• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • För att få stopp på olaga id-kontroller så krävs det att du framvisar Paybacks Rättslägesdokument och förklarar att du inte samtycker till id-kontroll!

För att få stopp på olaga id-kontroller så krävs det att du framvisar Paybacks Rättslägesdokument och förklarar att du inte samtycker till id-kontroll!

När kan id-kontroll ske med lagstöd?

ID-kontroll får med lagstöd ske under följande fyra förutsättningar:
1. När någon är efterspanad eller efterlyst
2. Vid inre utlänningskontroll
3. När person är gripen eller skäligen misstänkt för brott
4. När person framför fordon vid allmän trafikkontroll.

Alla andra fall av id-kontroll utgör tvångsmedel och fodrar samtycke då de annars strider mot Europakonventionens artikel 8 utefter Europadomstolens dom Gillan och Quinton mot Storbritannien!

Paybacks medlemsdokument Rättslägesinformation inkl Icke Samtyckesförklaran!

Paybacks medlemsdokument Rättslägesinformation inklusive Icke Samtyckesförklaring inleds med följande rader:Innehavaren av detta dokument ger inte samtycke till någon av nedanstående tvångsmedel riktade mot
dennes person utan att skälig misstanke om specifik, konkret brottslighet på personnivå föreligger för: Idkontroll, kroppsvisitation/kroppsbesiktning samt fordonsgenomsökning.

Anledningen till skrivningen där den som framvisar dokumentet förklarar att han/hon inte ger samtycke är att JK såväl som JO kräver att det på något vis framgår att tvångsmedlet Id-kontroll skett mot personens vilja! (Se nedanstående refererade beslut) Därav har rättslägesdokumentet utformats specifikt på detta vis innehållande en ”Icke Samtyckeförklaring”!

Hur använder jag rättslägesdokumentet?

Du skriver ut och bär alltid med dig dokumentet och om du blir stannad så lämnar du vid förfrågan om id från polisens sida direkt fram Paybacks rättslägesinformation till polisen och uppmanar dem att läsa att Paybacks Rättslägesinformation. Filma helst hela förloppet om möjlighet finns för dokumentationens skull för senare anmälan. Om det är ur filmen framgår att polisen efterfrågar id och du då lämnar fram dokumentet och ber dem läsa Paybacks Rättslägesinformation så har du dokumenterat att polisen framtvingar id-kontrollen om de efter att ha tagit del av dokuemntet likväl fortsätter begära id. Därefter kan du överlämna nedan länkade Protokollbegäran till Polis på plats.

Vad JO och JK skriver i beslut som nödvändiggör Paybacks Rättslägesdokument!

Ur JO-beslut 6908-2016: Jag har därför ingen synpunkt på att polisen frågar om namnet på den som kroppsvisiteras om syftet är att dokumentera åtgärden. Jag vill dock framhålla att det inte finns någon skyldighet för den som utsätts för en kroppsvisitation att berätta vad han eller hon heter... polisen bad personerna att identifiera sig. Jag har därför inte ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma om situationen var sådan att det inte fanns någon reell frivillighet för de som kontrollerades att uppge sina namn till polisen. Det finns därför inte grund för kritik mot polisen för att de som kroppsvisiterades fick frågor om sina namn.

Ur JK-beslut 5054-17;4,3: Om det är nödvändigt för att fullgöra en tjänsteuppgift anses dock en polis få fråga en person om hans eller hennes namn eller hemvist. En sådan förfrågan anses inte i och för sig utgöra något intrång i en grundlagsskyddad fri- eller rättighet. En skyldighet för en enskild att besvara en sådan fråga och rätt för polisen att använda tvångsmedel för att fastställa någons identitet finns dock endast i de fall som anges i lag… MP har gjort gällande att polisen har avkrävt honom legitimation utan lagstöd. Utredningen ger emellertid inte stöd för att polisen har använt sig av tvångsmedel i syfte att fastställa MP:s identitet. Polisens agerande i detta hänseende har inte inneburit ett sådant ingrepp i hans privatliv som avses i artikel 8.1 i konventionen.

Skriv ut och använd Paybacks Rättslägesinformetion inkl Icke Samtyckesförklaran!

Paybacks kommentar: Av ovanstående resonemang från JO och JK framgår det tydligt att den kontrollerade måste ge uttryck för att han/hon inte ger samtycke till id-kontroll. Först när du inte ger samtycke så görs det tydligt att polisens genomförande av id-kontrollen skett mot din vilja och därför utgör ett förbjudet användande av tvångsmedel. Så skriv ut Paybacks Rättslägesinformation inklusive ”Icke Samtyckesförklaran” och bär dokumentet med dig och visa det så snart du utsätts för id-kontroll utan laga stöd!

Paybacks dokument Rättslägesinformation

Läs även dokumentet Kontrollchecklista

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin