• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen har via sekretesslagen skapat ett vacuum där ingen lagprövning kan äga rum! Del 2/2

Polisen har via sekretesslagen skapat ett vacuum där ingen lagprövning kan äga rum! Del 2/2

 Annons.PDF

Bakgrund – Polisen hemligstämplar material när de överträtt lagen

Polisen är högst medvetna om att de agerar mot mc-klubbarna utan någon form av erforderligt lagstöd och att varje myndighetsinitierad insats måste ha ett uttryckligt stöd i lagen. För att komma undan och gå fria, oavsett hur solklara rättsövergrepp polismyndigheterna gör sig skyldiga till gentemot bikers, har därför polisen iscensatt ett nytt systematiskt och demokratiupphävande grepp. De sekretessbelägger alla sina uppgifter rörande insatsernas legalitet, motiv, syfte och avsikt. Det innebär att det inte längre går att ens få information över vad som föranlett en polisinsats.

Payback Sverige var under 2012 involverad i två olika rättsfall avseende olaga och systematiska kontroller av bikers vilket vi i förra veckan tydligt klargjorde att Polismyndigheterna saknar lagligt stöd för och även att de därigenom bryter mot lagen.

Ena fallet avsåg den trafikkaosskapande kontrollen mitt på landsvägen i samband med Payback Resistance Run där vi företräddes av advokatbyrån Salmi & Partners. Det andra fallet avsåg kontrollerna i samband med mc-evenemanget Till Minne av Swedish Bike Meet där vi som organisation företrädde anmälande mc-klubbar.

Relaterad lagstiftning

I bägge fallen hänvisade Polismyndigheten till nedanstående paragraf i Offentlighets – och sekretesslagen:

18 kap:1, 2 st p 2 i offentlighets- och sekretesslagen

1 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål eller till angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första stycket för uppgift som hänför sig till: 2. annan verksamhet än sådan som avses i 1 eller i första stycket som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och som bedrivs av en åklagarmyndighet, en polismyndighet, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen…

I ett annat fall nyligen avseende en bikers ansökan om vapentillstånd hänvisade Polismyndigheten istället till nedanstående paragraf i offentlighets- och sekretesslagen för att inte behöva uppge vilka skäl de kunde hänföra för avslaget gällande vapentillstånd:

Underrättelseverksamhet m.m.

18: 2 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som avses i 2 kap. 7 § 1 eller 5 kap. 1 § 1 polisdatalagen (2010:361), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas.

Det är en mycket oroande faktor att såväl svenskt domstolsväsende som JO utan att ifrågasätta låter polisen undkomma att redovisa vilka lagstöd de ägt för att verkställa insatser mot bikerkulturen eller för att hävda saker om enskilda bikers som inte kan bemötas då de ej redovisas.

En hederlig poliskår skulle självklart aldrig ta till denna typ av verktyg utan istället öppet redovisa vilka skäl eller faktauppgifter som förelegat för att verkställa beslut riktade mot bikers. Att nu polisen väljer detta olagliga arbetssätt, för att även fortsättningsvis kunna begå olagliga övergrepp i tysthet mot bikers trygga i förvissningen att vad de än gör kommer det aldrig att kunna prövas i svensk domstol, är väldigt allvarligt för vilket land det vara månde.

Vi har därigenom fått en polisstat där polisen öppet ställer sig över lagen och utanför samhället och där samhällets aktörer låter dem hållas. Det allvarliga är som alltid inte de onda människornas ondska utan de personer med insikt om tingens beskaffenhet som tiger. Tystanden är alltid grogrunden för det mörka och ondskefulla vilket i dagens Sverige otvivelaktligen utgörs av polisen.

Polisen vet att deras ljusskygga verksamhet inte tåler granskningens ljus och istället för att alltmer ihåligt låta lögnerna flöda i media väljer de istället att inte säga någonting utan att istället gömma sig bakom mammas kjolar i form av att hänvisa till en lagstiftning var syfte aldrig varit att motverka en myndighetsgranskning.

Motmedel

Finns det då några motmedel? Ja, men det kräver ett helt nytt tänkande, en helt ny strategi, ett helt nytt arbetssätt och framförallt en helt ny sorts bikerorganisation! Kan det låta sig göras? Ja, allt kan göras. Vissa saker tar bara lite tid att planera, genomföra och omsätta men vi arbetar på det! Vi vet hur en sådan bikerorganisation ska se ut och verka! Byggandet av ett nytt Payback har börjat!

OBS! Ny tid och plats för Payback Sveriges årsmöte: 23 mars kl 16.00 hos Freja Freaks MC i Borås. Adress: Norrby Långgata 5.

Länk till del 1:
http://www.payback.name/?p=9838

Länk till artikel om polisens systemtiska brott vid kontrollinsatser:
http://www.payback.name/?p=9869

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin