Polisinsatsen mot BHC-festen är nu JO-anmäld!

We´llstandtheground70mm.PDF  WeAreJustice_80mm.PDF

Den stora polisinsatsen riktad mot deltagarna på helgens BHC-party har nu JO-anmälts enligt nedan av Payback genom vice ordförande, advokat Ismo Salmi. JO-anmälan länkas till nedan.

Anmälan avseende poliskontroller utan laga grund

Jag får härmed på uppdrag av PayBack, som är en ideell organisation för motorcykelklubbar som ingår i den s.k. hoj-kulturen i Sverige, inge följande anmälan och vördsammast hemställa att JO vidtar nödvändiga utredningsåtgärder.

Bakgrund

Den 2 oktober 2016 hade en Hells Angels-klubb i Eskilstuna anordnat en festlig sammankomst i sina lokaler på Gustavsvägen 6 i ett industriområde i Eskilstuna.

Alla festliga sammankomster som sker inom hoj-kulturen är mycket lugna tillställningar, med en klinisk frånvaro av våldsamheter, vilket skall ställas mot krogvärlden, där våld och övergrepp är så frekvent förekommande att det behövs flertalet ordningsvakter på varje krog.

Att sammankomsterna inom hoj-kulturen är fria från våld strider förvisso mot den, felaktiga, uppfattning som sprids i massmedia, att våldsamheter skulle förekomma frekvent.

Men troligen kommer Polisen att vitsorda att festliga sammankomster inom hoj-kulturen är mycket lugna tillställningar.

Sålunda var även festen på Gustavsvägen 6 också en mycket lugn tillställning, låt vara att musik hördes ut på gatan.

Lugnet kom emellertid att störas genom Polisens ingripande; uppemot ett tiotal polisbilar upprättade med början kl 20 vägspärrar på gatorna runt Gustavsgatan 6, i form av plastband och tvärparkerade bilar.

Mellan kl 20 och fram till kl 24 stoppades alla bilar som var på väg förbi vägspärrarna. Såvitt kunde bedömas, berordrades samtliga passagerare i bilarna av polisen att legitimera sig och kroppsvisiterades sedan. Således kroppsvisiterades utan urskillning såväl medlemmar i Hells Angels-klubbar som medlemmar i andra mc-klubbar men även personer som inte var medlemmar i någon mc-klubb. Undersökning gjordes i samtliga väskor och kassar som passagerarna bar på sig. Husrannsakan gjordes i samtliga bilar och i samtligt resgods som fanns i bilarna.

Fråga var således om en mycket stor och resurskrävande operation.

Polisen fann dock inga droger, farliga föremål eller annat som skulle kunna ha tagits i beslag. Polisen fann heller ingen eftersökt person. Att Polisens operation inte ledde någon vart är dock inget att förvånas över, dels mot bakgrund av vad ovan anförts om att hoj-fester är lugna tillställningar, dels mot bakgrund av det är mycket sällan som Polisens operationer riktade mot hoj-kulturen ger något påtagligt resultat.

Rättslig reglering

Kroppsvisitation

Jämlikt PolisL 19§ 2 st får en polisman kroppsvisitera en person för att leta efter vapen och andra föremål i förebyggande syfte under vissa förhållanden.

Emellertid förutsätter en sådan kroppsvisitation att det föreligger en situation där risken typiskt sett är stor för att vapen eller andra tillhyggen skall komma till användning, såsom våldsamma idrottsevenemang eller gängslagsmål.

Någon sådan situation förelåg inte vid Gustavsvägen 6. I själva verket har inte Polisen något underlag, utöver eget tyckande utan grund, som skulle visa att det skulle finnas en förhöjd risk för våld på en hoj-fest.

Husrannsakan

Jämlikt PolisL 20 a§ får polisen genomsöka ett fordon för att leta efter vapen och farliga föremål, förutsatt att det kan antas att ett sådant föremål påträffas.

Någon sådan situation, att det skulle funnits grund för polisen att anta att vapen eller farliga föremål skulle påträffas i bilar som passerade den aktuella platsen, förelåg inte vid Gustavsvägen 6. I själva verket har inte Polisen något underlag, utöver eget tyckande utan grund, som skulle visa att det skulle finnas en förhöjd risk för våld och därmed vapenförekomst på en hoj-fest.

Legitimationstvång

Någon grund för systematiska legitimationskontroller, utöver sedvanlig körkortskontroll av en personbilsförare, har överhuvudtaget inte funnits.

Sammanfattning

Mot bakgrund av vad ovan anförts om att polisens kontroller varit systematiska, och utan tillräckliga skäl, varför dessa kan misstänkas ha haft som syfte att medvetet eller omedvetet trakassera klubbar och personer som ingår i den s.k. hoj-kulturen, hemställs att JO utreder Eskilstunapolisens agerande.

Stockholm 2016-10-05

 

Med vänlig hälsning

Ismo Salmi

JO-anmälan

Relaterad artikel:

473 gängskjutningar varav 156 mord outredda och polisen prioriterar bikerkontroller!???
http://www.payback.name/?p=17937

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin