisher MC
Bill, Punisher MC

Valberedning:
Martin, Black Dragons MC
Folke, Joms MC

Övriga beslut fattade på årsmötet

Antal närvarande röstberättigade: 65 st.

Ekonomin stabil.

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.

Medlemsavgifterna blev oförändrade: 200 kr/enskild medlem och 1 000 kr för Premiummedlemskap, klubbar.

Styrelseråd

Mötet beslutade att tillsätta ett styrelseråd bestående av de klubbar som utgör regionsombud. Klubbarna äger en halv röst var vilket tillsammans ger 6 röster, när alla regioner är besatta, att ställas mot styrelsens sex röster och där styrelseordföranden vid lika rösttal äger utslagsröst.

På detta vis innehar landets klubbar insyn och medbestämmande.

Styrelsemöte

På efterföljande styrelsemöte beslutades att Payback Sveriges styrelse inklusive styrelseråd ska hålla fyra styrelsemöten årligen, varav två sker i samband med årsmötet och Payback Resistance Run.

Varje ledamot erhöll definierade arbetsuppgifter varvid organisationens löpande arbete därvid styrdes upp.

Kommentar

Presentation av samtliga styrelseledamöter kommer att publiceras framöver.

Vi har nu styrt upp föreningstekniska brister genom tillsättandet av en ordförande med stor facklig och föreningsrättslig kunskap samt har även ytterligare en ledamot, Jan Andersson, med lång föreningserfarenhet och kunskap.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin