• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisens stolthet gör att brottsuppklarningen hela tiden minskar! Styr upp och prioritera om polisarbetet! Del 3/3

Polisens stolthet gör att brottsuppklarningen hela tiden minskar! Styr upp och prioritera om polisarbetet! Del 3/3

Scandbike2013A4b.PDF

I den avslutande delen om polisens och de samverkande myndigheternas satsning mot så kallad grov, organiserad brottslighet ska vi titta på polisens prioriteringar.

Bakgrund

Payback Sverige är en helt opolitisk organisation vars verksamhet helt är inriktad på att motverka all form av negativ särbehandling av bikers. Det innebär även att vi inte tar ställning eller uttalar oss  i allmänpolitiska frågor som ej berör bikers.

Payback kan dock citera vad olika aktörer med expertiskunskaper anser, såsom sker nedan. Att lägga märke till i sammanhanget är då att det inte är Paybacks egna åsikter.

Vi börjar med att titta på fyra olika problemområden som pekats ut speciellt av journalister, kriminologer, experter på brott samt av polisen själva som områden där polisarbetet bör prioriteras och stärkas.

1. Till begreppet Mängdbrottslighet räknas stöld, misshandel, skadegörelse, bedrägerier, inbrott samt olovlig körning och rattfylleribrott med flera. Brottstyperna räknas inte såsom de allvarligaste formerna av brottslighet men medför ofta betydande skador för enskilda och för samhället. Då brotten uppfattas som grova kränkningar av den personliga integriteten har de även stor betydelse för medborgarnas trygghetsupplevelse av samhället. Polisen klarar helt enkelt upp en oerhört liten andel av mängdbrottsligheten vilket skapar ett allt otryggare samhälle!

2. Under hösten 2014 utgavs Polisens rapport: En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället. I rapporten står bland annat följande att läsa:

Sidan 3: I Sverige finns i nuläget 55 geografiska områden där lokala kriminella nätverk anses ha negativ påverkan på lokalsamhället. Områdena är fördelade över 22 städer – från storstäder till mindre orter och anses vara socioekonomiskt utsatta…De kriminella aktörerna i områdena tycks inte ingå i strukturerade gäng utan snarare i löst sammansatta nätverk med bred förankring i ungdomsmiljön. De bedöms generellt ha låg strategisk förmåga.

Sidan 14: Begreppet parallellsamhälle används ibland i samband med beskrivningar av områ- dena. Vad som avsetts med begreppet har varierat och innefattat olika komponenter såsom egen rättsordning i den kriminella miljön, låneverksamhet, beskyddarverksamhet eller helt enkelt att kriminella upplevs styra och diktera villkoren för befolkningen i ett visst område. I de allra flesta utsatta områden har utvecklingen inte gått så långt att det är befogat att tala om parallellsamhällen i betydelsen alternativ samhällsordning.

Sidan 15: Områdena bedöms generellt vara svåra för Polisen att arbeta i. Som tidigare nämnts störs poliser ofta och hindras i sin tjänsteutövning vilket kan skapa olust att arbeta i området. Dessutom upplevs det vara problem med att klara upp brott i områdena. Det är svårt att få personer att delta i brottsutredningar, men det är också svårt att agera obemärkt och bedriva spaning i dessa områden där nykomlingar snabbt noteras. I vissa områden placeras vakter ut för att bevaka vilka som rör sig där för att varna för polis eller kriminella konkurrenter. Som tidigare nämnts förekommer även fordons-kontroller som försvårar möjligheten att bedriva dold polisiär verksamhet.

Ur en länkad artikel nedan om förorterna säger Polisens presstalesman Thomas Fuxborg följande:

– Man tar till exempel banken – man går inte till en vanlig traditionell bank och lånar pengar, utan man gör det av andra personer i området. Vi talar narkotika, om vem som ska sälja narkotika. Vi talar tobaks- och spritvaror – i stället för att köpa dem i vanliga butiker, så har man tagit över butiker i vissa områden.

3. Vi har därutöver de hela tiden pågående skjutningar och även sprängningar i Malmö, Göteborg och Stockholm som polisen inte effektivt kunnat bemöta och än mindre förhindra. Ett område Polisen tilldelat stora resurser och gjort specifika satsningar som likväl visat sig vara otillräckliga emedan våldet fortsätter.

4. I del 2 av genomgången av den myndighetsgemensamma satsningen mot så kallad grov, organiserad brottslighet uttalades nedanstående av två experter:

Dick Sundevall, författare och dokumentärfilmare:

våldet i hemmen mot kvinnor och barn är mångfalt mer omfattande.

För varje polis som sätts in mot de här mc-gängen blir det en mindre som kan lösa, eller helst förhindra, grova våldsbrott i hemmen, våldtäkter, mord och liknande grov brottslighet.

Men – för de jurister som sitter som höga polischefer i olika polisdistrikt i landet, är det de här gängen som ger de positiva rubrikerna när man då och då lyckas få några av dess medlemmar fällda.

Leif G W Persson: Man borde ta itu med våldtäkter och vanliga misshandelsfall där människor kan bli slagna sönder och samman. De har en omfattning som närmast är gigantisk i jämförelse med det här lite mer organiserade inslaget.

Polisens stolthet gör att brottsuppklarningen hela tiden minskar!

Polisen har under de senaste åren tillförts enormt mycket ökade resurser. Stora summor pengar och betydligt fler poliser har anställts men effekten har helt uteblivit och till och med gett motsatt effekt! Polisens brottsuppklarningsprocent sjunker hela tiden trots kraftigt ökade resurser.

Detta borde fått en mängd varningsklockor att ringa men styråtgärder ifrån Justitiedepartementet har helt uteblivit. Så kan det helt enkelt inte fortsätta inför ögonen på alla landets medborgare och media. Något måste helt enkelt göras för att styra upp polisens verksamhet och prioriteringar – för det är inte resurserna som saknas. Det är polisen som prioriterar fel och satsar resurserna där de inte ens kan tänkas göra nytta – som mot bikers.

Polisen har med många och hårda ord demoniserat bikerkulturen under 25 år. Enorma resurser slösas varje år bort på en fåfäng jakt på bikers. Dagliga förföljelser och trakasseringar i form av aldrig sinande olaga kontroller och spaning i underrättelsesyfte samt oerhört kostsamma telefonavlyssningar m.m ger närmast ingenting men tar oerhörda resurser från alla andra former av brottsbekämpning.

Resultat vad gäller lagföring och brottsbekämpning är i jämförelse närmast obefintlig och ändå fortsätter häxjakten. Det i sammanhanget fåtal brott som begås av bikers skulle fångas upp av vanlig polisverksamhet och enorma resurser frigöras för att sätta in exempelvis på de problemområden som olika experter enligt ovan tidigare utpekat som polisverksamhet som bör prioriteras.

Varför? Med två ord: Polisens stolthet. Polisen förmår helt enkelt inte erkänna begånget fel och säga rakt ut att det finns inga kriminella mc-klubbar. Vi har haft fel. Vi erkänner och ber bikerklubbarna om ursäkt och tar nu vårt ansvar och går vidare och lägger om polisverksamheten till att rikta sig mot de fyra ovannämnda problemområdena.

Styr upp och rikta om polisen!

Medborgarna i Sverige har rätt att kräva en polis som faktiskt löser brott!

Dra nytta av satsningen mot GOB men döp om och styr om satsningen till att istället avse de fyra av experter utpekade, verkliga problemområdena. För polisen kan inte själva lösa alla problemen på de fyra utpekade områdena. De behöver enormt mycket hjälp även från exempelvis andra myndigheter, de i GOB-satsningen medverkande samverkande myndigheterna, kommunerna, skolan, socialtjänsten och inte minst arbetsförmedlingen för att kunna lösa alla problemställningar.

Så styr upp och rikta om polisens verksamhet till att omfatta verklig brottsbekämpning. Här har Justitiedepartementet ett mycket stort ansvar då de via det årliga regleringsbrevet kan ge direkta order omkring polisens verksamhet och prioriteringsområden. Ta ansvaret! Gör åter Sverige till ett tryggt land att leva i! Och, lägg ner bikerjakten!

När maffiametoder kom till förorten:
http://svenska.yle.fi/artikel/2015/04/01/nar-maffiametoder-kom-till-fororten

En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället:
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Ovriga%20rapporter-utredningar/Kriminella%20natverk%20med%20stor%20paverkan%20i%20lokalsamhallet%20Sekretesspr%2014.pdf

Det finns ingen grov, organiserad brottslighet i Sverige:
http://www.payback.name/?p=13422

Polisen jobbar mot mc-klubbarna för att det ger pengar och positiv press:
http://www.payback.name/?p=13424

Del 1: Polisens satsning mot grov, organiserad brottslighet! Del 1/3
http://www.payback.name/?p=15340

Del 2: Ris, Ros och Råd till Polisen! Experter: Fokusera på sexualbrott och våld i hemmet istället för en organiserad brottslighet som inte existerar!
http://www.payback.name/?p=15360

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin