• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Nu skärper vi tonen och kräver svar från ”Kommunförbundet” om de vill medverka till att avskaffa de kommunala västförbuden!

Nu skärper vi tonen och kräver svar från ”Kommunförbundet” om de vill medverka till att avskaffa de kommunala västförbuden!

Svar inkom under torsdagsförmiddagen från förbundsjuristen Staffan Wikell att frågan hanteras av avdelningschefen Germund Persson.

Jag skickade den 14 april 2011 ett brev per mejl till SKL:s Ordförande Anders Knape samt Förbundsjurist Staffan Wikell, vilket hitintills inte besvarats. Då alltfler aktörer har tagit ställning emot ett västförbud, såsom chefredaktörer och nu sist även Statsminister Fredrik Reinfeldt kräver jag nu å bikerkulturens vägnar ett svar på min tidigare förfrågan hur SKL ställer sig till att medverka till de kommunala västförbudens avskaffande.

Statsminister Fredrik Reinfeldt yttrade sig på följande sätt i P1 morgon, fredagen den 6 maj 2011:

Fråga: Hur tycker du man skall göra om det kommer in ett stort gäng på krogen med mc-västar?

Fredrik Reinfeldt: Ja, det är väl upp till var och en hur man skall bedöma det. Vi lagför folk i enlighet med brottsbalken i Sverige. Det vill säga begår man brott kan så kan man lagföras för det. Andra typer av inskränkningar har vi ju varit aktsamma att göra eftersom det anses stå i konflikt med vår syn på yttrandefriheten.

Vad tycker du om att kommuner försöker förbjuda det här då? Ja, de förbjuder det!

Fredrik Reinfeldt: Jag tycker det har varit viktigt att säga att vi har känt ett behov av att kraftsamla mot den organiserade brottsligheten där mc-brottsligheten utgör en viktig del av det enkla skälet att jag tror att genom att punktbevaka från rättsvårdande myndigheter men också den myndighetssamverkan som Beatrice Ask har tagit ansvar för så sätter vi ett tryck på kriminella element som vi hoppas därmed på bättre sätt kunna lagföra för de brott de begår. För det är en sorts uppgivenhet som man känner inför kriminalitet eller kriminella personer som det här är ett uttryck för men återigen: Det är bättre att i så fall åtgärda och lagföra den kriminalitet de står för snarare än att se över vilken klädsel de har.

Jag medsänder också en text som kommer att användas såsom ett ”Informationsblad” att överlämna till olika krogägare runt om i de av landets kommuner som har ett gällande kommunalt förbud mot så kallade mc-västar och/eller klädkoder. Dokumentet kommer att överräckas i samband med ett avvisande och vid verkställd avvisning föranleda en anmälan mot varje enskild kommun som upprätthåller ett västförbud.

Texten lyder: Sex olika domslut rörande kommunala västförbud i kommunerna Göteborg, Luleå och Eskilstuna har fastslagit att kläd- och västförbud strider mot yttrandefriheten. Eskilstuna kommuns västförbud har varit föremål för rättslig prövning samt ogiltigförklarats ända upp i högsta instans, Högsta Förvaltningsdomstolen. Högsta Förvaltningsdomstolens utslag är prejudicerande, det vill säga att de utgör praxis och är vägledande för alla kommande rättsfall på området och har full rättslig verkan över hela Sverige och i samtliga kommuner.

Domsluten rörande västförbud och olika former av ”klädkoder” har varit samstämmiga och fastslagit följande:

– Emblem är att anse som en åsiktsyttring enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

– Ett västförbud strider mot yttrandefriheten då ett sådant förbud saknar stöd av eller bemyndigande i lag.

– MC-västar faller under och skyddas av yttrandefriheten

– MC-västar faller under och skyddas av yttrandefriheten.

– Straffbestämmelsen om Förargelseväckande beteende kan inte tolkas så att den fungerar som en yttrandefrihetsbegränsning och är därför inte tillämplig på yttranden oavsett innehåll. För att förargelseväckande beteende skall anses föreligga krävs att yttrandet till formen tar sig ett förargelseväckande beteende och inte enbart att västen har ett förargelseväckande budskap.

Högsta Domstolen slog 1996 också fast, i mål nr: B3203-96, att bärande av emblem eller uppträdande i viss klädsel är att anse som en åsiktsyttring enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Yttrandefriheten får endast begränsas med stöd av lag eller efter bemyndigande i lag. Ett sådant stöd eller bemyndigande saknas vad avser mc-västar varför också varje åtgärd att förhindra personer med mc-väst att bevista krogar, pubar, restauranger eller liknande lokaler utgör ett brott mot yttrandefrihetsgrundlagen och faller under allmänt åtal!

Min fråga med anledning av det förnyade brevet lyder frågan återigen:

Är ni beredda att medverka till upphävandet av alla kommunala västförbud med anledning av att alla former av kommunala västförbud förklarats vara olagliga i det de saknar stöd av eller bemyndigande i Sveriges lag? Var vänlig motivera ert ställningstagande för eller emot en sådan medverkan.

Med vänlig hälsning

Peter Schjerva för Payback Sverige

Det tidigare Öppna brevet till SKL:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/oeppet-brev-med-foerfraagan-staelld-till-skl-sveriges-kommuner-och-landsting-617014

Länk till Fredrik Reinfeldts yttrande:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4489643

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
Föregående «
Nästa »