Polisens bevakningkostnader

Annons1.PDF

Sammanfattning

Polisens bevakningskostnader är skyhöga vid evenemang, event och fester kring bikerkulturen. Sätts polisens kostnader för polisbevakningen i relation till dels utfallet av bevakningen men även Polislagens behovs- och proportionalitetsprincip kan man därvid påvisa både det ekonomiskt helt vansinniga i polisbevakningar av bikerevenemang men även polisbevakningarnas och kontrollernas meningslöshet i rent brottsbekämpande avseende. En kontroll utanför vilken krog som helst eller på en Europaväg hade gett ett mångfalt högre resultatutfall.

Rättsläge

Förordning (1982:789) om ersättning för polis-bevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten listar polisens bevakningskostnader för olika ingående element vid bevakningar och kontroller.

3 § Avgiften är
a) 920 kronor per påbörjad timme för var och en av de polismän som behövs för bevakning av en värdetransport på uppdrag av Riksbanken,
b) 920 kronor per påbörjad timme för var och en av de polismän som behövs för bevakning i andra fall,
c) 4 kronor per påbörjad kilometer för varje bil,
d) 5 kronor per påbörjad kilometer för varje motorcykel,
e) 320 kronor per påbörjad timme för varje hund,
f) 390 kronor per påbörjad timme för varje häst,
g) 1 200 kronor per timme för varje båt, och
h) 15 200 kronor per flygtimme för varje helikopter.

Avgift ska betalas endast för den tid som går åt för själva bevakningen och för väntetid på grund av bevakningen eller för den sträcka som avverkas under bevakningen.

Polislag (1984:387), 8:e paragrafen reglerar:

Allmänna principer för polisingripanden
8 § En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, skall detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet skall uppnås.

Polisman får endast ingripa då det är nödvändigt (behovsprincipen) samt måste välja det minst lindrigaste alternativet för ingripandet om det finns flera olika alternativ (proportionalitetsprincipen) se RÅ 1999 ref. 76 p. 5.5 för en utförlig genomgång av principen.

Råd och Tips

Vid anmälan av en större bevakning eller kontroll kring ett bikerevenemang eller en bikerklubbfest bör alltid yrkas att polisinsatsen ska prövas mot Polislagens behovs- och proportionalitetsprincip.

Av intresse vid sådan prövning är då vilka åtgärder och insatser polisen vidtog på plats, storleken på polisinsatsen samt utfallet av insatsen.

Var uppmärksam på vad polisen använder sig av på plats. Hur många bilar? Hur många poliser? Använde polisen hund, häst, båt eller helikopter vid insatsen?

Använd er av polisens angivna bevakningskostnaderna ovan och räkna ut polisinsatsens kostnad och jämför direkt med vilket utfall det blev.

Använd er gärna av de uppställningsexempel Payback gjorde då vi tog fram kostnaderna för Polisbevakningen vid fyra olika evenemang. Vi drog då uträkningen ett steg längre och ställde kostnaden direkt mot antalet misstänkta förseelser vid evenemangen. Kostnaderna blev skyhöga!

Länk till Polisens bevakningskostnader: https://lagen.nu/1982:789

Länk till Polislag: https://lagen.nu/1984:387

Länk till refererat rättsfall: https://lagen.nu/dom/ra/1999:76

Länk till Paybacks uträkning av Polisens bevakningskostnader: http://www.payback.name/?p=14779

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin