Polisen i Skåne svarar Payback rörande lagstöd för kontroller! Del 1/2

payback_Support12_v3

Aktualiserande händelse

Den 27 februari stoppade och kontrollerade Polismyndigheten i Skåne i sedvanlig och olaga ordning, systematiskt alla fordon på väg till en mc-klubbsfest.

Calle Persson, Polisens informationschef i Skåne uppgav i Sydsvenskan följande: – Vi gör regelbundna kontroller i mc-miljöerna, för att få bort vapen och upptäcka andra brott.

I Expressen utvecklade Polis Persson svaret till att lyda som följer: Det finns inga misstankar om brott. Vi har regelbundet kontroller i närheten av mc-klubbarnas lokaler och denna är inget utöver det vanliga.

Payback Sverige skickar förfrågan till Polismyndigheten i Skåne

Payback Sverige skickade 1 mars följande frågeställningar till Polismyndigheten i Skåne:

Vilket lagstöd kan polisen hänvisa till för att genomföra systematiska id-kontroller, med påföljande registrering, av personer ifrån mc-miljön såsom skedde i Åkarp och överhuvudtaget?

Vilket lagstöd kan polisen hänvisa till för att genomföra regelbundna kontroller av mc-miljöerna då det måste föreligga särskilda omständigheter, konkreta brottsmisstankar, i varje enskilt fall och då sådan kontroll inte får ske för att upptäcka brott, såsom polismannen i artikeln uttalar?

Polismyndigheten i Skånes svar

Polismyndigheten i Skåne inkom föredömligt snabbt med svar på Paybacks frågeställningar under tisdagen den 13 mars. Svaret lyder som följer:

Angående identitetskontroller m.m.

Detta svar är ett generellt svar för i vilka situationer Polisen har särskilda möjligheter att kontrollera en persons identitet. Svaret avser inte att bedöma enskilda händelser eller situationer som du omnämner i din skrivelse. Är du missnöjd med Polisens myndighetsutövning i ett enskilt fall kan du anmäla detta till t.ex. Justitieombudsmannen.

Om det är nödvändigt för att utföra en tjänsteuppgift har Polisen alltid en möjlighet att efterfråga namn och hemvist utan att detta ska anses utgöra något intrång i någon grundlagsskyddad fri- eller rättighet. De situationer som anges nedan är när Polisen har särskilda befogenheter för att utröna en persons identitet.

När det gäller ingripanden med straffprocessuellt syfte följer av 24 kap. 2,5 och 7 §§ rättegångsbalken att den som på sannolika skäl misstänks för brott kan, oberoende av brottets beskaffenhet, gripas av polisman, om han är okänd och undandrar sig att uppge namn och hemvist eller om det finns anledning att anta att hans uppgifter om detta är osanna.

Av 14 § polislagen (1984:387) följer att anträffas en okänd person av en polisman och finns det särskild anledning att anta att han är efterspanad eller efterlyst med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffandet, får han omhändertas för identifiering, om han vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller det finns anledning att anta att hans uppgift om denna är oriktig.

Enligt 19 § polislagen får en polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig bl.a. för att hans identitet skall kunna fastställas

Regler om identitetskontroll finns också i utlänningslagen (2005:716). Enligt 9 kap. 9 § utlänningslagen är en utlänning som vistas i Sverige skyldig att på begäran av en polisman överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige. Sådan kontroll får dock endast vidtas om det finns grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här i landet eller om det annars finns särskild anledning till kontroll.

Pernilla Erlandsson
jurist
Rättssektionen
Polismyndigheten i Skåne

Polisen gör det lätt för sig men utvärdering från Paybacks sida av svaret kommer i separat artikel inom det närmaste.

Relaterade artiklar:

http://www.payback.name/?p=9780

http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/burlov/has-lokaler-kontrolleras-i-akarp/

http://www.expressen.se/kvp/polisen-bevakar-en-av-hells-angels-lokaler/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin