• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Om ny dansk passlag: Begreppet som måste bemötas och definieras är organiseret kriminalitet och inte biker/rocker!

Om ny dansk passlag: Begreppet som måste bemötas och definieras är organiseret kriminalitet och inte biker/rocker!

pbdekal
Bakgrund

Payback skrev i förra veckan om ett danskt lagförslag om att ta ifrån bikers pass om de besökte klubbar i andra länder. Justitieministern beskrev att lagen även kan medföra att bikers kan bli av med passet om de uppehåller sig hos en utländsk grupp i bikerkulturen som begår “omfattande, gränsöverskridande kriminalitet”! Ett sådant förhållande kunde enligt Justitieministern innebära eller öka risken att personerna kan begå allvarliga brott såsom exempelvis dråp, frihetsberövande m.m. i Danmark.

Tolkningsproblematik kring ”rocker”/biker

Då det uppkommit en debatt inom bikerkulturen därefter omkring det faktum att begreppet rocker inte har en juridisk definition och därför kan slå väldigt vitt och därför gör en lagtolkning väldigt luddig och rättsosäker beslöt Payback att titta närmare på vad som exakt står i lagtexten vilket ger en annan lite annan bild att förhålla sig till.

Order rocker, mc-klubb eller biker förekommer överhuvudtaget inte i det lagförslag som ligger. Det står istället följande texter som har betydelse för bikers i uttydningen av förslaget till ny dansk passlag:

Relevant info från lagtexten!

Sidan 2: Bortfald af opholdstilladelse og opholdsret af hensyn til statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller den offentlige orden

Stk. 3. Foreligger der oplysninger om, at en udlænding kan have til hensigt i udlandet at deltage i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden, vejleder Udlændingestyrelsen udlændingen om reglerne om bortfald efter stk. 1.

Sidan 8: 2.1.4. Politiet har tidligere haft adgang til at nægte udstedelse af pas til danske statsborgere eller inddrage et allerede udstedt pas med henblik på bl.a. at forebygge kriminalitet. Denne adgang fulgte af en kongelig anordning af 27. november 1946, hvorefter politiet kunne nægte udstedelse af pas til en dansk statsborger samt inddrage et allerede udstedt pas, når der var grundet formodning om, at den pågældende havde til hensigt at udrejse for i udlandet at drive en forbryderisk virksomhed eller en virksomhed til skade for den danske stats interesser.

Sidan 11: Også ophold hos en gruppe eller organisation, der driver organiseret kriminalitet, vil efter omstændighederne kunne indebære eller forøge risikoen for, at de pågældende vil begå alvorlige strafbare forhold, herunder eksempelvis drab, frihedsberøvelse eller ildspåsættelse, i Danmark med den konsekvens, at politiet vil kunne træffe afgørelse om f.eks. pasinddragelse og udrejseforbud efter de foreslåede bestemmelser.

Sidan 32: Også ophold hos en gruppe eller organisation, der driver organiseret kriminalitet, vil efter omstændighederne kunne indebære eller forøge risikoen for, at de pågældende vil begå alvorlige strafbare forhold, herunder eksempelvis drab, frihedsberøvelse eller ildspåsættelse, i Danmark med den konsekvens, at politiet vil kunne træffe afgørelse om f.eks. pasinddragelse og udrejseforbud, jf. lovforslagets § 1, nr. 7.

Sidan 39: Det foreslås i § 4, stk. 1, at loven træder i kraft den 1. marts 2015.

Paybacks kommentar

Vad innebär lagtexten

Lagtexten tar således bara upp begreppet organiseret kriminalitet och uppehållande hos grupper eller organisationer som bedriver organiserad kriminalitet. Detta faktum innebär två saker:

1. Att det är definitionen av begreppet organiserad kriminalitet som står i fokus.

2. Att Justitieministern genom att peka ut bikers i tidigare svar kring lagförslaget inberäknar bikers/rockers i organiserad kriminalitet.

Definition av organiserad kriminalitet

Sveriges Regering har på advokatsamfundets inrådan beslutat att avslå Polisens önskan att införa en legaldefinition över vad som utgör en kriminell organisation och/eller organiserad brottslighet.

I Rambeslut mot organiserad brottslighet har remissinstanser fått ge sin syn över om Sverige ska införa en legaldefinition för vad som utgör en kriminell organisation i Ju2008499L5. Regeringen fastslår på sidan 15 i propositionen: Ett genomförande i enlighet med den förra artikeln synes dock vara lämpligast, bl.a. av det skälet att man då undviker den av Sveriges advokatsamfund kritiserade vägen att behöva kriminalisera någons deltagande i en kriminell organisation utan att samtidigt uppställa krav på att en konkret straffbar gärning har begåtts inom ramen för organisationens verksamhet. Se nedan länkade proposition och promemoria.

EU har antagit en definition över vad som utgör organiserad brottslighet. Problemet med definitionen, som för övrigt också avvisats av Svenska regeringen är som Brottsförebyggande Rådet skriver i Brå 2012:13 s. 332 på sidan 45: Ett problem med den vida definition som ställs upp i de internationella konventionerna är att den täcker in allt från italienska maffiasyndikat till två inbrottstjuvar som driver en fönsterputsfirma.

EU:s definition är med andra ord blott en byråkrats önskan att på enkelt vis försöka fastställa ett oerhört komplicerat förhållande vilket inte den Svenska regeringen har köpt och därför kan definitionen bara används utan juridisk relevans av polisen i ett desperat försök att smutskasta bikerkulturen.

Slutsats – Det är bråttom nu!

Då lagförslaget snart ska vara antaget och i kraft är det väldigt brått att bemöta saken medialt och juridiskt. Att i efterhand få en lag ogiltigförklarad är en närmast möjlig och samtidigt väldigt långsam procedur (10-tal år före ett domslut).

Definitionen i lagtexten som måste bemötas och ifrågasättas är icke biker/rocker utan begreppet ”organiseret kriminalitet”.

Förslag till dansk passlag

Länk till Justitieministerns svar:
http://politik.tv2.dk/2015-01-28-ny-lov-om-syrien-krigere-kan-ogsaa-ramme-rockere-0

Länk till tidigare artikel om danskt lagförslag att ta pass ifrån bikers som besöker klubbar i andra länder:
http://www.payback.name/?p=14997

Legaldefinition

Proposition rörande Rambeslut om organiserad brottslighet:
http://www.government.se/content/1/c6/10/39/70/ac1b5087.pdf

Promemoria rörande Rambeslut om organiserad brottslighet:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/62/36/d52d2869.pdf

Omkring EU:s definition över organiserad kriminalitet:
http://www.payback.name/?p=13327

Om definitionen över en kriminell organisation – Utredningen kring organiserad brottslighet:
http://www.payback.name/?p=14118

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin