• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Dela! Mycket viktig dom av betydelse för bikers! Brott begås av enskilda medlemmar och polisen stigmatiserar klubbarna utan belägg!

Dela! Mycket viktig dom av betydelse för bikers! Brott begås av enskilda medlemmar och polisen stigmatiserar klubbarna utan belägg!

Viktig dom med klara uttalanden från domstolen!

Torsdagen den 24 april avkunnades en mycket viktig dom i Oslo Tingsrätt vilken  vi tacksamt mottagit från Payback Norge! Målet avsåg i första hand ett försök att ta ifrån Hells Angels MC klubblokalen utefter att det för fyra år sedan??! påträffades vapen i lokalerna. Ett försök som misslyckades. Det är dock inte det allmänt viktigaste som framkom av rättegången vilket istället var ett antal viktiga uttalanden som går att utläsa ur domen.

Vi börjar med att sammanfatta de viktigaste slutsatserna domstolen fastslog och avslutar med direkta citat ur domen.

Slutsatser från domen samt Paybacks kommentar: Tingsrätten i Oslo har med mycket sunt förnuft och rättskänsla författat domen.

1. MC-kriget är historia och ej relevant! Domstolen fastslår att förhållandena under det så kallade mc-kriget på 90-talet är historia och icke relevanta i sak. Ett krig är ett extraordinärt skeende som ej har med kriminalitet i sig att göra utan styrs och uppstår av på grundval av helt andra förhållanden och mekanismer. Ett faktum som ett flertal kriminologer även påpekat.

2. Brottsligheten i mc-miljön begås av enskilda individer! Tingsrätten hänvisar till två tidigare domar som fastslår att trots att enskilda medlemmar gör sig skyldiga till straffbara handlingar så har brottsligheten inte utövats i klubbens regi. Domstolen förmår således skilja på individ och klubb och fastslår att gärningarna begåtts av enskilda personer och ej som en del i klubbens verksamhet. På samma vis som Brottsförbyggande Rådet, BRÅ, i Sverige slog fast i den enda utredning som någonsin företagits rörande mc-klubbars kriminella status, MC-Brott 1999:6 – nämligen att de brottsliga gärningarna begås av enskilda individer och ej av klubbarna vilka inte heller får del av profiten. Det är således indivderna som begår brott och aldrig klubbarna.

3. Hells Angels MC är inte definierad som en kriminell organisation ens i USA! Domstolen påpekar att Hells Angels MC i USA inte är definierad som en kriminell organisation.

4: MC-kriminalitet är inget huvudproblem! Oslopolisen för en dialog med mc-klubbarna och ser inte mc-kriminalitet som ett huvudproblem utan polisen arbetar mot de individer som begår brott.

5. Polisen stigmatiserar utan belägg! Domstolen fastslår även att det material som Krminalpolisen i Norge presenterat inför domstolen har för avsikt att framställa Hells Angels MC på ett stigmatiserande sätt utan att kunna presentera fakta eller belägg för sina påståenden om klubben!

Domstolen fastslår således vad Payback hela tiden hävdat: MC-klubbarna är inga kriminella organisationer! Enskilda individer begår brott i egen regi! Polisen stigmatiserar klubbarna men kan inte presentera några som helst bevis i sak när de ställs mot väggen!

Citat från dom, Oslo Tingsrätt, Målnummer: 13-176606MED-OTIR/08, 2014-04-24

I 1997 ble det i Norge inngått en fredsavtale mellom MC-klubbene. Etter inngåelsen av denne avtalen har det ikke vært alvorlige episoder mellom Hells Angels og andre MC-klubber i Norge. Retten finner derfor at situasjonen på 1990-tallet er historie som ikke har sentral betydning for vår sak.

Hells Angels – i Oslo og internasjonalt – synes å ha foretatt et strategisk valg som innebærer at Hells Angels som klubb eller organisasjon ikke skal stå bak eller organisere grov kriminalitet. Dette underbygges bl.a. av Hålogaland lagmannsrett i dom av 5. desember 2013 som etter seks ukers hovedforhandling la til grunn ”som bevist, at de straffbare forhold som de tiltalte er domfelt for ved lagrettens kjennelse, ikke er utøvd i regi av Hells Angels som klubb”, og dette selv om dommen bl.a. omfattet flere personer med tilknytning til Hells Angels,

Videre har Høyesterett i dom av 6. februar 2002 lagt til grunn at det ved den narkotikainnførselen som den saken gjaldt, og der to medlemmer av Hells Angels i Oslo ble dømt til meget lange fengselsstraffer, ”ikke (kan) legges til grunn at Hells Angels står bak innførselen”. Heller ikke i USA der Hells Angels ble grunnlagt, er den definert som en kriminell organisasjon. Konsekvensen av dette er at i den grad Hells Angels-medlemmer utfører alvorlig kriminalitet, er dette i utgangspunktet som enkeltpersoner – og da gjerne med hjelp av kontakter eller nettverk utenfor Hells Angels.

I Oslo har politiet det siste tiåret bevisst valgt dialog som én metode for å forebygge og bekjempe kriminalitet i spesielle miljøer – også MC-miljøene. Dette oppfattes på begge sider å redusere risikoen for konflikter. Oslo-politiet anser ikke MC-kriminalitet som noe hovedproblem i hovedstaden etter år 2000, men konsentrerer seg om den kriminalitet som begås av individer enten de er medlemmer av MC-klubber eller ikke. Det kriminalitets-forebyggende råd har i 2012 fremstilt dette på følgende måte:

”I Danmark har man ikke tro på at dialog med miljøene ville være nyttig for å få dem til å slutte med kriminalitet: Dialog med disse kriminelle miljøene skal skje foran en dommer i rettssalen! En slik konfrontasjonslinje er i tråd med den strategi Kripos i Norge anbefaler. Men politiet i Oslo derimot følger en dialogmodell, og mener at den relativt begrensede registrerte kriminaliteten medlemmene av 1 %-klubbene står bak i Oslo, er et bevis på at dialog er mest virkningsfullt.”

Etter bevisføringen i vår sak synes Kripos i det materialet som bl.a. blir presentert overfor norske kommuner, å fremstille Hells Angels i Norge på en nærmest stigmatiserende måte uten noen form for kvalitetssikring av påstandene knyttet til organisasjonen.

at lederen for organisert kriminalitet i Oslo-politiet, Einar Aas, i flere sammenhenger – og også i retten – har forklart at Oslo-politiet er av den oppfatning at MC-miljøene nå ”opptrer på en måte at det er til å leve med” (Norsk Politi nr. 2 for 2012), men at politiet går etter personer som begår kriminalitet,

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin