Analys över Paybacks Fakta- och Forskningssammanställning

Scanbike2013a.PDF

Vid vägs ände – Artikelseriens avslutning!

Så har vi då kommit till vägs ände. Ett 70-taö olika artiklar har publicerats av Payback Sverige under temat ”Kriminella MC-Gäng??”. Artiklarna har tagit fakta, forskning och experter till hjälp alternativt utrett vad som sagts och/eller fastlagts i olika utredningar.

Tagna en och en av artiklarna kan de självklart enkelt viftas bort eller överses med oavsett slutsatser. Men den som läser igenom hela materialet, som för övrigt också använder sig av direkta källhänvisningar hela tiden för läsarens möjlighet att kontrollera utsagorna, så framträder alltmer en mycket mörk och dyster bild om hur Polisen som initiativtagare och med media och/eller politiker som medhjälpare byggt upp en bild av bikers såsom kriminella varelser. En bild som inte äger stöd i vare sig forskning, verklighet eller fakta! Vilket tydligt framträder i och ur det publicerade materialet.

Vi har också skrivit en artikel där vi presenterade Polisens belägg i sak för bikerklubbarnas kriminella status. Artikelns uppgifter bygger direkt på de rättsfall eller frågeställningar från Payback där polisen ställts mot väggen och tvingats redovisa vilka uppgifter de har i sak. Uppgifterna visade tyvärr bara bygga på vedertagna språkbruk, olika sätt att sortera mc-klubbar eller felöversatta dokument.

”En lögn som upprepas tillräckligt många gånger blir en sanning!”

Nazitysklands propagandaminister Joseph Goebbels uttalade: ”Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning.” Detta uttryck har legat till grund vad gäller hela kriminaliseringsprocessen av bikerklubbarna. Lögnen har upprepats in absurdum tills ingen längre tvivlat på sanningshalten i uttrycket.

Genom artikelserien om ”kriminella mc-gäng” har Payback sammanställt ett digert och omfattande material för forskare, studerande, journalister med flera att läsa, söka och kontrollera fakta och forskning i ämnet. Motivet? Jo, för vi tror även på att ett motsatt förhållande faktiskt kan råda – att en sanning som upprepas tillräckligt många gånger faktiskt kan omförvandla en ond lögn tillbaka till sanningen! Därav skriftserien om ”kriminella mc-gäng”.

Upp till läsarna att väga de fakta- och forskningsbaserade artiklarna mot Polisens ordbevis!

Sakframställningen är över. Det är nu upp till er alla läsare att fälla avgörandet och att kritiskt granska framlagda synpunkter, fakta, forskning och logiska resonemang.  Att helt enkelt välja vilken bild ni vill tro på. Alla olika artiklar med kontrollerbara fakta och med i många fall olika former av experter på området som uttalar sig eller som lagt fram utredningar i sak. Eller om ni fortsätter att vilja tro på polisens ord. För det är blott genom ord de kriminaliserar bikerklubbarna. Språkbruk, ej några som helst fakta!

Bikerkulturen unik i det att den definierats av motparten!

För Payback har genom argument och logik, med presenterandet av direkta fakta och forskning, och med hjälp av externa experters fakta i denna bok försökt ogiltigförklara och motbevisa den fabricerade men dock allenarådande bilden av bikerklubbarna såsom kriminella sammanslutningar. För bikerkulturen är i det unik – att den definierats, förklarats och uttolkats enbart av dess fiende, polisen. Den part som samtidigt har den överlägset största ekonomiska favören av en framgångsrik demonisering av bikerkulturen.

Hur trovärdigt är då detta? Som om Satanisterna allena fått förklara Kristendomens välsignelse- och nattvardsakt. Alla skulle självfallet inse att dylika beskrivningar skulle vara djupt missvisande, vinklade samt ej med sanningen överensstämmande. Varför är det då inte lika självklart att inse att en polistecknad bild av bikers är lika förvrängd och förfalskad? Jo, för det första har den oemotsagda indoktrineringen tillåtits fortgå och verka under så lång tid att ingen längre betvivlar sanningshalten. Den har även starkt och envetet backats upp av våra högsta styrande organ, riksdag och regering, samt alla former av media. Friedrich Hegel, tysk filosof 1770-1831, sade: ”Varje sanning har blivit till.” Så är också denna sanning en konstgjord produkt utan förankring eller grund i verkligheten. En utsaga skapad i ett ont mörker, av makter med dolda motiv och avsikter!

”Vad man tror på beror på vad man är beredd att se i vitögat”

För bikern är inte farlig. Det farliga får sökas utanför och bortom honom, till och med utanför ramen av hans själva existens. Det måste sökas i själva den bild av bikern som lever i de hjärntvättades och indoktrinerades sinnen och ögon. En bild som lever ett eget, oberoende liv och med den verklige bikern icke längre förenad. En parallellt existerande biker av fantasma bygd istället för av kött och blod. Denna biker är också farlig. Ty den är själva grundbilden, prototypen för ett vidunder. En bild som grannlaga redigerats och polisgjorts kriminell. Ett ultimat komponerat recept för en Imaginary Criminal. En produkt som försetts med just de ingredienser som utgör själva syntesen för ett monster, ett Vidunder och en vettvilling. En produkt som ersatt, tagit över och med tiden besatt den verklige bikerns kropp och därför är den enda som både polisen och allmänheten kan se framför sig. Ty så stor är också indoktrineringens makt då den får härska oemotsagd! ”För vad man tror på beror på vad man har sett, inte bara det som är synligt utan vad man är beredd att se i vitögat – Salman Rushdie”

Bikerklubbarna består av en mängd ostraffade individer!

Avsikten med denna skriftserie har varit att plocka ner bikerklubbarna till dess minsta beståndsdelar, de enskilda medlemmarna, samt därefter sätta individerna under lupp och skärskådan. För den utmålade mc-kriminaliteten har alltid varit mc-klubbarnas eller mc-kollektivets kriminalitet. Men… ett kollektiv är inget annat än summan av dess enskilda medlemmar. Så är också ett kollektivs kriminalitet summan av de enskilda individernas kriminalitet.

Brå: s rapport 1999:6 visade att 25 %, eller 25 stycken av 100 undersökta medlemmar i Hells Angels och Bandidos, överhuvudtaget inte var straffade. Inte ens för fortkörning eller snatteri. En fråga man då borde ställa sig är: Kan en organisation med kriminalitet som övergripande syfte och mål verkligen härbärga medlemmar som aldrig någonsin begått en enda brottslig handling? Strider inte det mot själva filosofin och syftet bakom en kriminell organisation? Och utgör isåfall inte detta ett bevis i sig att mc-klubbarna inte kan vara några kriminella organisationer? Jag vill här poängtera och understryka vad professorn i allmän kriminologi, Janne Flyghed, svarar på frågan om det finns saklig grund och tillräcklig bevisning för att benämningen ”kriminella mc-gäng” skulle vara ett adekvat och acceptabelt begrepp: ”Kriminella mc-gäng skulle vara en adekvat benämning om det finns sådana som har som huvudsaklig verksamhet att begå brott och att detta omfattar samtliga personer som är medlemmar”. Så är bevisligen inte fallet ibland mc-klubbarna och deras medlemmar!

Öppna tanken för att bikers inte är kriminella! 

Vi vill sålunda med denna skriftserie vrida ner och vända perspektivet mot den enskilda individen istället för kollektivet. Synliggöra den enskilda människan inuti massan. Ty även bikers är människor även om de inte så behandlas! Individer med lika många bottnar och särdrag som alla andra. En mängd högst olika personligheter med en sammansättning av gener, drömmar, tankegångar, känslor, mål, moral, filosofi m.m. som är unik för var och en. Tag vilket kollektiv som helst och det består alltid av individer, och alla kan inte vara kriminella vettvillingar. Och kan vi erkänna att så bara en enda individ inte är ett Vidunder, så öppnar vi samtidigt våra sinnen för tanken att alla de andra kanske inte heller är kriminella. För även de är ju individer!

Monstret kanske inte tar oss om vi tassar upp och kissar på natten. Monstret kanske aldrig ens funnits under min säng. Det kanske bara är mamma, pappa eller Storebror (läs: polisen) som velat skrämma mig? Som velat ha mig tyst, stilla och passivt liggande i min säng, nu som då jag var liten? Att så ett frö och väcka en tanke…!

Det gäller att motbevisa den gamla tesen ”att i mörker är alla katter grå”. Att informera och påvisa att bikers är vanliga människor som du och jag, bara med ett extra starkt mc-intresse. Det gäller att gå till motangrepp och ge svar på förtal. Att återta uttolkningsrätten till vår egen kultur – Reclaim the Bikerculture och inte längre tillåta polisen att exklusivt inneha ensamrätten att förklara och definiera bikerkulturen, vår kultur. Det handlar om att presentera och måla en motbild i form av en seriös och nyanserad skriftserie om bikerkulturen och de individer som den befolkar. Å det är precis det som Payback nu gjort igenom att sammanställa ett motmaterial bestående av 30 olika artiklar baserade på fakta och forskning!

Alla katter är inte grå, inte ens många är grå – Det finns ett bredspektrum av bikers!

För att komma så långt och vidare, framåt till en punkt där folk verkligen börjar lyssna och tro på vår version, måste vi: Visa att alla katter (tänk: bikers) inte är grå. Visa att det finns ett brett spektrum av olikfärgade katter bestående av blåa, gråa, vita, röda och svarta katter. Ifrån att bikerkåren av polisen avpersonaliserats och kollektiviserats har sanningen då gjort oss fria. Vi har medvetandegjort folket, våra domare samt bevisat, levande- och påtagliggjort individens existens och betydelse, i den mångfascetterande massan som bikerkollektivet utgör.

Hjälp Payback sprida infon om skriftserien! Köp Paybackböckerna och sprid Paybacks Fakta- & Forskningssammanställning!

Vad kan jag som läsare och ”nyfrälst” då uträtta? Jag, Payback och hela bikerkollektivet tillsammans kan inte ensamma förändra och påverka ett helt samhälle. Vi behöver hjälp! Därför vädjar vi till alla er därute: Alla ni som har pojkvänner, män, syskon, föräldrar, kompisar eller söner som lever, trakasseras och förföljs på grund av sin existens, eller för sitt val att framleva sitt liv inom bikerkulturen; alla ni som i verkligheten direkt eller indirekt upplevt eller utsatts för dessa lika ovärdiga som orättfärdiga yttringar av ett samhälle som varken vill eller förmår assimilera bikerkulturen; alla ni som tror på vårt ord eller som vi förmått övertyga om samhällets orättvisa förföljelser av bikers samt slutligen alla ni som sympatiserar med oss av vilka orsaker som helst: Hjälp oss! Tala med och förklara för dina vänner, grannar, släktingar och arbetskamrater hur verkligheten ter sig och ser ut för bikers. Övertyga och vinn om möjligt dom över på vår sida, i kampen för vår sak.

Sprid Paybacks- Fakta- & Forskningssammanställning! Köp Paybacks böcker. Ge bort dem i present till så många du förmår. Tipsa om Paybacks Fakta- och Forskningssammanställning och Paybackböckerna på hemsidor, i bloggar, i communities samt i alla vanliga samtal människor emellan. Ju fler som läser och tar del av Payback-böckerna, de enda böcker som finns skrivna från bikerns synvinkel, ju närmare en förändring och en upprättelse för bikern och bikerklubbarna kommer vi också.

Det du förstår – förföljer eller hatar du inte längre!

För ju mer kunskap om vår kultur vi förmår sprida, ju större förståelse för våra handlingar, tankesätt, ideal och moral kan vi hoppas på. Ty den person eller företeelse du förstår – förföljer eller hatar du inte längre. I själva förståelsen bor och döljer sig olika grader av respekt. Så genom att sprida och förmedla kunskapen om vår kultur förvandlas också okunskapens förakt, inte nödvändigtvis till sympati, ty sympati kräver igenkännande och delad värdegrund, men till förståelse, respekt och till ett öppet sinne, och ett i fortsättningen alltid vaket och lyssnande intellekt. Så har också skriften fyllt sin yttersta funktion! Att så ett frö och väcka en tanke – Att skriva en bok och väcka ett folk.

All förändring startar med att förändra ett enda medvetande!

Har skriftserien på något vis förändrat din syn på bikers eller bikerklubbarna? Ty har skrivandet och skriften nått fram och fått kontakt med andra medvetanden, upplyst och övertygat om så bara en enda person, så var också arbetet allting värt och till övermåttan rikt belönat. För även den som förändrade världen började med att övertyga och förändra ett enda medvetande.

Vi tar härefter kampen vidare, långt, långt vidare. Payback kommer oavbrutet och oförtrutet fortsätta vår kamp och vårt värv för alla bikers rätt till lika och rättvis behandling vad gäller juridiska och mänskliga rättigheter. Vi kommer att följa upp skriftserien med utgivningen av en bok om allt kring ”kriminella mc-gäng” lite längre fram.

Stöd Payback! – Payback Stödjer Dig!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin