• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Inför musikvideoinspelning hos RD Stockholm: Kontroller – Om lagens förarbeten samt kommentar kring polislagen! Del 1/3

Inför musikvideoinspelning hos RD Stockholm: Kontroller – Om lagens förarbeten samt kommentar kring polislagen! Del 1/3

 

rdfest

Om polisens lagstöd för kontroller

Då vi har all anledning att misstänka att Polismyndigheten kommer att försöka inskränka yttrandefriheten och sabotera såväl inspelningen av Maskinistens Payback-låt som Red Devils MC Stockholms Party & Payback-event kommer vi de tre närmaste dagarna att lägga upp information för alla inbjudna festdeltagare så de har på fötterna om vad som gäller samt dokument med sig som direkt kan användas på plats och ställe vid behov. 

Vi börjar med att publicera delvis ny, fullständig och utvidgad information omkring det av polisen påstådda stödet för att få utföra masskontroller i vad helt felaktigt och utan någon form av bevisstöd i sak valt att kalla kontroller enligt polislagen med utgångspunkt när “kriminella sammanslutningar möttes/sammanträffade”. 

Justitieombudsmannens uttalande

Justitieombudsmannen (JO) sammanfattar i ärende, diarienummer 1566-2013, sin åsikt enligt nedanstående. Ärendet har inte drivits av Payback.

Bestämmelserna (Polislagen 19, 2:a stycket 1) ger polisen befogenhet att genomföra kroppsvisitation och genomsöka fordon i förebyggande syfte. Det förutsätter för sin tillämpning en situation där risken typiskt sett är stor för att vapen eller tillhyggen ska komma till användning vid våldsbrott. Så kan till exempel vara fallet vid konfrontationer mellan rivaliserande grupper eller vid idrottsevenemang där våldsamheter erfarenhetsmässigt brukar förekomma.Även utan att någon konfrontation har ägt rum kan det finnas risk för sammandrabbning, till exempel om ett mc-gäng befinner sig på en viss plats under sådana förhållanden att det på grund av tidigare erfarenheter eller upplysningar kan antas att avsikten är att invänta och sammandrabba med fientlig grupp. (Se Berggren, Munck, Polislagen)

Bedömningen av om det finns tillräcklig grund för kroppsvisitation och husrannskan i fordon ska ske med utgångspunkt från samtliga omständigheter i det enskilda fallet samt grunda sig på den kunskap och erfarenhet som polisen harJag finner dock inte anledning att rikta någon kritik mot polismyndigheten för genomförandet av kroppsvisitationen och husrannsakan.

Lagtext, Polislagen 19, 2:a stycket

Vi börjar med att titta på den direkta lagtexten som avses i ärendet: Polislagen 19, 2:a stycket:

En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter 
1. vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, eller

Polislagen, En Kommentar, Nils-Olof Berggren, Johan Munck kommentar kring Polislagen 19, 2:a stycket

Följande står i refererade bok omkring kontroller av grupperingar:

Situation kan te sig allmänt hotfullt och konfliktsfylld såsom i det förutnämnda fallet där två rivaliserande ungdomsgrupper konfronteras på allmän plats och olika slags provokationer förekommer som gör det troligt att vissa av ungdomarna bär knivar eller andra tillhyggen.

Ett annat typfall representeras av vissa slags offentliga evenemang där erfarenhetsmässigt risken för våld är överhängande. Polisen anses vid sådana tillfällen ha befogenhet att mera rutinmässigt kontrollera huruvida de som uppehåller sig på platsen eller besöker evenemanget bär på sig eller i handbagage medför föremål som kan användas för att skada andra. Men givetvis måste risken för våldsanvändning vara på det sättet kvalificerad som anges i förverkandebestämmelserna i 36:3 Brb.

Så t.ex kan risk för sammandrabbningar mellan rivaliserande ungdomsgrupper föreligga utan att ännu någon konfrontation ägt rum. Ett motorcykelburet ungdomsgäng kan befinna sig på en viss plats under sådana förhållanden att det på grund av tidigare erfarenheter eller upplysningar kan antas att avsikten är att invänta och sammandrabba med en fientlig grupp. 

Vad säger Lagens förarbeten?

Vad gäller lagstöd för denna typen av kontroller måste man gå inte bara till kommentarerna kring lagen utan även direkt till propositionen, 2002/03:138 s. 18 f. Såvitt avser 19 § 2 st PL står följande:

Regeringen har uppfattat att det finns farhågor att en bestämmelse om kroppsvisitation skulle kunna komma att tillämpas så att den ger en utbredd rätt för polisen att kroppsvisitera ungdomar som vistas i kollektivtrafiksystemet, gäng som samlas i ett centrumområde, narkomaner, berusade personer eller personer klädda på ett särskilt sätt. Farhågor har också uttryckts att bestämmelsen skulle kunna komma att tillämpas urskillningslöst i relativt vanliga situationer som vid demonstrationer eller då en person kommer ut ur en affär som säljer sprayburkar. Detta är naturligtvis inte fallet.

Enbart det förhållandet att en eller flera personer samlas eller vistas i ett område där skadegörelse kan förekomma, bär viss klädsel eller kommer ut ur en affär som säljer sprayburkar kan aldrig i sig utgöra grund för kroppsvisitation. Som redan berörts skall också andra omständigheter alltid tillmätas betydelse vid prövningen. Den restriktivitet som sålunda på grund av integritetsskäl bör prägla visitationsmöjligheten kan enligt regeringens mening komma till ytterligare uttryck genom att det bör krävas särskild anledning anta att vederbörande bär med sig föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom. 

Payback Sveriges kommentar

Det beslut som JO har fattat, utefter kommentarer i boken om Polislagen författad av Berggren/Munck, är således fel och inte applicerbara på en situation där personer eller en klubb ska besöka en annan klubbs fest. JO har här fel och försöker använda och tänja en text för att kunna hjälpa polisen att undkomma kritik!

1. En mc-klubbsfest är inget offentligt arrangemang. En mc-fest är en tillställning som avser inbjudna och är således ett slutet evenemang.

2. MC-klubbar faller varken under kriterierna rivaliserande ungdomsgrupper eller motorcykelburna ungdomsgäng. Alla mc-klubbar har en genomsnittlig ålder på medlemmarna som med stor marginal överstiger kriterierna för att kunna kallas ungdomsgäng.

3. Utefter resonemanget under punkt 2 ovan faller även resonemanget kring rivaliserande ungdomsgrupper som påträffas på allmän mark.

4. Resonemanget kring allmän mark gör också att JO:s resonemang direkt faller då mc-klubbsfester aldrig äger rum på allmän mark utan sker på privat mark!

5. Som synes ur förarbeten till Polislag 19:2 framgår tydligt att exempelvis att personer är klädda på ett visst sätt aldrig i sig kan utgöra grund för kroppsvisitation och därvid än mindre för id-kontroll av stor grupp personer. Det måste föreligga särskild anledning, grundad misstanke, på personbasis för att lagstöd ska föreligga för polisen. Bikertillhörighet- och eller föreningstillhörighet utgör inget sådant lagstöd. Att personer från mc-klubbar samlas utgör inte heller något lagstöd och är därför olagligt!

Länk till proposition 2002/03:138:
http://www.regeringen.se/content/1/c4/07/90/66fc6a8d.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin