Illegala och legala polisåtgärder vid kontrollsammanhang!

Illegala och legala polisåtgärder vid kontrollsammanhang

Legitimationskrav

Polisen

Ovanstående visar en video föreställande Polisen i Australien när de under 10 minuter trakasserar en biker. Kommentarer överflödiga.

En polisman har skyldighet att bära men inte framvisa legitimation enligt
polisförordningen.

Om däremot en person frågar en polisman efter hans namn i avsikt att göra en
JO-anmälan rörande lagligheten i en polisinsats har polismannen en
skyldighet att legitimera sig eller uppge sitt namn utefter ett äldre JO-beslut.

Påpeka således att du begär namn för att kunna göra en anmälan framöver.

Fordonsförare och passagerare

Föraren av ett fordon, mc eller bil, måste kunna uppvisa körkort vid kontroll.
Denna skyldighet innebär dock ingen rätt för polisen att registrera ditt namn då
det i sådana fall är frågan om olaga åsiktsregistrering.

Passagerare behöver aldrig legitimera sig om inte polisen redan vid inledande
förfrågan hänvisar till Polislag 14 (härefter förkortad PL) och hävdar att det
finns särskild anledning att anta att du är efterlyst och med stöd av lag skall
berövas friheten vid anträffande.

Om polisen begär att du visar id inne på ett område utan samband med att du
framför fordon äger du ingen som helst skyldighet att legitimera dig! Enligt PL
14 ska särskild anledning föreligga för polisen att anta att du är efterspanad
eller efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffandet, för
att du ska vara tvungen att identifiera dig. Vägrar du i sådana fall att visa id
kan polisen omhänderta dig för identifiering.

Ett annat fall föreligger om du är skäligen misstänkt för brott. I sådant fall
riskerar du att få genomgå kroppsvisitation med lagstöd utefter
Rättegångsbalken 28:11-12 eller utefter Polislag 19 och blir då via de
handlingar du bär på dig även identifierad.

Fotografering/Filmning

Av polis under tjänsteutövning

Det är alltid tillåtet att filma med ljud- och bildupptagning och/eller fotografera
polisen under tjänsteutövning såsom till exempel vid husrannsakan, kontroller
m.m.

Polisens fotografering/filmning av enskild person eller klubb

Att fotografera person, väst, tatueringar, supportmärken m.m är
myndighetsutövning och får endast ske på frivillig basis då det i annat fall är
frågan om tvångsmedel som kräver uttryckligt lagstöd.

Polisen har alltså ingen rätt att mot någons eller någras vilja fotografera eller
filma. För att övergreppet ska vara uppenbart rekommenderas att du/ni om
fotografering aktualiseras tydligt deklarerar att ni inte tillåter eller medger
fotografering/filmning!

Kroppsvisitation och Fordonsgenomsökning

PL 19:1 ger polisen rätt att med laga stöd vid gripande, omhändertagande eller
avlägsnande av person kroppsvisitera personen ifråga. Polisen kan även
kroppsvisitera, eller utefter en äldre dom i Högsta Domstolen, genomsöka
sadelväskor/packväskor efter vapen eller andra föremål ängnade åt att
användas för brott mot liv och hälsa eller som hjälpmedel vid brott som
innefattar skada på egendom enligt PL 19:2.

Polisen har inget laga stöd för kroppsvistation om personen inte ska gripas,
omhändertas eller avlägnas enligt PL 19:1! Polisen har heller inget laga stöd
för genomsökning av fordon eller person enligt PL 19:2 om det inte med
hänsyn till omständigheterna, att det föreligger konkreta omständigheter som
gör att polisen kan anta att vapen eller annat föremål kan påträffas; att det kan
antas att vapen eller annat farligt föremål kan förklaras förverkade eller om
föremål ägnade att användas för brott mot liv och hälsa utefter
omständigheterna kan antas att personen bär sådana föremål med sig och
föremålen också kan antas bli förverkade.

Motsvarande lagstiftning avseende fordonsgenomsökning av bil finns i PL 20 a
under motsvarande omständigheter som ovan refererats för genomsökning av sadelväskor.

Polisen har en skyldighet att dokumentera kroppsvisitationer som sker utefter
PL 19:2 eller PL 20 a. Ur beslutet ska framgå vem som fattat beslut om
kroppsvisitation, grund och tidpunkt för beslutet, vem/vilka som utfört insatsen,
vem insatsen inriktat sig emot samt vad som i övrigt förekommit.

Det är av yttersta vikt att ingen frivilligt accepterar att få sina sadelväskor eller
fordon genomsökta. Kräv att i varje enskilt fall polisen fattar ett beslut enligt PL
27 för att därigenom få en skriftlig grund, protokoll, över polisinsatsen.

Dokumentera genom att filma med mobilkamera varje enskild kroppsvistation
och fordonsgenomsökning. Då det handlar om polisinsatser mot bikers
kommer dokumentationen att vara av avgörande betydelse då polisen
regelbundet ljuger om polisinsatsernas innehåll och utförande. Ord står emot
ord varje gång och därför krävs bevis för att få saken att väga över till bikers
fördel.

Besvarande av frågor

Polisen har alltmer frekvent börjat stanna bikers för att ställa frågor kring olika
klubbars associering, status, olika märkens betydelse eller exempelvis
medverkan i Sverigemodellen. Det finns inget lagstöd vare sig för att ställa
frågor till ett flertal personer och heller inte för att tvinga personer att besvara
frågor. Det är helt och hållet upp till den enskilde att besvara frågor och varje
försök till tvång ifrån polisens sida utgör ett fall av användande av olaga
användande av tvångsmedel (samt möjligen ofredande) och kräver då
uttryckligen lagstöd.

OBS! Det som är tillåtet på individbasis är olaga trakasseri och
ofredande mot ett kollektiv!

Alla ovanstående åtgärder är således antingen lagliga eller olagliga att
genomdriva på individbasis. Men, samma åtgärder som är lagliga mot enskilda
individer är olagliga att systematiskt iscensätta mot ett helt kollektiv! Är du inte
misstänkt för konkreta vapenbrott eller skall omhändertas eller gripas måste
alla former av kontroller ske på frivillig basis utom uppvisande, dock ej
överlämnade, av förarbevis.

Genomför polisen olika former av kontrollåtgärder systematiskt mot ett helt
kollektiv är det i varje enskilt fall en fråga om ofredande och trakassering som
saknar lagstöd och därmed är olaglig!

Alla sådana polisiära åtgärder bör dokumenteras igenom att filma/fota
händelseförloppet över tid så det systematiska i genomförandet framgår ur
dokumentationen.

Utse en person som är film/fotoansvarig i förväg

Sist men inte minst: Utse i förväg minst en i varje grupp eller klubb som
ansvarar för att fota och med video dokumentera varje olaga åtgärd från
polismyndigheternas sida så blir alla anmälningar mycket starkare.

Länk till utskrivningsbart dokument att ha med sig vid färd:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/illegalt.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin