Om demokraturen Sverige! Del 1/2

generalize

Defintion av en demokratur

Vi börjar artikeln med att citera från Wikimedia:

“Demokratur är ett begrepp skapat av den franske sociologen Gerard Mermet, och betecknar ett samhälle som till ytan är, det vill säga nominellt, en demokrati, fast som i praktiken saknar en reell och vidare omfattande yttrandefrihet, som saknar en möjlighet för dissiderande politiska grupper att föra sin talan på lika villkor, som saknar ett fullt ut rättssäkert rättsväsende (där lagar och regler tillämpas och appliceras olika beroende på vilket politiskt läger man tillhör), där man riskerar att bli av med sitt jobb för sina åsikters skull, där man som dissident/dissiderande grupp riskerar att bli utsatt för politiskt våld av politiska motståndare (och där staten ser mellan fingrarna med detta). Ytterligare ett kännetecken för en demokratur är när lagarna som finns inte efterlevs (av staten själv)…

I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedian domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.” — citat från Vilhelm Moberg (1965)”

Länder som exempelvis kan klassas som demokraturer är bland andra flera västerländska demokratier, till exempel Sverige, Tyskland och Ryssland…”

Genom det praktiska upphävandet av grundlag och oberoende medier har Sverige omskapat demokratin till en demokratur!

Ett annat sätt att definiera en demokratur är en formellt, demokratisk statsbildning med fria val men där de styrande avvecklat eller åsidosatt de viktigaste demokratiska funktionerna såsom grundlag, oberoende domstolar och medier.

När det kommer till bikerkulturen råder ingen åsiktsfrihet. Media skildrar de makthavandes ställningstaganden, ger fritt utrymme åt de rådande samhällsmeningarna och därvid åt polismyndigheterna och opportunistiska politiker att föra en medial, men aldrig brottsbekämpande kampanj, mot bikers och bikerklubbar.

Grundlagen och Europakonventionen är två lagverk skrivna med det yttersta syftet att förhindra inskränkningar och begränsningar av fri- och rättigheter såsom föreningsfrihet, yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Dock har de styrande i Sverige högst medvetet underlåtit att koppla grundlag såväl som europakonventionen till brottsbalken varvid följer att det finns inga som helst straffpåföljder kopplade till brott mot de två viktigaste lagverken i Svea Rikes Lag.

Att det inte finns några straffpåföljder för brott mot grundlag och europskonvention innebär i förlängningen ett frikort för alla myndighetspersoner att överträda dessa lagar då de inte riskerar några straff och igenom att du inte kan för sak mot de som bryter lagen så länge de inte fattar ett konkret, överklagbart beslut.

Vi publicerar nedan ett stycke som tidigare ingått i en längre artikelserie kallad Vredens Galla över media, kommuner, myndigheter och polis! Imorgon återkommer vi kring en fortsättning rörande domstolarna och hur polisen tämjt svenskt domstolsväsende och att domstolarna inte synar polisens kort.

Utdrag ur tidigare publicerad artikel

Slår du upp ordet Diktatur i ett uppslagsverk eller uti en ordbok erhåller du en väldigt förenklad förklaring av ett komplext begrepp. Oftast förekommande förklaring torde vara envälde eller enpartistat. Är det verkligen så enkelt eller kan det föreligga betydligt fler till synes välfungerande stater som borde inrymmas under diktaturens inskränkande fanor? Kan rentutav ett samhälle där det demokratiska styrelseskicket förvisso är intakt men där de demokratiska rättigheterna likväl, för vissa specifika grupperingar, totalt satts ur spel inräknas i skaran? Vi pratar då om stater där de mänskliga fri- och rättigheterna inte längre varken är styrande för olika aktörers agerande eller ens äger aktualitet eller giltighet för hur utvalda medborgare behandlas. Är ett sådant samhälle fortfarande en demokrati? Är inte principen om alla människors likhet inför lagen ett fundamentalt kriterium för en demokrati? Är inte en annan ovillkorlig förutsättning för en demokrati att polisen behandlar alla samhällsmedborgare lika samt med respekt och värdighet och inte själv systematiskt och konsekvent åsidosätter och sätter sig över lag och grundlag? Och, sist men inte minst; Är det inte av yttersta vikt för att demokrati ska kunna anses råda att ingen part någonsin sätter sig över de mandat, lagar, regler och befogenheter de har att foga sig efter i utövandet av sin verksamhet utan accepterar dessa spelregler i vetskapen om att de stiftats just i den avsikten att att inte rättsröta. medial eller polisiär anarki och smygdiktatur ska börja gripa över allt större områden av samhället? Jag bara frågar!

Antag vidare att detta skedet redan är över oss. Då ställs vi automatiskt inför en annan serie av minst lika viktiga frågor: När tangerar och överskrider i själva verket en demokrati gränsen och övergår i diktatur? Kan den enskilda medborgaren identifiera och varsebli när gränsen slutgitigt korsas eller är det snarare en fråga ett subtilt och omärkligt glidande förlopp som först i efterhand kan analyseras när, var och hur denna gräns oåterkalleligen överskreds?

Vilka kriterier kan vara adekvata att lägga till grund för en sådan bedömning avseende när demokratin slutligen övergavs när man som i Sveriges fall alla odemokratiska övergrepp som specificerades tidigare i inlägget sedan länge varit sed och kutym? Lägg därtill den sakta upptrappade kontrollen och övervakningen av den enskilda människan samt den formliga skog av lagar som stiftats av grovt, integritetskränkande natur. Jag pratar här om den uppsjö av lagar gällande rumsavlyssning, telefon- och mobilavlyssning, gps-spårning av mobilnummer och dess ägares förflyttningar och positioner, sms- och mejlövervakning, trafikuppgifter rörande mejl, samtal och meddelande, brev- och paketgenomgång. kameraövervakning, kartläggning över vem som har kontakt med vem via mejl och mobil m.m. En kontroll av medborgaren som är betydligt mer komplett och omfattande än någonsin Stasi eller KGB förmådde iscensätta då det vare sig existerade data- eller mobiltrafik medan deras makt och riken var som störst. Anser ni fortfarande att Sverige är ett rättfärdigt samhälle där alla behandlas utefter samma normer? Anser ni Sverige är en rättsstat? En demokrati? Jag önskar eder isåfall en varm, lång och ostörd sömn för uppvaknandet till den kalla, bistra verkligheten kommer en dag snart att bli hårt och kallt. Sov gott!

För att avslutningsvis återvända till inläggets frågeställning om ett samhälle med demokratiskt valt styre likväl kan räknas som en diktatur vill jag bara säga: Sverige har bevisligen ett folkvalt styre vilket utgör kriteriet för bedömningen om ett land ska räknas till en demokrati. Men, om alla partier i princip är eniga och ställer sig bakom lagstiftning som möjliggör inskränkade begränsningar av sådana mänskliga fri- och rättigheter som normalt försvaras och upprätthålls i en demokrati? Om polisen under förevändning att bekämpa så kallad grov, organiserad brottslighet i princip fått ett frikort att låta ändamålen helga medlen och att alla demokratins upprätthållande och vårdande instanser såsom regering och riksdag, rättsväsende och kriminalvård, myndigheter med flera väljer att blunda och vare sig se eller höra alla de uppenbara rättsliga övergrepp som polisen systematiskt iscensätter mot bikerkulturen? Om media till fullo kontrolleras av polisen och bara tillåter eller ger utrymme för polisens version och fullständigt valt bort de pressetiska reglerna kring bland annat allsidig rapportering och att låta alla parter komma till tals i bikerärenden? Om polisen fritt får påverka och hota olika privata aktörer såsom krogar, fastighetsägare, hyresvärdar, arbetsgivare, försäkringsbolag, banker med flera att handla i linje med vad polisen bedömer och omvandlat aktörerna till lydiga lakejer i koppel? Om polisen förmått hela kommunstyrelser och fullmäktige och olika kommunala nämnder och bolag att fatta beslut utefter polisens intresse rörande västförbud, serveringstillstånd, bygglov, skyltar, förebyggande inköp av fastigheter som skulle kunna blivit klubbkåkar med flera ärenden? När polisen stiftar egna lagar för att använda såsom trakasseringsmedel eller styrmedel såsom i fallet med Polislag 20a som skrevs direkt utefter polisens önskade lagtext och även i fallet med polisens rätt att helt godtyckligt debitera bevakningskostnader? Ja, då har demokratin upphört att fungera i alla delar utom just i den delen att vi fortfarande organiserar fria val. Val där vi dock bara kan välja mellan partier som alla stödjer just polisens åtgärder…

Det är således inte de fria valen som är avgörande för en demokratis vara. Det är statsapparatena förmåga att upprätthålla de mänskliga fri -och rättigheterna som är helt avgörande för om en stat skall anses vara en demokrati eller en diktatur och i det avseendet råder inget tvivel: Sverige är en polisstyrd stat och därvid en diktatur!

OBS! Ny tid och plats för Payback Sveriges årsmöte: 23 mars kl 16.00 hos Freja Freaks MC i Borås. Adress: Norrby Långgata 5.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin