Genmäle till Rikskriminalchefen Friberg och Polischef Kalmendal!

Klas Friberg, chef för Rikskriminalpolisen och Robert Kalmendal, chef för narkotika och underrättelseenheten i Östergötland, går i artiklarna Nya kriminella gäng i Sverige orsakar mer våld” och ”Maktkamp mellan kriminella gäng” på Sveriges Radios sajt och i Folkbladet till angrepp mot specifika mc-klubbar och beskyller klubbarna för att vara kriminella organisationer samt att ha vissa brottstyper på sin agenda. Då varken Friberg eller Kalmendal stödjer sig på vare sig fakta eller forskning i sina uttalanden utan endast låter svepande påståenden ligga till grund för sina anklagelseakt måste jag därför gå i svaromål genom att redovisa vad polismyndigheterna egentligen har för faktiska belägg rörande olika mc-klubbars kriminalitet.

Polisens fyra ”bevis” rörande mc-kriminaliteten

Polisen ställdes under 2010 mot väggen i ett rättsfall, där jag själv var juridiskt ombud, och tvingades redovisa vilka bevis de kan förete för begreppet ”kriminella mc-gäng”. Fallet avsåg en persons rätt att inneha vapenlicens då han var medlem i en klubb som enligt polisen hade kopplingar till en specifik sfär. Polisens svar blev i Förvaltningsrätten, mål nr 386-10: “Polismyndigheten har använt begreppet “kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk)”.

När samma fall 2011 prövades i Kammarrätten, mål nr: 4450-10,  försökte polismyndigheten med en ny variant: “Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”. Återkallelsebeslutet ogillades på grund av polismyndighetens obefintliga bevis i sak för någon mc-klubbs kriminalitet!

I ett tredje fall rörande en klubbmedlems rätt att avtjäna sitt straff med fotboja bestod polisens argumentering av att personen tillhörde ”De sammanslutningar som av rikspolisen sorteras in under grov organiserad brottslighet”.

Nyligen skickade jag också ett Öppet brev till polisen i vilket jag frågade med vilken rätt de använder begreppet ”kriminella mc-gäng”? Svaret från Rikskriminalens underrättelsesektionen blev: Begreppet kriminella MC-gäng är även en direkt översättning av det engelska begreppet “outlaw MC-gangs” (författarens kommentar: Outlaw översätts med fredlös) vilket är det vedertagna begrepp som används av brottsbekämpande myndigheter över hela världen…De brottsbekämpande myndigheterna inklusive Rikskriminalpolisens underrättelsesektion använder sig systematiskt av begreppet kriminella MC-gäng i olika rapporter, lägesbilder etc som beskriver den organiserade brottsligheten i Sverige.

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/rikskriminalen-svarar-payback-inklusive-paybacks-motkommentar-625990

Bikerkulturen kräver nu ett omedelbart stopp för vidare stigmatisering av bikerklubbarna!

Rikskriminalens underrättelsesektion, Svenskt polisväsendes specialistenhet på så kallad mc-brottslighet, medger således att de brukar begreppet kriminella mc-gäng – inte på grund av vare sig fakta, forskningsmässiga rön eller bevis –utan enbart på grund av att begreppet är ett vedertaget begrepp som systematiskt används av de brottsbekämpande myndigheterna!?

Rikspolisstyrelsens informationschef, Per Ström, uttalade även nyligen: Organisationen Hells Angels MC är inte olaglig och följaktligen är dess medlemmar inte kriminella på grund av medlemskapet. Personer, som begår brott, oavsett om man är medlem i en organisation eller ej, straffas för de brott som den enskilde personen har begått.
http://nwt.se/lasarnas/fragapolisen/article901460.ece

Ovanstående uttalanden kring mc-klubbarna är alltså vad Klas Friberg och Robert Kalmendal kan stödja sig på när det gäller att kriminalisera mc-klubbarna. Vedertaget språkbruk, vad de valt att kalla eller valt att sortera som kriminella mc-gäng eller slutligen för att det är ett vedertaget begrepp som systematiskt används av brottsbekämpande myndigheter!???

Inget av vad polismyndigheterna kunnat redovisa som belägg har således någon som helst juridisk bärighet och innehåller heller inga som helst fakta- eller forskningsmässiga belägg för det riktiga i saken.

Vi kräver nu från bikerkulturens sida ett omedelbart stopp för alla stigmatiserande och kriminliserande påståenden och anklagelser utan grund rörande olika mc-klubbars kriminalitet. För stigmatisering utan verklighetsförankring är exakt vad Friberg och Kalmendal gör sig skyldig till i artiklarna. För det finns inga kriminella mc-klubbar! Ett faktum som polismyndigheterna har haft alla möjligheter att motbevisa enligt ovan men kapitalt misslyckats med. Det finns individer som begår brottsliga handlingar liksom inom alla andra miljöer men individers gärningar kan lika lite inom bikerkulturen som inom polisväsendet någonsin få ligga till grund för en kriminalisering av en förening eller en organisation.

Rikskriminalpolischefen Klas Fribergs uttlande:
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=4533685

Kalmendals uttalande:
http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5659558

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin