Övergripande uttalanden samt slutsats ifrån Kriminaliseringsutredningen!

org_brott

Vi fortsätter att genomgå fakta kring försöken att kriminalisera eller definiera föreningar såsom varande kriminella för att efter citaten infoga våra kommentarer och dra slutsatser kring citaten:

Statens Offentliga Utredningar, SOU 2000:88, Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella, m.m. straffansvarets räckvidd

Sid 172: Ett ytterligare krav som måste ställas i sammanhanget är att införandet av en straffsanktion framstår som en åtgärd genom vilken det oönskade beteendet någorlunda effektivt kan motverkas. I kravet på effektivitet ligger bl.a. att det skall vara möjligt att i praktiken upprätthålla kriminaliseringen.

En straffbestämmelse måste sålunda ges en sådan utformning att polis och åklagare har en rimlig möjlighet att få till stånd ett hållbart underlag för ett åtal. Rättsväsendet måste också ha resurser för att klara av den ytterligare belastning som en ny kriminalisering normalt sett innebär. Undantagsvis kan dock ett lägre mått av effektivitet accepteras, t.ex. om en kriminalisering har en mycket framträdande symbolfunktion. Av de krav på legalitet och förutsebarhet som gäller på straffrättensområde följer vidare att en kriminalisering skall vara utformad på ett begripligt och precist sätt. En straffbestämmelse måste ha ett sådant innehåll att det är möjligt för den enskilde att iaktta lagens krav. I någon mån skall också kunna förutses vilken reaktion som kan följa på en överträdelse av bestämmelsen.

 Sid 181: En fråga i sammanhanget är emellertid om en sådan kriminalisering likväl skulle kunna medföra att möjligheterna till politisk opinionsbildning inskränktes på ett otillbörligt sätt. I våra direktiv konstateras att det inom miljörörelsen och fredsrörelsen i dag finns grupper som, för att uppnå politiska mål som i och för sig är accepterade i ett demokratiskt samhälle, använder sig av metoder som är brottsliga och genomför sina aktioner i organiserad form. Även om de brottsliga gärningarna som sådana givetvis måste beivras så kan det, enligt vad som anförs i direktiven, inte komma i fråga att ingripa mot deltagandet i eller stödet till sådana organisationer i och för sig. Som skäl för denna ståndpunkt anförs just att ett sådant ingripande skulle innebära att möjligheterna till politisk opinionsbildning skulle kringskäras på ett sätt som vore oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle.

Sid 182: Som vi ser det kan det inte gärna komma i fråga att utforma straffbestämmelserna på ett sådant sätt, att skillnad skulle kunna göras mellan olika sammanslutningar beroende på vilka mål dessa vill uppnå med de brottsliga aktiviteterna. Man kan alltså inte bortse från risken för att bestämmelser av här diskuterat slag skulle kunna leda till resultat som från de i direktiven angivna utgångspunkterna skulle framstå som oacceptabla. Vi anser mot bakgrund av det anförda att övervägande skäl talar för att de här diskuterade straffbestämmelserna inte bör införas. Det sagda innebär att vi gör bedömningen att någon utvidgning inte bör ske av det kriminaliserade området såvitt gäller deltagande i eller stöd till sammanslutningar där det förekommer allvarlig brottslighet.

Sid 295: I våra direktiv konstateras att det inom miljörörelsen och fredsrörelsen i dag finns grupper som, för att uppnå politiska mål som i och för sig är accepterade i ett demokratiskt samhälle, använder sig av metoder som är brottsliga och genomför sina aktioner i organiserad form. Även om de brottsliga gärningarna som sådana givetvis måste beivras kan det, enligt vad som anförs i direktiven, inte komma i fråga att ingripa mot deltagandet i eller stödet till sådana organisationer i och för sig. Som skäl för denna ståndpunkt anförs just att ett sådant ingripande skulle innebära att möjligheterna till politisk opinionsbildning skulle kringskäras på ett sätt som vore oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle.

Payback Sveriges kommentar

Vi konstaterar att Kriminaliseringsutredningens absolut viktigaste slutsats, och samtidigt budskap till framtida politiker, är vad som citeras ovan på sidan 181 och 182. Utredningen konstaterar att det inom miljö- och fredsrörelsen används metoder som är brottsliga och som genomförs i organiserad form. Utredningen konstaterar därvidlag att de brottsliga gärningarna självklart måste beivras men att det inte kan komma ifråga att ingripa mot ett deltagande eller ett stöd till en sådan organisation då det ofrånkomligen skulle innebära att en stat kringskär politisk opinionsbildning på ett oacceptabelt sätt i en demokrati.

Av ovannämnda skäl fastslår utredningen att det inte kan komma ifråga att utforma straffbestämmelser där skillnad görs på olika föreningar utefter vilka mål föreningarna vill uppnå genom brottsliga aktiviteter varför också utredningen fastslår att någon utvidgning inte ska ske på det kriminaliserade området vad gäller deltagande i eller stöd till sammanslutningar där det förekommer ”allvarlig brottslighet”!

En statlig utredning har således redan fastslagit att det inte går att kriminalisera deltagande i eller stöd till olika föreningar då det otvivelaktligt och oönskat drabbar organisationer ur exempelvis miljö- eller fredsrörelsen. Att en ny statlig utredning skulle komma till en annan slutsats är uteslutet såvida de inte är beredda att upphäva all form av rättssäkerhet och sätta alla former av demokratiska spelregler ur funktion!

Så vad årerstår då? Det återstår då bara att göra precis som i Tyskland. Politiker fattar ett beslut om att vissa föreningar skall utgöra kriminella organisationer, utan att bakomliggande brott föreligger, och beslutet kan inte överklagas eller föras till domstol för vidare prövning. Det är enda möjligheten att genomföra en sådan kriminalisering som nu kommit upp till diskussion efter att polisen kapitalt misslyckats i sin satsning mot organiserad brottslighet. Och, det är därför det är så viktigt att vi redan nu i öppningskedet av debatten informerar och tar till kamp mot ett sådant förslag!

Payback: We´ll stand the ground & We won´t back down!

Länkar till utredningen
Del 1: http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/15/b6a1e1ee.pdf
Del 2: http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/15/5b43eadc.pdf   
Del 3: http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/15/60175304.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin