• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisens resultat försämras hela tiden för att polisen prioriterar att trakka bikers framför att lösa brott! Del 1/3

Polisens resultat försämras hela tiden för att polisen prioriterar att trakka bikers framför att lösa brott! Del 1/3

Annons.PDF

Polisen har de senaste dagarna återigen råkat i blåsväder på grund av de mycket dåliga resultat de uppvisar. Detta speciellt med tanke på att polisen sedan 2005 förstärkts med 4 000 man utan att redovisa fler personuppklarade brott.

Payback Sverige har tidigare skrivit om detta faktum ett flertal gånger och även kommit med motmedlet: Sluta trakassera bikers och börja lagföra individer utefter begångna brott och ingenting annat. För det är just så enkelt. Polisen lägger närmast obegränsade resurser på att övervaka, kontrollera och registrera bikers. Poliser som i varje enskilt fall kunde varit ute på gatorna och förhindrat våldtäkter, pedofilbrott, kvinnomisshandel. De brott som upptar betydligt större andel av antalet brott än de brott som kan karaktäriseras såsom organiserad brottslighet!

Payback Sverige kommer därför, som ett led i att underbygga vårt uttalande att polisen kunde mångdubbelt fler brott om de istället för att trakassera bikers istället patrullerat gator och torg, att under de närmaste dagarna publicera tre olika artiklar. En artikel om kostnaden för att trakassera och kontrollera bikers samt två artiklar om olika experters syn på polisens prioriteringar när det gäller att prioritera en marginell organiserad brottslighet. Artiklarna har publicerats tidigare men har här en samlad funktion som ger en mycket tydlig bild över polismyndigheternas felprioritering.

Polisens bikertrakasseringar försämrar brottsupklarningen!

För första gången redovisas nu kostnader och resultat rörande fyra stora insatser mot olika mc-evenemang. Siffrorna är närmast chockerande. Polisen arbetar 2 800 timmar per beivrad förseelse! Polisens kostnader är 3, 053 miljoner per uppklarad förseelse! Är dessa siffror och summor berättigade i ett land där polisen redovisar den lägsta personuppklarningsprocenten på 17 år gällande begångna brott?

Polisens bikertrakasseringar största hindret mot en effektiv polisverksamhet!

Polisens olaga kontroller och bevakningar av olika mc-evenemang kostar oerhört stora summor sammantaget under ett år. Detta faktum kombinerat med de närmast obefintliga resultaten utav denna trakassering av mc-klubbar borde få landets skattebetalare att i längden inse vilket oerhört slöseri med polisresurser och skattemedel dessa insatser mot mc-klubbarna utgör.

Polisen begär varje år ytterligare förstärkningar av tillförda medel för att kunna upprätthålla brottsbekämpning och service till allmänheten. I själva verket har polisen oerhört stora summor till sitt förfogande som rätt använda räcker mer än väl till den brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamheten förutsatt att prioriteringarna är korrekta. Vi har sagt det tidigare och säger det igen: MC-klubbarna är inga kriminella organisationer så sluta trakassera klubbarna och börja bekämpa brott!

Skicka evenemangsrapporter till Payback Sverige!

Vi kommer framöver att försöka belysa alltmer av polisens slöseri av resurser för att bekämpa det icke existerande mc-monstret och uppmanar alla landets klubbar att uppmärksamma hur många poliser, fogdar, piketbilar, målade och omålade bilar, hundar, helikoptrar m.m som bevakar olika mc-evenemang och fester samt vilka resultat polisen kunde redovisa utefter insatsen. Och, därefter inrapportera alla fakta till Payback Sverige så vi får uppgifterna och därmed kan belysa och sammanställa kostnaderna för rapportering till allmänhet, politiker och media! Ju större underlag, antal insatser, vi kan registrera och rapportera kring ju tyngre blir ju rapporteringen kring mc-bevakningen och dess kostnader varför vi härmed uppmanar klubbarna att sätta en person till att varje fest registrera antalet poliser m.m enligt ovan och därefter avrapportera till Payback. Ni ger oss fakta och vi gör jobbet!

Fyra olika insatsers polisbevakningskostnader

Vi ska nu titta på fyra olika insatsers kostnader där uppgifter inkommit över polisinsatserna till Payback Sverige. Insatserna berör High Chaparral, BHC-party i Göteborg, Bandidosfest i Bunkeflostrand samt en Outlawsfest i Dalarna.

High Chaparral

MC-evenemanget “Till Minne av Swedish Bike Meet” som avhölls på High Chaparral den 1-3 juni 2012 bevakades av en enorm polisstyrka under tre dagar. Bevakningen som är föremål för JO-anmälan från ett antal klubbar med Payback Sverige som juridiskt ombud kommer därvid förhoppningsvis även att få en juridisk legalitetsprövning över proportionaliteten i polisinsatsen.

500 poliser till en kostnad av 920 kr/timmen = 33.1 miljoner. Till  denna kostnad tillkommer bilutgifter, provkostnader, hundkostnader, helikopterkostnader på 15 000 kr/timme  m.m varför polisens kostnad för att trakassera bikers torde uppgå till någonstans kring 40 miljoner kronor.

BHC-party i Göteborg

Polisen uppger själva att de varit på plats från fredagseftermiddagen för att därefter enligt uppgift avsluta polisinsatsen runt kl 23 på lördagskvällen. 31 arbetstimmar således.

31 x arbetstimmar x 100 poliser x 920 kr/h = 2 852 000 kr

1 helikopter a´ 15 200 kr/h x 31 timmar = 471 200 kr

2 polishundar a´320 kr/h x 31 arbetstimmar = 19 840 kr

4 kr/påbörjad kilometer per bil = 30 km x 4 kr x 20 fordon = 2 400 kr

Kronfogden, 2 man x 920 kr /h x 63 arbetstimmar = 114 080 kr (För enkelhetens skull utgår vi ifrån poliskostnaden per timme då kronofogden inte redovisar kostnaden för varje påbörjade arbetstimme.

Vi har heller inte medräknat ytterligare kostnad för pansarbilen. Helikoptern har kostnadsberäknats utefter polistaxorna per flygtimme och för väntetid som debiteras med samma kostnad som flygning, enligt “Förordning 1982:789 om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Summan för myndighetsinsatsen blir då enligt följande:
Poliskostnad 2 852 000
Helikopter        471 200
Polishundar        19 840
Fordonskostnad   2 400
Kronofogde        114 080
SUMMA         3 459 520 kr

Resultatet för polisinsatsen inskränkte sig till beslag av 21 kr samt av fyra bilar som beslagtogs från personer på grunder som med största sannolikhet kommer att ogiltigförklaras i efterhand. Kronofogden i fallet vägrar dock godta några som helst bevis för korrekta ägarförhållanden utan verkar ha som mål att oavsett fakta kring beslagtagna fordon driva varje ärende vidare till rätten för att störa och förstöra än mer för bikerkulturens medlemmar varvid stat och skattebetalare framöver kommer att debiteras än högre kostander för varje enskild insats mot mc-evenemang.

Bandidosfest i Bunkeflostrand

Ett trettiotal poliser bevakade festen mellan kl 16-02. Även Kronofogden var på plats mellan 16-22. Resultatet av insatsen inskränkte sig till beslag av en styck fickkniv samt lite narkotika som i efterhand visade sig vara fyra bantningstabletter.

Kostnad, polis 30 st x 10 h x 920 kr        = 276 000 kr
Kostnad, kronofogde 2 st x 6 h x 920 kr =   11 040 kr

Sammanlagd kostnad  287 040 kr vilket ska ställa mot beslaget av en fickkniv.

Outlawsfest i Dalarna

Kostnad, polis 50 st x 48 timmar x 920 kr = 2 208 000 kr

Resultatet inskränkte sig till omhändetagande av en person enligt LOB. Ett ingripande som skedde 1 km från festplatsen…

Sammandrag

Vi ska då sammanställa fyra olika polisinsatser och ställa dem direkt mot resusltatet för att se hur de rimmar mot Polislag 8 som stadagar att varje polisinsats ska ske utefter behov- och proportionalitet. En paragraf som således ska vara ett styrinstrument för all form av polisverksamhet för att verksamheten ska anses kunna ha skett utefter lagligt stöd. Polisen är inget bolag och behöver därför inte gå med vinst men varje insats ska ske utefter stöd i polislagens behov- och proportionalitetsprincip vilket vi härmed ska granska.

Kostnader för polisinsatserna:
Chappen                         40 000 000
BHC-partyt                      3 400 000
Bandidosfest                       276 000
Outlawsfest                     2 208 000
Summa kostnader        45 884 000

Resultat av polisinsatserna

4 beslagtagna fordon
21 kr i beslag
1 fickkniv i beslag
1 omhändertagande enligt LOB
3 stölder
1 misshandel
1 skadegörelse
1 ofredande
1 förlorat körkort/gods
1 okänd

Summa summarum

Kostnad per uppklarad förseelse

15 olika förseelser/brott kan polismyndigheterna redovisa som skall ställas mot 45,8 miljoner i kostnad = 3 053 milj/uppklarat brott.

Kostnad per bevakningstimme

Polis och kronofogde har lagt ner följande antal bevakningstimmar på de fyra arrangemangen:
36 000 h på chappen
3 225 h på BHC-partyt
312 h på Bandidosfesten
2 400 timmar på Outlawsfesten
41 937 bevakningstimmar

41 937 bevakningstimmar / 15 brott = 2 795, 8 arbetstimmar per uppklarad förseelse/brott

Ställer man kostnaderna mot de uppnådda resultaten av polis- och kronofogdeinsatserna så står två saker ut. Kostnaderna för bevakningarna är ofantliga och resultaten närmast obefintliga i jämförelse. Polisen kan inte heller anföra att insatserna görs för att störa bikerklubbarna så mycket som möjligt då alla myndighetsverksamhet ska ske under lagarna och därvid även utefter behovs- och proportionalitetsprincipen. Och ställer man då, som vi här gjort, de konkreta kostnaderna direkt mot de uppnådda resultaten så framstår det nog för envar väldigt tydligt att insatserna inte på något sätt uppvägs av resultaten utan varje insats är oproportionerlig och bevisligen föreligger inte heller något som helst behov av dessa polisinsatser vilket resultatet entydigt visar.

En ytterligare sak att betänka i sammanhanget är att sådana här polisinsatser faktiskt sker på ett flertal ställen varje helg. De sker över hela landet mot ett stort antal bikerklubbar. Förvisso är många insatser av mindre omfattning men de totala polismedlen som förslösas i en fåfäng fantomjakt mot sveriges bikerklubbar är astronomiska och resultaten löjligt låga i jämförelse.

Häri ligger en väldigt bra story för en grävande journalist på väg uppåt i karriären och siktande mot Stora Journalistpriset. Någon som vågar gå på djupet i detta känsliga ämne och skriva ett mycket uppmärksammat reportage eller varför inte en hel artikelserie?

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin