Kronofogde Krister Jokela backar från särbehandlingsuttlande gällande bikers!

 

I tidningen Folkbladet stod under lördagen följande att läsa: Krister Jokela, som är nytillträdd chef för det område inom specialverkställigheten som bland annat innefattar Östergötland, menar att det här är ett effektivt sätt att jaga grovt kriminella och understryker samtidigt att det inte är metoder som man riktar mot vanliga medborgare med småskulder.

– Det handlar om personer som det ligger i samhällets intresse att komma åt, inte Svenssons. 

Då ”mc-gäng” flera gånger förekommer i artikeln är det ju heller ingen tvekan om att denna form av negativ särbehandling som Jokela uttrycker är direkt riktad mot bikerkulturens medlemmar varför Payback Sverige beslöt sig för att skicka nedanstående Öppna brev till Krister Jokela.

Om Grundlagens krav på lagstöd!

Ur Regeringsformen framgår bland annat  följande:
Paragraf 1:1: Den offentliga makten utövas under lagarna.

Paragraf 1:2:
Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. 

Frågor till Krister Jokela

Sveriges Grundlag anger att all offentlig verksamhet skall ske under lagarna det vill säga utefter direkt lagstöd. Du anger i den citerade artikeln att metoden att jaga vad du/ni definierar som grovt kriminella är metoder som inte riktas mot vanliga medborgare och fullföljer uttalandet med att i klartext säga: Det handlar om personer som det ligger i samhällets intresse att komma åt, inte Svenssons.

Payback Sverige vill med anledning av dessa uttalanden ställa ett par klargörande frågor till dig, Krister Jokela, i egenskap av områdeschef för Kronofogdemyndighetens specialverkställighet:

1. All offentlig matkutövning skall enligt regeringsformen utövas under lagarna. Vilket lagrum hänvisar du till som ger det nödvändiga positiva lagstöd härvid, för de åtgärder ni riktar specifikt mot de personer som ni definierar som grovt kriminella?

2. Ur paragraf 1:2 framgår det att all myndighetsutövning ska utövas med respekt för människors lika värde; att det allmänna ska verka för att demokratins idéer är vägledande inom samhällets alla områden; det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. På vilket vis menar du i egenskap av områdeschef för Kronofogdens specialverkställighet, att ni genom riktade arbetsmetoder mot bara en specifikt definierad grupp att ni arbetar utefter grundlagskravet på människors lika värde, jämlikhet och demokratins idéer?

Med hopp om ett klargörande och upplysande svar!

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Kronofogde Krister Jokelas svar

Kronofogdemyndighetens tillämpningen av lagstiftningen i UB kan inte bli olika beroende på vilken typ av gäldenär vi utreder.

Kronofogden skall dock använda en gäldenärsanpassad verkställighet.
Finns misstankar om tillgångar ska vi göra en mer utförlig utredning innan verkställighet.
Möjligheten till myndighetssamverkan finns också inskrivet i offentlighets och sekretesslagen.

Vidare den i juli 2008 fick Rikspolisstyrelsen av regeringen i uppdrag att säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. Arbetet skulle bedrivas tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Med vänlig hälsning
Krister Jokela

Kronofogden backar från den särbehandlingsuttalande

Krister Jokela kan i och med mejlsvaret sägas ha backat från uttalandet om negativ särbehandling vad gäller personer från bikerkulturen i och med uttalandet: Kronofogdemyndighetens tillämpningen av lagstiftningen i UB kan inte bli olika beroende på vilken typ av gäldenär vi utreder. 

Frågeställningarna har därmed fyllt en funktion och gjort även Kronofogdemyndigheten medvetna att vi noggrant följer deras verksamhet och arbetsformer och att Payback Sverige ämnar arbeta mot alla former av negativ särbehandling av bikerkulturens medlemmar oavsett utövande myndighet. Bikerkulturen kräver på varje enskilt område rätten att behandlas på samma villkor och åtnjuta samma fri- och rättigheter som övriga medborgare. Och på det kravet backar vi inte en tum!

Länk till artikeln:
http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/default.aspx?articleid=5966903

Kronofogdens mejlsvar

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin