• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Mycket grov kritik över osakligt och partiskt JO-beslut gällande polisens kontrollinsats!

Mycket grov kritik över osakligt och partiskt JO-beslut gällande polisens kontrollinsats!

 .: David Mann and American Rodder

Bakgrund

Ett JO-beslut med mycket allvarliga undertoner och konsekvenser fattades den 12 november 2013. Beslutet omfattar ett ärende i samband med en fest hos en mc-klubb i Trelleborg och vi har begärt ut och erhållit beslutet för att närmare kunna granska skrivningarna. Ärendet har således inte drivits av Payback.

Händelseförloppet är följande: En passagerare blir ombedd att legitimera sig vilket han med laglig rätt ifrågasätter då han bara är passagerare. Piketpolisen sliter då upp dörren och skriker att han ska komma ut. Därefter vidtar visitering och fordonsgenomsökning. Till saken hör att det vid tillfället (mars månad) är kraftig storm och minusgrader och att han tvingas vänta utomhus under tiden för fordonsgenomsökningen, vilken varar en halvtimmes tid varefter poliserna slarvigt bara kastar in genomsökta föremål igen i bilen. Piketpolisen vägrar också att legitimera sig.

Vi har vid beskrivandet av händelseförloppet redogjort helt utefter vad anmälaren uppger för uppgifter emedan vi, liksom närmast alla inom bikerkulturen, känner igen händelseförloppet alltför väl och därför vet det är den sanna och ofriserade beskrivningen av händelseförloppet!

Skrivningar härledande från Polisens yttrande av betydelse

Lokalen i fråga nyttjas av Red Devils MC, som är ett s.k. 1 procent mc-gäng, dvs. en klubb som
tillhör den del av mc-miljön som har brutit med det etablerade samhallet och har sina egna lagar och regler.

Det har under en längre tid varit oroligt inom  1 procent mc-gängen  i södra Sverige. Med hänsyn till den spända stämningen inom 1 procent-miljön  och den omstandigheten  att det fanns uppgift  om att det kunde antas att del fanns personer i
den aktuella miljön som var efterlysta hade polisområde Södra Skåne begärt förstärkning av piketen.

Piketpolisen i fråga hänvisade då till yttre befäls patrullnummer och uppfattade att Xx blev nöjd med det svaret. (Anmälande person begärde legitimation av piketpolisen)

När det gäller polisens skyldighet att lämna identitetsuppgifter har JO uttalat att det i princip föreligger en skyldighet för en enskild polisman att i samband med tjänsteutuvning lämna erforderliga identitetsuppgifter om inte särskilda omständigheter föreligger, t.ex. risk for trakasserier. När det, som i förevarande falL, gäller personer med anknytning till kriminella organisationer så torde sådana särskilda omständigheter föreligga att en polisman kan välja om han eller hon vill uppge sitt namn. Det kan här nämnas att piketpolisen har särskilda id-handlingar med tjänstenummer utan angivande av namn.

Kroppsvisitation och genomsökning  av fordon [enligt polislagen]  får utföras i situationer då risken typiskt  sett framstår som stor för att vapen eller andra tillhyggen  ska komma till användning  vid våldsbrott. I de fall omständighetema är sådana att det finns anledning att befara att farliga föremål inte kan hänföras till en bestämd  person eller ett enstaka  fordon, utan i stället till en gruppering  eller flera fordon  som framförs  av grupperingen  i fråga, anses polisen  ha befogenhet  att mera rutinmässigt kontrollera  dessa  personer  och  deras fordon.

MC-kriminaliteten  är utbredd i regionen och både intema och externa konflikter är vanligt  förekommande. Konflikterna leder inte sällan till grova våldsbrott.  Mot bakgrund härav samt med beaktande  av den omständigheten  att tillgång till vapen och andra farliga föremål är vanligt förekommande  inom grupperingar i den kriminella MC-miljön finner polismyndigheten  att det föreligger rättslig grund att fatta beslut om att kroppsvisitera  personema  i fråga och genomsöka deras fordon.

Sammanfattningsvis  ansåg polismyndigheten  att fordons- och förarkontrollen bade utförts på ett korrekt sätt och att det hade funnits rättsligt stöd for ingripandet.

Ur JO-beslutet

Av 19 § andra stycket 1 polislagen följer att en polisman får kroppsvisitera i den utsträckning det behövs for att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omstän­digheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat. Under samma förutsättningar får en polisman enligt 20 a § polislagen genomsöka fordon.

Bestämmelserna ger polisen befogenhet att genomföra kroppsvisitation ocb genomsöka fordon i förebyggande syfte. Det förutsätter för sin tillämpning en situation där risken typiskt sett är stor för att vapen eller tillhyggen ska komma till användning vid våldsbrott. SÅ kan till exempel vara fallet vid konfrontationer mellan rivaliserande grupper eller vid idrottsevenemang där våldsamheter erfarenhetsmässigt brukar förekomma. Även utan att någon konfrontation har ägt rum kan det finnas risk för sammandrabbning, till exempel om ett mc-gäng befinner sig på en viss plats under sådana förhållanden att det på grund av tidigare erfarenheter eller upplysningar kan antas att avsikten är att invänta och sammandrabba med en fientlig grupp. Polismannen måste emellertid kunna peka på någon konkret omständigbet, exempelvis tidigare iakttagelser, som ger objektivt stöd för ett antagande att vapen kan komma att påträffas vid en visitation eller vid en genomsökning av det aktuella fordonet.

Av utredningen framgår att fordons- och förarkontroller genomfördes den aktuella kvällen i anslutning till en lokal som innehas av en motorcykelklubb som polisen bedömer tillhör den kriminella mc-miljön.

Polismyndigheten har som grund for besluten om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon bl.a. hänvisat till att mc-kriminaliteten är utbredd i regionen samt att både intema och externa konflikter är vanligt förekommande. Myndigheten har även anfört att tillgången till vapen och andra farliga föremål är omfattande samt att konfliktema inte sällan leder till grova våldsbrott.

Bedömningen av om det finns tlllräcklig grund för kroppsvisitation och husrannsakan i fordon ska ske med utgångspunkt från samtliga omständigheter i det enskilda fallet samt grunda sig på den kunskap och erfarenhet som polisen har.

Även om det finns ett visst bedömningsutrymme i denna fråga är det väsentligt att proportionalitetsprincipen beaktas och att tvångsåtgärdema inte tillämpas pa ett sätt som uppfattas som obefogade trakasserier. Jag finner dock inte anledning att rikta nãgon kritik mot polismyndigheten för genomförandet av kroppsvisitationen och husrannsakan.

När det gäller frágan om en polismans skyldighet att identifiera sig erinrar jag om att det, som polismyndigheten anfört, i princip finns en skyldighet for en enskild polisman att i samband med tjänsteutövning lämna erforderliga identitetsuppgifter om det inte finns särskilda omständigheter.

Vad som framkommit i övrigt ger inte anledning till något särskilt yttrande från min sida.

Payback Sveriges kommentar och analys

Polisens legitimeringsskyldighet

Vi börjar med att granska vad JO tidigare uttalat gällande polismans legitimeringsskyldighet: I allmänhet torde man kunna utgå från att en person som i allmänhet begär polismannens namn har en rimlig orsak därtill; om han gör det med tanke på en eventuell anmälan i anledning av en åtgärd som polismannen vidtagit, är det självfallet inte fråga om trakasseringssyfte i här avsedd betydelse. Det är därvid oväsentligt om den tilltänkta anmälan är befogad eller ej. Den bedömningen får göras senare i vanlig ordning, om det blir aktuellt. Jag vill alltså understryka vikten av att polisman så långt det är möjligt tillmötesgår den som önskar få upplysning om vem polismannen är.

JO har alltså tidigare uttalat att om en person vill erhålla polismannens namn för att kunna göra en JO-anmälan ska polisen också utlämna sådan uppgift då det vid sådana tillfälen inte kan vara frågan om trakassering. Detta oavsett om polisen anser en anmälan vara befogad eller ej!

I ärendet vägrar en piketpolis att utlämna inte bara namnuppgift utan även sitt eget tjänstenummer och hänvisar bara till yttre befäls tjänstenummer. Ett klart avsteg från vad JO tidigare uttalat och att JO nu godtar detta förfarande öppnar upp för att Polisen ska kunna dölja de personers identitet helt som begår brottsliga gärningar i tjänstesammanhang! Det är mycket svagt av JO att inte kräva att poliser i tjänstesituationer också ska identifiera sig med namn eller allra minst tjänstenummer och därvid kunna ställas till ansvar för sina handlingar!

Man up, krakar!

Och, till polisen kan vi bara säga: Man up! Gör inte mer än att ni kan stå till era handlingar så som vi alla fick lära oss redan i förskolan! Det är bara i Sverige som polismän är så fega att de vare sig i mediasammanhang eller vid kontrollsituationer vågar framträda med namn. Varför är det så? Om det skulle föreligga fara i utlämnandet skulle det inte göra det i något annat land? Jo, självklart är det så!

Det är bara så att i Sverige har vi dels en polis som vet att de systematiskt bryter mot lagen och därför på alla vis försöker undfly ett juridiskt ansvar! Det är en sida av saken. Den andra sidan är att i Sverige utgör polisen, som GW Persson brukar säga, den lataste och mest inkompetenta polisen i världen. Det innebär att polisen inte agerar utefter att lösa brott. Det klarar de helt enkelt inte av vilket ständigt minskande siffror vad gäller uppklarningsprocenten visar.

I Sverige för polisen därför all brottsbekämpande arbete via stigmatisering i media som de har fri och okritiskt tillgång till. De vet att de ej kan påvisa att bikers och bikerklubbar är kriminella. För det är de inte! Därför driver de mediala kampanjer där de gång på gång upprepar mantrat att klubbarna är kriminella organisationer. På så sätt tror allmänhet och beslutsfattare att så är fallet men glömmer bort att polisen bara pratar utan att någonsin lägga fram ett enda bevis i sak för att så är förhållandet. För de äger inga bevis! De kan bara prata, prata och återigen prata!

JO ska vara saklig och uttala sig utefter fakta och forskning och ingenting annat!

Till att börja med vill vi kritisera fenomenet att både polisen och JO för ett resonemang där de hela tiden begagnar uttryck såsom kriminell miljö, kriminella mc-klubbar m.m. Vilka bevis förekommer och läggs fram av polisen i denna sak? Inga alls! Polisen demoniserar och JO följer i detta ärende polisens begreppsanvändning såsom en underdånig byracka. JO ska vara en opartisk myndighet och aldrig, vare sig i uttalanden eller i beslut hemfalla åt myter, sagor, skrönor eller andra parters begreppsanvändningar. Skulle JO begagna sig av begreppet den kriminella poliskåren om Payback en gång skulle begagna uttrycket i en anmälan? Knappast troligt, eller hur? Nej, JO ska vara saklig och uttala sig utefter forskning och fakta och ingenting annat!

JO ska inte grunda beslut på Polisens erfarenheter/kunskap utan söka lag, egen fakta och källor!

En person som anmäler en polisiär insats och därmed kräver en granskning över legaliteten i insatsen har rätt att kräva att JO prövar anmälan utefter lagen och ingenting annat! Att såsom JO vid detta beslut skriva: grunda sig på den kunskap och erfarenhet som polisen har, måste utgöra grovt tjänstefel! En JO-granskning ska självklart inte grunda sig på polisens kunskap i ett ärende där just polisens förfarande juridiskt är satt under granskning! JO ska självklart grunda sitt beslut helt och hållet utefter lagen och ej förlita sig på polisens uppgifter utan söka sig egna källor, experter m.m. i varje enkild del som granskas! Även här: Skulle JO förlita sig på vad Payback anför vid en anmälan och helt bortse från polisens yttrande i sak? Nej, självklart inte och så har vi också alla sveriges medborgare rätt att kräva att JO bortser från såväl anmälarens uttalanden som polisens och söker egna källor och fakta!!

Det finns inga mc-klubbar som överenskommer med andra klubbar att mötas och göra upp på ställen. Det förfarandet hör andra subkulturer till och hör inte hemma i bikerkulturen. Polisen ska göra en individuell bedömning i varje enskilt fall för om särskilda omständigheter föreligger för såväl särskild misstanke om innehav av vapen eller andra farliga föremål i det enskilda fordonet såväl som på den enskilda personen. Så säger lagen! Det föreligger inget lagstöd för en generell bedömning att fara föreligger och därvid tillåtelse att kroppsvisitera samtliga personer eller genomsöka samtliga fordon vid ett evenemang!

Samma sak gäller vid id-ärenden. Stickprovskontroller av förare i fordon är lagligt. Inte av varje enskild förare däremot då lagen ej ger möjlighet till id-kontroll av alla förare vid ett specifikt arrangemang. En sådan kontroll kan utföras vid en allmän kontroll på motorväg exempelvis men inte mot ett specifikt mc-evenemang på ett geografiskt avgränsat område.

Polisen kan inte heller anföra att de misstänker att någon skulle vara efterlyst för att vinna lagstöd för att kontrollera identitet på samtliga deltagare. Polisen måste äga lagstöd för varje enskild kontroll av varje individ vilket tydligt uppmärksammades och uttalades i den så kallade Reva-debatten.

Generell tillåtelse – Mycket allvarligt!

Polisen har igenom detta ärende lyckats försvåra för kommande JO-anmälningar rörande olaga poliskontroller i det de bluffat JO och därvid fått igenom en generell tillåtelse att såväl legitimationskontrollera, kroppsvisitera samt genomsöka fordon på grund av påstådda konfliktrisker vid mc-evenemang. I ärenden av denna natur är det av vikt att anlita Payback som har tillgång till stora mängder äldre beslut och annan dokumentation kring bikerföreteelser såsom kontroller som kan anföras i ärendena.

Kommenderingschef Lena Matthijs utfrågades av Payback i samband med en massiv kontroll i samband med ett annat mc-evenemang. Hon svarade bland annat följande rörande systemtiska kontroller: När det avser kommenderingen vid Red Devils fest så var inriktningsbeslutet att genomföra trafikkontroller för att kontrollera körkort, nykerhet, drograttfylleri samt att om förutsättningarna var uppfyllda även kontrollera fordonen för att eftersöka vapen enligt Polislagen 20A… Lagstiftningen är vi väl medvetna om och jag beordrade inte någon fullständig id-kontroll av människor om inte de lagliga förutsättningarna var uppfyllda... Systematiserade kroppsvisitationer får inte ske, däremot kan situationen vara sådan att polismännen gör bedömningen att det finns särskilda skäl att anta att det kan finnas vapen i bilarna som är på väg till festen och därför genomförs husrannsakan enligt polislagen § 20 A eller kroppsvisitationer enligt Polislagen §19.

Matthijs tar här, helt riktigt, således avstånd från att lagstöd föreligger för systemtiska kontroller i form av id-kontroller, kroppsvisitationer samt fordonsgenomsökningar. De får ske om särskilda omständigheter föreligger efter bedömning i varje enskilt fall och får aldrig ske systemtatiskt eller utefter ett generellt tillstånd! JO har gjort helt fel i detta ärende!

JO måste omedelbart sluta med att vara en polisiär megafon!

I verkligheten, det vill säga om kontrollen hade prövats i domstol och inte som denna gång hos JO hade polisen fällts för olaga id-kontroller, olaga kroppsvisititationer samt olaga husrannsakningar med därpå följande skadestånd till de drabbade personerna. För polisen måste ha lagstöd och brottsmisstanke på individbasis för varje insats oavsett vad JO uttalat och beslutat i detta ärende. Skärpning, JO! Annars har ni spelat ut er roll, raderat allt förtroende och blivit såsom Riksenheten för polismål – En polisiär megafon som aldrig fäller en polis och som helt går på poliserna ifrågas utsagor!

Länk till tidigare inlägg om polisens legitimeringsskyldighet:
http://www.payback.name/?p=6621

Länk till artikel där Kommenderingschef Lena Matthijs redogör för polislegaliteten vid kontroller:
http://www.payback.name/?p=3755

JO-beslut

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin