Info: Regeringen föreslår mer ändamålsenliga rättsförhandlingar

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet för yttrande över legaliteten i ett antal förslag för att göra olika fomer av rättsförhandlingar mer ändamålsenliga.

Förslag i korthet

Regeringen föreslår inom ramen för förslaget bland annat följande:

I lagrådsremissen föreslår regeringen flera åtgärder för att göra handläggningen mer flexibel och effektiv – både för domstolarna själva och för dem som berörs av en process i allmän förvaltningsdomstol. Syftet med ändringarna är att bidra till en modernare och mer ändamålsenlig förvaltningsprocess.

Tyngdpunkten i rättskipningen ska ligga i första instans. I lagrådsremissen föreslås därför att ett antal ytterligare måltyper inleds i förvaltningsrätten i stället för i kammarrätten. Vidare föreslår regeringen att det införs tydligare grunder för att meddela prövningstillstånd i kammarrätten.

I syfte att skapa en mer effektiv och användarvänlig process föreslås att vissa formkrav tas bort, bland annat kraven på att överklaganden och ansökningar ska vara egenhändigt undertecknade samt att ombud måste ge in fullmakt till domstolen. Vidare föreslås att ett ombud endast ska behöva styrka sin behörighet om rätten anser att det behövs.

Regeringen föreslår också att det införs partiellt prövningstillstånd i kammarrätten och Migrationsöverdomstolen; att grunderna för att meddela prövningstillstånd i kammarrätten förtydligas samt att möjligheterna till sådant prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen utökas

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Länk till lagrådsremiss:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/13/88/4d9020dc.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin