Info: Förstärkt satsning på ett digitalt och mer effektivt rättsväsende

Regeringen har fattat beslut om att förstärka satsningen på ett digitalt och mer effektivt rättsväsende:

Brottsförebyggande rådet, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten har fått i uppdrag att utveckla verksamheterna genom att ytterligare samordna informationsförsörjningen i brottmålsprocessen. Uppdraget innebär att myndigheterna kopplar ihop sina it-stöd så att information kan utbytas elektroniskt. Genom regeringsbeslutet utvidgas arbetet till att avse samtliga brottsutredande myndigheter då även Tullverket och Kustbevakningen kopplas på. Vidare ska arbetet omfatta fler delar av brottmålsprocessen.

När uppdraget är genomfört kan myndigheterna i rättsväsendet arbeta effektivare. Det innebär i sin tur att fler brott klaras upp och väntetiderna kortas. Genom uppdraget skapas också det statistikunderlag som Brottsförebyggande rådet behöver för att kunna bidra med kunskap, analys och uppföljning inom hela rättskedjan. Rättsväsendets myndigheter får då möjlighet att arbeta mer effektivt och kunskapsbaserat och statens styrning blir mer träffsäker.

Regeringen har avsatt 90 miljoner kronor för arbetet i budgetpropositionen för 2013.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin