• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Bestridande i ärende 2 med Karlstads Kommun! Försäkringskrav är ett oskäligt avtalsvillkor!

Bestridande i ärende 2 med Karlstads Kommun! Försäkringskrav är ett oskäligt avtalsvillkor!

 

Ett bestridande har inlämnats i ärendet kring den stämning Karlstads Kommun riktat mot Solstadens Motorsport utefter grunden att lokalen ej hållits försäkrad vilket inte kunnat låta sig göras då det måste göras av hyresvärden och ej kan göras av hyresgästen. Här nedan följer bestridandet:

Som ombud för Solstadens motorsport, 38-800480 24, nedan kallad Föreningen
får jag avge följande svaromål och yttrande i fråga om avhysningen.

1. Inställning till käromålet

1. Föreningen bestrider Karlstad kommuns yrkande i sin helhet.

1.2 Föreningen yrkar förlängning av hyresavtalet.

1.3 För det fall tingsrätten lämnar bifall till Karlstads kommuns yrkande
hemställs om skäligt rådrum med avflyttningen. Skäligt rådrum bör
bestämmas till det månadsskifte som inträffar tidigast sex månader på
dagen efter laga kraftägande dom.

1.4 Föreningen yrkar ersättning för sina rättegångskostnader med ett
belopp som kommer att anges senare.

2 Omständigheter i sak

2.1 Föreningen har såsom hyresgäst ingen möjlighet att försäkra den
fastigheten där deras förhyrda lokal finns. Föreningen har försökt försäkra
fastigheten men inte lyckats.

2.2 Vad Karlstads kommun således lägger till grund för avhysningen är en
avtalsförpliktelse som Föreningen inte kan uppfylla. Avtalsvillkoret är därför
oskäligt, och skäl för jämkning föreligger således enligt 36 § Avtl.

2.3 Karlstads Kommun har en lojalitetsplikt mot sin hyresgäst. Om
hyresgästen inte kan försäkra verksamheten, så borde kommunen ha gjort
detta, och påfört föreningen kostnaderna.

2.4 Karlstads kommun har vägrat utföra de för fastighetens goda bestånd
nödvändiga tak- och fasad renoveringarna samt reparation av värmesystemet.
Dessa omständigheter visar att Karlstads kommun egentligen inte bryr sig som
fastighetens skick, utan använder sig av den påstådda försäkringsplikten som
skäl för att bli av med en enligt kommunens uppfattning misshaglig hyresgäst,
varför än starkare skäl finns att jämka hyresavtalet.

2.5 Fastigheten saknar betydelse och värde för Karlstads Kommun eftersom
syftet med förvärvet var att bli av med en hyresgäst, inte att köpa en byggnad.
Mot bakgrund av ovanstående är Karlstads Kommuns krav sådant att det
saknar rättsordningens skydd.

2.6 För det fall att det skulle uppstå skador på fastigheten så finns det, å
föreningens vägnar, en garant med pengar som står för skadorna så att
Karlstad Kommun hålls skadelös.

2.7 Den av föreningen hyrda lokalen är i så dåligt skick att även vid fall av
totalförstörelse så lider föreningen nämnvärd skada.

2.8 Föreningen har på egen bekostnad ombesörjt bortforsling av oljefat.
Vilket gör att de det ej längre föreligger någon påtaglig risk för brand eller annan
miljöpåverkan på fastigheten.

3 Grunder för bestridande av käromålet

3.1 Avtalsvillkoret att hålla fastigheten försäkrad är av otillbörlig karaktär .
Grunden för kommunens avhysningsyrkande är ogiltigt och saknar rättsverkan,
Karlstads kommuns agerande strider mot lag och goda seder på avtalsrättens
område.

4 Bevisning

4.1 I avvaktan på Kommunens inställning till vad som nu anförts åberopar inte
Föreningen någon bevisning.

Stockholm den 3 mars 2014

Ismo Salmi

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin