Ingen klubb ställer sig utanför lagen! Outlaw = Fredlös! Del 1/2

payback_Support12_v3

Klara bevis för att Outlaw = Fredlös och inget annat!

En del i den nygamla debatten kring att kriminalisera mc-klubbar är påståendet att klubbarna ställer sig utanför samhället. Till stor del bygger detta påståendet på att exempelvis Wierup och vissa poliser som inte har helt hundra engelskkunskaper väljer att felöversätta begreppet Outlaw mc-klubb. Outlaw översät aldrig rakt såtillvida att det blir laglös eller utanför lagen utan har alltid översatts till fredlös vilket inte skulle gynna vazfre sig träskjournalistik eller polisens syfte varför det i debatten kring mc-klubbar valts att göra en avsiktlig felöversättning.

Två saker ikring detta är:
1. Begreppet Outlaw har tidigare funnits till och med i den svenska lagstiftningen och då inneburit fredlös i alla dess aspekter vilket tydligt framgår ur nedanstående text.

2. Betänk legenden om Robin Hood men även de gamla Västernlegenderna såsom Jesse James, Wild Bill Hickock med flera. Vad var signifikativt och gemensamt för dessa herrar? Jo, att de var ”Wanted Dead or Alive” och därvid i lagens mening fredlösa eller Outlaws, då vem som helst utan straff kunde döda personerna och få den utfästa belöningen.

Således är begreppet Outlaw både historiskt, juridiskt samt språktekniskt helt klart belagt såsom betydande Fredlös och ingenting annat!

Historien bakom det mycket gamla uttrycket Outlaw

Vi ska nu titta på ordet i en vidare historisk kontext för att visa att ordet Outlaw förekom till och med i lagtext redan på 1200-talet och betydde redan 700- 800 år före bikerkulturens födelse just fredlös:

Begreppet Outlaw har en mycket gammal historia vilket den svenska bikerforskaren Stig Grundvall så förtjänstfullt beskrivit i artikeln “Rövare, rebell och Outlaw” ingående i antologin: Identitetens omvandlingar. Stig Grundvall är för övrigt en utav bara fyra stycken forskare i världen som doktorerat på en avhandling kring bikerkulturen!

Vi citerar direkt från sidan 297 i boken:

Under 1200-talet stärktes och utvecklades det officiella rättsmedvetandet och straffet för outlawry preciserades att gälla:
– Outlawn förlorade alla rättigheter att äga egendom. Hans gård och gods togs i besittning av kungen.

(Paybacks kommentar: I dagens Sverige går detta förfarande under begreppet “Utvidgat Förverkande”)

– Varje kontrakt han ingick upplöstes.

(Paybacks kommentar: Här kommer offentliga upphandlingar in där företag utesluts från anbudsprocessen om de har anställda bikers)

– Barn till outlaws förblev arvlösa.

-Och de som på något sätt bistod den fredlöse kunde bli avrättade.

(Paybacks kommentar: Betänk likheten med de som idag straffas för att de har koppling eller anknytning till olika bikers)

Ingen hade tillåtelse att bedja, äta eller prata med en bannlyst. Sådana hårda straff hade emellertid liten effekt på kriminaliteten.

(Paybacks kommentar: Här aktualiseras återigen anknytning och kopplingsbegreppet. Den som umgås med bikers blir själva del av kriminaliseringsprocessen.)

Att media och alla brottsbekämpande myndigheter över världen gör sig skyldiga till samma avsiktliga översättnings- och kardinalfel gör inte begånget fel mer rätt! Outlaw betyder, utefter en korrekt översättning och även utefter den historiska betydelsen, fredlös och aldrig laglös!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin