• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • ”Kriminella MC-Gäng??” – Om kriminaliseringen av mc-klubbar via “Tredje Rikets-lagstiftning” i Tyskland! Del 6

”Kriminella MC-Gäng??” – Om kriminaliseringen av mc-klubbar via “Tredje Rikets-lagstiftning” i Tyskland! Del 6

oneforall2

Bakgrund

Lasse Wierup,  media samt polisen hänvisar ibland till olika mc-klubbsförbud i Europa eller övriga världen. Verkligheten är en annan. Det finns inget land i världen som kunat genomföra ett förbud mot mc-klubbar genom sedvanlig domstolsprövning! I minst ett tiotal länder har klubbar varit föremål för domstolsprövning rörande sin kriminella status och i samtliga fall har mc-klubbarna vunnit och domstolarna har fastslagit att mc-klubbarna inte är några kriminella organisationer.

I olika gamla Hansastäder i Tyskland samt i delstat i Australien har däremot införts förbud mot specificerade mc-klubbar. I inget fall har detta skett på ett rättssäkert vis. I bägge länderna har domstolar fastslagit att vissa klubbar är kriminella organisationer utan att beslutet föregåtts av rättsförhandlingar med sedvanlig bevisprövning. Domstolarna har således fastslagit att klubbarna utefter “hemliga bevis” presenterade av polismakten utgör kriminella organisationer. I Tyskland har detta skett i vissa Hansastäder utefter gammal lagstiftning härrörande från Tredje Riket. Läs nedan:

Historiska förbud och försök till förbud

Hamburg

1983 förbjöds Hells Angels MC att bära klubbsymboler öppet inom Hamburgs stadsgränser. Beslutet fattades av politiker med anledning av att medlemmar i HAMC Hamburg var misstänkta för brott. Dessa medlemmar åtalades för brott och HAMC Hamburg åtalades som grupp för att vara en kriminell organisation enligt §129 i den tyska motsvarigheten till vår svenska brottsbalk. HAMC Hamburg frikändes från anklagelserna men förbudet upphävdes aldrig (vissa medlemmar dömdes dock för brott). Vid tidpunkten bestod HAMC Germany av två avdelningar och den andra avdelningen var Stuttgart. Sammanlagt fanns det 13 medlemmar.

Düsseldorf

2000 förbjöds även HAMC Düsseldorf under liknande förhållanden.

Hela Hells Angels MC Tyskland

För ca 10 år sedan påbörjade tyska myndigheter ett försök att förbjuda hela Hells Angels MC Tyskland i domstol. Processen tog flera år och fick över huvud taget ingen framgång alls. Resultatet blev således att myndigheterna förlorade målet.

Nutida förbud och stängda avdelningar

Sedan en tid tillbaks har tyska politiker förbjudit ytterligare sju avdelningar. Dessa förbud har inte prövats i domstol. Syftet med dessa förbud har varit att först förbjuda ett antal enskilda avdelningar för att sedan förbjuda Hells Angels MC helt och hållet i Tyskland. Den senaste tiden har inga avdelningar förbjudits av de tyska politikerna eftersom metoden inte har ansetts få någon önskvärd effekt. Tvärt om har man sett en ökning av personer som vill söka sig till klubben, inte minst bland den yngre generationen i 25-års åldern.

Idag finns det runt 50 avdelningar och flera hundra medlemmar i Tyskland. I mars 2013 har Hells Angels MC funnits i Tyskland i 40 år. Det finns 81 miljoner invånare i Tyskland och 1000-tals MC klubbar.

Lagstiftningen i Tyskland

Den lagstiftning som används idag och som användes tidigare för att förbjuda HAMC Hamburg och HAMC Düsseldorf instiftades av tredje riket i syfte att terrorisera studentrörelser, fackföreningar, politiskt oliktänkande och andra obekväma medborgare. Det är också samma lagstiftning som möjliggjorde ariseringen där bl.a. egendom togs från dess rättmätiga ägare. Bevisbördan är omvänd och den sammanslutning som påstås vara en kriminell organisation måste bevisa som oskuld, en rättsordning ovärdig en demokratisk stat.

Lagen är uppdelad i två delar där den ena delen, den administrativa delen, är politiskt styrd och den andra delen, den rättsliga delen, prövas av domstol precis som övriga lagar.

Den administrativa delen av lagen innebär att politiker fattar ett beslut, till exempel om förbud av en viss sammanslutning av medborgare eller om konfiskerande av viss egendom, som omedelbart vinner laga kraft, och blir verkställbart. Beslutet prövas inte i domstol kan heller inte överklagas. Detta förfarande är helt unikt i Europa och anses av övriga rättsmedvetna stater som demokratifientligt och är den mest extrema formen av ministerstyre. Hade Tyskland varit ett u-land i tredje världen hade Tyskland definierats som en diktatur precis som när den administrativa delen av lagen användes flitigare under 30- och 40-talet. I de nu aktuella fallen i Tyskland är det Tysklands inrikesdepartement som efter påtryckningar från polisen fattat besluten om förbud samt konfiskering av egendom.

Den rättsliga delen av lagen är §129 i tysklands motsvarighet till den svenska brottsbalken. Till dags datum har ingen tysk MC klubb dömts i domstol för att vara en kriminell organisation trots att saken prövats vid flera tillfällen.

Operation monitor och övrigt polisarbete

1997 kontaktades Europol av Manfred Seitner, en dansk polis som då arbetade vid danska PET (politiets efterrettningstjenste). Seitner har bl.a. utbildats av amerikanska FBI och av kanadensiska RCMP. Han drog igång en massiv kampanj mot MC klubbar som döptes till Operation monitor (information bifogat som Operation monitor.pdf och benämns nedan som OM). OMs syfte är att förbjuda alla MC klubbar och operationen styrs av dansk polis. Den danska polisen har under många år haft ett nära samarbete med FBI, som för övrigt har kontor i Köpenhamn, och den bakomliggande strukturen samt sättet att arbeta på inom OM styrs i sin tur delvis av FBI. Polisen har bl.a. medvetet manipulerat politiker, massmedia och allmänheten genom att sprida lögner om Hells Angels MC och dess verksamhet samt inriktning. Detta framgår av det bifogade dokumentet Rahmenkonzeption 2010.pdf. På sidan 40 i detta dokument finns även bevis för att OM åtminstone i oktober 2010 fortfarande var en aktiv operation och troligen fortlöper detta än idag, dvs. att operationen fortfarande pågår efter 15 år eftersom den ännu inte fyllt sitt syfte.

Man har även under lång tid tillämpat salamimetoden som går ut på att man långsamt och med många små förändringar fråntar exempelvis Hells Angels MC deras fri och rättigheter. Först har polisen gått till pressen för att bilda en opinion mot exempelvis Hells Angels MC. Sedan har polisen gått till politikerna och förklarat att man behöver mer resurser och större befogenheter, något som beviljats i parti och minut. Resultaten har däremot uteblivit och de journalister som vill söka konkreta källor möts med argument som att det finns bevis men att den är sekretessbelagd. Därför har man fått ta till allt mer rättsvidriga metoder för att kunna motivera sitt agerande.

Som en parallell med detta resursäskande kan nämnas att svenska polisen gjort samma sak under många år. Dock har t.o.m. polisledningen på vissa håll insett att mycket av den påstådda kriminaliteten helt enkelt inte existerar och därför styrt om sina finansiella medel bort från vissa specialinrättade enheter som arbetat med vad man kallat MC-relaterade brott. Detta har i sin tur fått till följd att Wierup (W) skrivit ytterligare en bok där polisledningen i Stockholm kritiseras hårt. Sanningshalten i denna bok är okänd men om den följer Ws tidigare linje är det mesta som framförs medvetna lögner eller rena spekulationer. Här har vi för övrigt Ws huvudkälla, nämligen en liten grupp inom polisen som arbetar med lagvidriga metoder. Det är dessa som förser W med bl.a. hemligstämplade dokument och det finns misstankar om att en del av dessa är fabricerade.

Stigmatisering

Tysk polis, och många nationers polismyndigheter med dem, har under en väldigt lång tid försökt att framställa Hells Angels MC på ett felaktigt vis. Bl.a. har man spridit en bild om att det inom Hells Angels MC råder en hierarki där vissa medlemmar bestämmer och andra medlemmar lyder. Detta har gång på annan visat sig vara fel och strider mot Hells Angels MC demokratiska ordning som bl.a. beskrivits av svensk polis i en ganska färsk rapport.

Polisen i Tyskland har även försökt att utmåla Hells Angels MC som nazister. Detta argument faller på sin egen orimlighet eftersom Hells Angels MC finns över hela världen och har många olika människoraser med olika religioner som medlemmar. Dessutom är ca 20% av de tyska Hells Angelsmedlemmarna inte etniska tyskar.

Vidare har polisen i Tyskland har ofta påstått att Hells Angels MC säljer narkotika. Hells Angels MC i Tyskland har själva officiellt gått ut med att man har förbud mot att sälja narkotika och att straffet för en medlem som ertappas med att sälja droger kastas ut ur klubben. Dock har polisen inte kunnat förklara varför det endast finns ett fåtal domar på detta och att de medlemmar som dömts kastats ut ur klubben.

Att Hells Angels MC skulle sälja vapen är också en stor del av polisens argument för förbud. Även här saknas både fällande domar eller annan bevisning som styrker detta.

Polisens arbete idag

Idag lägger tyska polisen även ner stora resurser på att försöka hindra medlemmar i Hells Angels MC från att ha vanliga arbeten eller driva egna företag. Man kontaktar arbetsgivare och företagsmässiga samarbetspartners och försöker på olika sätt förmå dem att avskeda eller ta avstånd från vad de beskriver som kriminella personer.

Media

Tysk massmedia har länge gått polisens ärenden och enbart publicerat det som polisen vill få ut till allmänheten och politikerna. Men sedan ungefär tre år tillbaks har man allt oftare kunnat ta del av en mer objektiv mediebild i Tyskland. Journalisterna har helt enkelt börjat tröttna på att bil vilseledda och manipulerade av polisen och man har börjat ställa krav på att få kontrollerbara källor så att man kan granska polisens påståenden. Eftersom många av polisens påståenden inte gått att belägga eller visat sig vara felaktiga håller bilden av Hells Angels MC i Tyskland nu sakta på att förändra sig.

Social rasism

Polisen har haft 40 år på sig att bevisa att Hells Angels MC är en kriminell organisation men dessa bevis lyser med sin frånvaro. Av den anledningen har man heller inte lyckats lagföra Hells Angels MC som varandes en kriminell organisation. I sin strävan att påvisa detta har polisen dock lyckats bryta ett antal lagar och ägnat sig åt omfattande oetisk och omoralisk verksamhet där vissa inslag står i omedelbar strid med gällande mänskliga rättigheter. Även vissa delar av det politiska etablissemanget bär ansvar för att detta gjorts möjligt antingen genom medverkan eller för att man tillåtit sig bli manipulerad. Detta är inget annat än social rasism.

Hells Angels MC har aldrig utgett sig för att vara kriminella eller stå utanför lagen. Det finns Hells Angelsmedlemmar som aldrig dömts för brott precis som det finns medlemmar i Hells Angels MC som är dömda men detta skall bedömas för vad det är och inget annat. Polisens tvivelaktiga metoder bejakas inte av alla poliser men dock av de allra flesta som arbetar med frågor som berör Hells Angels MC, i synnerhet på det informationsmässiga planet.

Rahmenkonzeption 2010

Operation Monitor

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin