Vilket är värst? En kriminell poliskår eller en obildad journalistkår?

stupid

En händelse som inte har med bikers att göra men som ändå är intressant då den handlar om polisens fotografering av personer som varken är anhållna eller häktade. Ett tiotal personer stoppas i Malmö av polisen och fotograferas. Skånepolisen Lars Förstell uppger följande till Sveriges Radio: Polisen får lov att fotografera och dokumentera. Sedan gäller det att man gör det under vissa förutbestämda förutsättningar.
Se: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5875028

Vi ska därför titta på under vilka omständigheter polisen får fota personer:

Polisens fotografering/filmning av enskild person eller klubb

Att fotografera person, väst, tatueringar, supportmärken m.m utgör myndighetsutövning och får endast ske på frivillig basis då det i annat fall är frågan om tvångsmedel som kräver uttryckligt lagstöd. Se här Polisens Kommenderingschef Lena Matthijs svar på Payback Sveriges frågeställningar under punkt 3 och 4:
http://www.payback.name/?p=3755

Polisen har alltså ingen rätt att mot någons eller någras vilja fotografera eller filma. För att övergreppet ska vara uppenbart rekommenderas att du/ni om fotografering aktualiseras tydligt deklarerar att ni inte tillåter eller medger
fotografering/filmning!

Lag och beslut

Rättegångsbalken 28:14 säger: Av den som är anhållen eller häktad må fotografi och fingeravtryck tagas; han vare ock underkastad annan dylik åtgärd. Vad nu sagts gälle ock annan, om det erfordras för vinnande av utredning om brott, varå fängelse kan följa.

I Förordning 1992:824 fastslås följande om fotografering i 2:a paragrafen:

Fingeravtryck och fotografi skall, med stöd av föreskrifterna i Rättegångsbalken 28:14  tas av den som har:

– häktats som misstänkt för brott,

-anhållits som misstänkt för brott, om den anhållne är okänd och undandrar sig att uppge namn, hemvist eller födelsetid eller lämnar uppgifter om dessa förhållanden som kan antas vara osanna,

– anhållits som misstänkt för brott, om fingeravtryck eller fotografi kan behövas för att utreda om den anhållne har begått brottet eller något annat brott eller annars för att få till stånd erforderlig utredning eller om den anhållne anses farlig för den allmänna säkerheten eller laglydnaden.

Således äger polisen rätt att fotografera om person är anhållen eller häktad och inte i några andra fall då det i andra fall saknas nödvändigt, positivt lagstöd varför polisåtgärden är att betrakta såsom en tvångsåtgärd.

Polisen har fått kritik från JO eller JK för att utan lagstöd, det vill säga olagligt ha fotograferat personer ur framförallt bikerkulturen, vid inte mindre än 7 tillfällen. JO och JK, har bedömt att polisen inte utan uttryckligt lagstöd får fotografera enskild med tvång eller annars mot dennes vilja.

JO-besluten ifråga har ämbetsberättelseplats alternativt diarienummer: JO 1999/2000 s. 91, JO 2004/05 s. 98 och JO dnr 2366-2007 samt JK dnr 1002-00, JO 3445-2011, JO 3446-2011 samt JO 586-2012.

Vilket är värst? En kriminell poliskår eller en opåläst journalistkår?

Polisen har således fällts inte mindre än 7 gånger för olaga fotografering!! Har de fortfarande inte förstått att fotografering är en olaga tvångsåtgärd som enbart kan ske på frivillig basis eller om personerna är häktade eller anhållna är detta mycket allvarligt och visar på en polis som helt ställer sig över lagen och utanför samhället. Att det är en organisation som medvetet och systemtiskt bryter mot lagen och därvid måste betraktas såsom en kriminell organisation!

Allvarligt är även att de tidningar som rapporterat kring händelsen liksom Sveriges Radio tycks vara helt omedvetna både om vad lagen säger kring fotografering från myndigheters sida och även om det faktum att polisen redan fått kritik vid inte mindre än sju olika tillfällen för samma sorts olaga fotografering. Det är då av yttersta vikt att journalisterna före intervjuer eller skrivande av artiklar också läst in ämnet så de kan skriva korrekt i sak samt ställa adekvata frågor till myndighetsföreträdare när de försöker slingra och/eller ljuga sig ifrån begångna övertramp.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin