Om Karlstadsärendet: Domslut, analys och mediakommentar!

 nyannons2jpeg

Att tillfredställa polisen är ett dyrt projekt för Karlstad Kommuns skattebetalare!

Karlstads Kommun har hittills betalat Advokatbyrån Foyens 258 520 kr i arvode för ett stycken förlorat fall… Utöver det har kommunen betalat 3,1 miljoner för en gård värderad till 1,7 miljoner samt satt egna tjänstemän i arbete med fallet i så hög grad att de under tiden lamslog den kommunala verksamheten.

Kostnaden för dessa tjänstemäns arbete med fallet är okänt men torde vara väldigt högt. Med andra ord är det inga småslantar av kommunala medel som Nisser & Co utefter polisens önskemål väljer att hellre slanta upp för att försöka få bort en mc-klubb än att låta kommunens medborgare komma till del genom mer och bättre skola, vård, omsrog m.m.

Kommunen ska inte ägna sig åt brottsbekämpning och göda advokater!

I torsdagens NWT (plusartikel och därför omöjligt att länka till) konstaterar Payback Sveriges vice ordförande, advokat Ismo Salmi följande: Kommunen ska inte ägna sig åt brottsbekämpning och använda skattepengar till att göda oss advokater.

Det är glädjande att tingsrätten visar civilkurage och låter juridik och rätt råda istället för att ta intryck av polisens, och dess handgångne mäns, nämligen kommunens, osanningar om att Hells Angels skulle syssla med brott, kommenterar Ismo Salmi och fortsätter: Tyvärr kostar det Karlstads skattebetalare stora pengar som kunde användas bättre än att göda oss advokater.

Från domslutet

Uppsägningen har skett med stöd av 12 kap. 46 § UB. Enligt den bestämmelsen får en
köpare, som förvärvat en fastighet vid exekutiv auktion och vill att en hyresrätt som
belastar fastigheten ska upphöra, inom en månad från tillträdesdagen säga upp avtalet med hyresgästen.

Vid uppsägning krävs enligt 12 kap. 58 § JB att hyresvärden i uppsägningen underrättar
hyresgästen om de villkor som han kräver för att förlänga hyresförhållandet eller
om orsaken till att han vägrar medge förlängning. Uppsägningen ska dessutom
innehålla underrättelse att hyresgästen, om han inte går med på att flytta utan att få
ersättning, har att inom två månader från uppsägningen hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling. Innehåller inte uppsägningen sådan underrättelse är den utan verkan.

I detta mål är ostridigt att uppsägningen inte innehållit någon underrättelse till hyresgästen
om hans skyldighet att hänskjuta tvisten till medling. Frågan i målet är om, som Kommunen gjort gällande, någon sådan underrättelse inte krävs när uppsägning sker med stöd av 12 kap. 46 § UB.

I doktrinen har angetts att JB:s regler om besittningsskydd för hyresgäst är tillämpliga även när ett hyresavtal ska upphöra på grund av en exekutiv försäljning (Walin m.fl., Utsökningsbalken. En kommentar (1 augusti 2013), kommentaren till 12 kap. (kapitelrubriken) och 12 kap. 46 §, samt Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 8 uppl., sid. 337). Även efter en försäljning av fastigheten på exekutiv auktion har således
hyresgästen samma besittningsskydd som han skulle ha haft om uppsägning skett till hyrestidens utgång.

Det anförda innebär att samma krav bör ställas på hyresvärden oaktat att uppsägningen
sker med stöd av 12 kap. 46 § UB. I detta ligger att hyresvärden måste underrätta
hyresgästen om hans skyldighet att hänskjuta tvisten till medling för att uppsägningen ska få verkan. Då så inte skett i detta fall är uppsägningen ogiltig.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten senast den 25 mars 2014 och ställs till Hovrätten för Västra Sverige.

”Down to basics”. Kort analys över rättsläget!

Karlstads Kommun har sagt upp hyresgästen men missat lagens absoluta kravet att meddela hyresgästen att han inom två månader kan hänskjuta tvisten för medling.

Detta förhållande gäller oavsett om fastigheten köpts på sedavligt sätt eller efter konkurs på exekutiv auktion.

Om så inte skett är uppsägningen ogiltig, vilket vi hela tiden hävdat, och vilket kommunen kunde läst sig till i lagboken och låtit bli att driva ärendet till domstol.

Ärendet kommer med största sannolikhet inte att få prövningstillstånd i högre instans utan tingsrättsdomen kommer att vinna laga kraft.

Se även: http://www.expressen.se/gt/hells-angels-vann-over-kommunen/

Uppsägningen ogiltig: Solstadens Motorsport och Hells Angels besegrade Karlstads Kommun:
http://www.payback.name/?p=12879

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin