• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Europakonventionen och FN:s konvention ger bikers skydd mot diskriminering! Del 2/2

Europakonventionen och FN:s konvention ger bikers skydd mot diskriminering! Del 2/2

Bakgrund

Payback Sverige har tidigare skrivit om att lagen om hets mot folkgrupp och diskrimineringslagen bara avser vissa utpekade grupper och därmed inte kan användas i kampen för bikers fri- och rättigheter.

Payback Sverige fortsätter dock att genomgå alla former av juridiska dokument, böcker och rättsfall för att hitta mer juridiskt stöd i vår kamp för alla er bikers och bikerklubbar därute och här kommer lite glädjande nyheter om vad genomgången har gett för resultat i diskrimineringshänseende.

Vi har nu gått igenom och funnit stöd i såväl FN:s konventioner som Europakonventionen för att Sverige som stat har förbundit sig att inte diskriminera bikers och bikerklubbar genom att anta konventionerna! Här nedan redogör vi för vad vi kommit fram till.

FN:s konventioner ger fullgott diskrimineringsskydd för enskilda individer!

I Förenta Nationernas, FN:s, Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna står följande i artikel 7 (sidan 5): Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

I Förenta Nationernas Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter står följande att läsa i artikel 26 (sidan 17): Alla är lika inför lagen och har rätt till samma skydd av lagen utan diskriminering av något
slag. I detta avseende skall lagen förbjuda all diskriminering och garantera var och en ett likvärdigt och effektivt skydd mot all slags diskriminering, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationell eller social härkomst, egendom, börd eller ställning i övrigt. 

FN:s konvention ger således ett fullgott och generellt skydd mot diskriminering på grund av föreningstillhörighet exempelvis men dock bara för enskilda personer som konventionen avser.

Vad kan vi då finna för stöd i Europakonventionen som också är Svensk lag?

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, populärt kallad Europakonventionen ger ett skydd mot diskriminering i artikel 14 avseende Förbud mot Diskriminering enligt följande: Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. Uppräkningen av grunder för diskriminering ovan är vad avser Europakonventionen bara exempel vilket är viktigt.

I Hans Danelius har författat boken Mänskliga rättigheter i europeisk praxis : en kommentar till Europakonven-tionen om de mänskliga rättigheterna, som faller under begreppet lagens doktrin som är en del av rättskällorna kring en lag. Under begreppet Doktrinen samlas lagkommentarer, rättsvetenskapliga böcker samt artiklar. De utgör kan man säga en del av tolkningen av lagen i fråga.

Diskrimineringsartikeln i Europakonventionen innehåller inget generellt förbud mot diskriminering utan omfattar de fri- och rättigheter som skyddas av Europakonventionen såsom för bikerkulturen aktuella artiklar kring föreningsfriheten, oskyldighetspresumtionen eller exempelvis yttrandefriheten. Det vill säga att diskrimineringen måste bryta även mot annan fri- och rättighet som garanteras av Europakonventionen tillsammans med artikel 14.

Europakonventionen innehåller även i (tilläggs)protokoll 12 ett generellt förbud mot alla former av diskriminering men Sverige som nation har ännu inte ratificerat protokollet. (Ratificera = bundit sig till överenskommelsen genom att underteckna)

Payback har fått fastslagit att kroppsvisitation för föreningstillhörighet och husrannsakan på klubb (annan än den misstänkte) bryter mot Europakonventionen!

Payback Sverige har i två olika JK-ärenden fått fastslaget dels att kroppsvisitation på grund av föreningstillhörighet bryter mot artikel 8 om rätten till privatliv. I ett annat JK-ärende har vi fått fastslagit att husrannsakan hos en bikerklubb (hos annan än den orättfärdigt misstänkte medlemmen) även här bryter mot artikel 8, rätten till privatliv. Vi har alltså redan fått fastslagit att kroppsvisitation och husrannsakan hos bikerklubb strider mot ytterligare artiklar i Europakonventionen och går därmed att hänföra till det område som behandlas i annan artikel än diskrimineringsartikeln.

Två tidigare ärenden rörande diskriminering av föreningar!

Avser då diskrimineringsartikeln i Europakonventionen även föreningar och föreningsfriheten i artikel 11? Ja, det finns två prejudicerande ärenden Danilenkov m.fl mot Ryssland och Grande Oriente d´Italia di Palazzo Giustinani (nr 2) mot Italien som avsåg diskriminering av en fackförening respektive frimurare som följer utefter diskrimi-neringslagen och ett större antal ärenden som beslutats ikring rörande artikel 11. Så föreningsfriheten skyddas liksom föreningar.

Det finns också mer att hänvisa till vad gäller Oskyldighetspresumtionen, artikel 6.2 men det återkommer vi till när det mycket digra materialet kring den artikeln fullgott genomgåtts.

FN:s konventioner mot mänskliga rättigheter

Europakonventionen

OM Diskrimineringslagen och Lagen om hets mot folkgrupp

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin