Bikerskolan: Husrannsakan utefter Polislagen! Del 1/6

Unite&Fight

Under veckan kommer vi att publicera fem olika artiklar ingående i vad vi kallar Bikerskolan och som i slutänden kommer att resultera i en bok innehållande Svea Rikes Bikerlagar (arbetsnamn).

Polisen gör alltför ofta tillslag/husrannsakan i mc-klubbars lokaler. Oftast utan lagstöd eller utefter en efterkonstruerad berättelse. Artiklarna under veckan kommer att handla om polistillslag, i lagens mening husrannsakningar. Vi kommer att genomgå husrannsakan enligt Polislagen, husrannsakan enligt Rättegångsbalken samt de närliggande ämnena Nödvärnsrätt och Hemfridsbrott. Slutligen ska vi också titta på vad och om polisen har något övergripande lagstöd för tillslag/husrannsakan eller masskontroller av bikers.

Husrannsakan enligt Polislag 1984:387

De som ej är intresserade av att ta del av själva paragraferna kan scrolla direkt till Råd och Uppmaning från Payback Sverige.

Följande paragrafer reglerar husrannsakan i Polislagen:

20 § För att söka efter en person som med laga stöd skall omhändertas får en polisman bereda sig tillträde till den eftersöktes bostad eller till annat hus, rum eller ställe som tillhör eller disponeras av honom. Detsamma gäller i fråga om en lokal som är tillgänglig för allmänheten. Finns det synnerliga skäl att anta att den eftersökte eljest uppehåller sig hos annan, får polismannen bereda sig tillträde även dit. På motsvarande sätt får en polisman bereda sig tillträde till en bostad eller något annat ställe för att söka efter ett föremål som polisen med stöd av lag eller annan författning skall omhänderta; vad som nyss har sagts om den eftersökte gäller därvid föremålets ägare eller innehavare.

För att söka efter någon som har intagits i en kriminalvårdsanstalt efter att ha dömts till fängelse i minst fyra år och som har avvikit får en polisman undersöka transportmedel på viss plats, om den avvikne kan antas utgöra en allvarlig fara för annans liv eller hälsa eller för rikets säkerhet och det finns särskild anledning att anta att den avvikne kan komma att passera platsen.

En polisman har samma befogenhet för att söka efter någon som genomgår psykiatrisk tvångsvård eller som överlämnats till rättspsykiatrisk vård och som avvikit från en sjukvårdsinrättning, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl att anta att den avvikne utgör en allvarlig fara för annans liv eller hälsa eller för rikets säkerhet.  En åtgärd som avses i första eller andra stycket får endast om fara är i dröjsmål vidtas utan föregående beslut av polismyndigheten. Endast om det finns särskilda skäl får åtgärden vidtas mellan kl. 21.00 och 6.00.

20 a § En polisman får genomsöka ett fordon i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan påträffas och förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. Lag (2006:387).

21 § En polisman får också bereda sig tillträde till ett hus, rum eller annat ställe, om det finns anledning anta att någon där har avlidit eller är medvetslös eller annars oförmögen att tillkalla hjälp. En sådan åtgärd får vidtas även när det är nödvändigt för efterspaning av någon som är försvunnen, om denne kan antas behöva hjälp.

22 § En polisman får stoppa ett fordon eller annat transportmedel  1. om det finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott, 2. om det av någon annan anledning behövs för att med laga stöd ingripa mot någon som färdas i fordonet, genom att beröva honom friheten, på annat sätt inskränka hans rörelsefrihet eller underkasta honom kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, 3. om det behövs för att med laga stöd genomföra husrannsakan i fordonet eller 4. om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon eller förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet. Lag (2002:577).

23 § Kan det av särskilda skäl anses finnas en risk att något brott, som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom, kommer att förövas på en viss plats, får en polisman i syfte att avvärja brottet eller bereda skydd mot detta, i anslutning till denna plats, 1. bereda sig tillträde till ett hus, rum eller annat ställe för att söka efter sprängmedel, vapen eller något annat farligt föremål, 2. avstänga, utrymma eller förbjuda tillträde till ett hus, rum eller annat ställe, meddela förbud mot flyttande av visst föremål eller mot trafik med visst kommunikationsmedel eller vidta någon annan sådan åtgärd.  Föreligger allvarlig risk för brott som avses i första stycket, får en polisman för att söka efter ett farligt föremål även kroppsvisitera personer som uppehåller sig på platsen. En åtgärd som avses i denna paragraf får endast om fara är i dröjsmål vidtas utan föregående beslut av polismyndigheten. Lag (2009:389).

Protokoll utefter Polislagen 27!

Polisen har oberoende av vad de själva menar en ovillkorlig och reglerad skyldighet enligt lag att dokumentera varje åtgärd eller insats som företas utefter Polislagen.

Dokumentationsplikten regleras i Polislagen 27:

Protokoll ska föras över ingripande som innebär att någon avvisas, avlägsnas, omhändertas eller grips.
Protokoll ska också föras över husrannsakan och liknande åtgärder enligt denna lag samt vid omhändertagande av föremål.
Av protokollet ska det framgå
1. vem som har fattat beslutet om ingripandet,
2. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,
3. vem eller vilka som har deltagit i ingripandet,
4. vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot,
5. tiden för ingripandet samt
6. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.

Ansvarig för att protokoll upprättas är, i fråga om uppgifter som avses i andra stycket 1 och 2, den som har fattat beslutet och i fråga om uppgifter som avses i andra stycket 3-6, den som är att anse som förman vid ingripandet.

Råd och Uppmaning från Payback Sverige

Polisen har således lagstöd i Polislagen för olika former av husrannsakningar men endast om förutsättningarna i de enskilda fallen verkligen föreligger, enligt Polislagen. Visa av erfarenheter kring Polisens bristande lagstöd så är det därför av yttersta vikt att bikers och bikerklubbar vid varje enskilt tillfälle därför begär protokoll enligt Polislagen 27:e paragrafen!!

Att bikers varje gång begär protokoll har ett flertal funktioner. Polisen förorsakas merarbete vilket ej är populärt. Polisen tvingas att komma upp med en anledning som, oavsett sanningsenligheten, förorsakar tidsåtgång, merarbete och ibland stor kreativitet och fantasi…

Sist men inte minst orsakar en systematisk begäran vid varje enskilt tillfälle att polisen kan komma att bli försiktigare med att företa husrannsakningar då inget verkligt lagstöd föreligger då det dels i sådana fall finns en konkret anmälningsrisk vid tillfällena och då Polisen dessutom med säkerhet vet att varje tillslag kommer att förorska merarbete. Så begär protokoll varje gång enligt Polislagen 27!

Länk till Polislagen:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840387.htm

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin