• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Bikerskolan: Om Polisens allmänna lagstöd för Husrannsakan eller Masskontroller! Del 6/6

Bikerskolan: Om Polisens allmänna lagstöd för Husrannsakan eller Masskontroller! Del 6/6

 nyannons2jpeg

Granskning av Polisens generella lagstöd för Husrannsakan och masskontroll

Polisen brukar hänvisa till svepande och påstådda generella tillåtelser att genomföra husrannsakningar eller masskontroller av bikers och bikerklubbar. Då dessa ”tillstånd” aldrig ifrågasätts av landets journalistkår är det Payback Sveriges uppgift att sprida information kring vilka sådana tillstånd polisen kan hänvisa till såsom lagstöd eller om de inte alls kan hänvisa till sådana stöd.

Om polisens uppgivna Lagstöd

Polisen brukar hänvisa till följande så kallat generella lagstöd för såväl Husrannsakningar och Masskontroller:

– Insatsen sker som ett led i störa och förstöra-arbetet mot ”kriminella mc-gäng”
– Insatsen sker som ett led i kampen mot ”organiserad brottslighet”
Polisen har fått ett uppdrag (av regering och riksdag) att arbeta mot/bekämpa organiserad brottslighet. Insatsen sker som ett led i detta arbete/uppdrag
– Insatsen sker som led i ”Operation Xxxx”.

Lagen

I sammanhanget är det helt avgörande att vid en granskning av Polisens lagstöd se vad grundlagen uttalar rörande alla myndigheters allmänna behov av lagstöd för sina insatser och åtgärder samt vad som gäller generellt för alla myndigheters verksamhet:

Regeringsformen 1974:152 uttrycker saken enligt följande i paragraf 1:1
Den offentliga makten utövas under lagarna.

Paragrafens lydelse innebär att varje myndighet, inklusive Polismyndigheten, måste ha ett direkt uttryckt stöd i lagen för varje åtgärd och insats de gör.

Polisens egna uttalande kring lagstöd

Payback Sverige ställde under 2013 en direkt fråga till Polismyndigheten i Skåne vilket lagstöd som föreligger för polisen att arbeta utefter de påstådda lagstöd som polisen hänvisar media till. Vi fick följande som svar ifrån Ann-Charlotte Anevski, Chef för Rättsektionen på Polismyndigheten i Skåne:

Några särskilda bestämmelser avseende att “störa MC-gängen” finns inte. Polisen måste vid all sin brottsbekampande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmeiser som finns i bl.a. Polislagen och Rättegångsbalken.

Om Polisen vill genomfora en husrannsakan måste det finnas stöd for detta i lag. Beslut om husrannsakan máste ocksâ fattas på rätt nivå mom myndigheten. I många fall är det en Åklagare som fattar beslut om hus­rannsakan. Bestämmelser om husrannsakan finns i bl.a. i 28 kapitlet Rättegångsbalken.

Polisen kan inte genomföra en husrannsakan utan lagstöd eller utan att beslut om detta fattas i behörig ordning.

Payback Sveriges kommentar

Polisen äger ingen som helst laglig rätt att genomföra Husrannsakningar eller Masskontroller utefter några generella begrepp eller några uppdrag de fått, utefter någon kamp de för eller utefter någon Operation under arbete.

Polisen måste vid varje tillfälle, kunna hänvisa till en konkret lagparagraf med omständigheter som ger dem tillåtelse att genomföra husrannsakan eller en masskontroll.

Polisen måste ha ett konkret lagstöd för varje åtgärd eller insats annars är åtgärderna olagliga!

Att såsom polisen gjort i ett flertal fall, hänvisa till olika generella arbetsmetoder eller uppdrag ger ej polisen något som helst lagstöd utan utgör varje gång om de inte kan hänvisa till annan konkret lagparagraf istället ett bevis för brotslig verksamhet!

Länk till Polismyndighetens svar:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/storaochforstora.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin