Beviset för att kommun och polis ligger bakom krogförbuden i Luleå och Boden!

notgang

Oriktig mediarapportering kring krogförbuden i NSD och Norrbottenskuriren

NSD och Norrbottenskuriren har skrivit en rad mycket vilseledande artiklar om de rådande förbuden på krogar och festivaler i Luleå och Boden. De har vinklat artiklarna utan att ta reda på eller redogöra för sanningen bakom förbuden och anmälningarna mot ordningsvakter och medlemmar ur polisgänget i Norrbottens Län.

Bakgrund

Payback Sverige polisanmälde i samarbete med Hells Angels MC Luleå fyra olika fall av tillträdesförbud på grund av föreningstillhörighet, kläder eller för att personer var ”stämplade som bråkmakare. Alla orsaker som saknar stöd i lagen för att utestänga personer från krog- eller festival. Alkohollagen uttrycker bara allmänna föreskrifter om att serveringstillståndsägaren har att upprätthålla ordning på krogen vilket aldrig kan bilda underlag för utestängande av specifika personer eller grupper.

Ärendena är fortsatt under utredning men en viktig framgång har uppnåtts. Förundersöknngsprotokollet belades med sekretess ett faktum som Payback Sverige inte accepterade då vi som juridiskt ombud har rätt att ta del av vad som framkommer i ärendet. Efter en del turer har nu Rättssektionen på Rikspolistyrelsen beslutat att släppa förundersökningen samt översänt den till oss.

Se: http://www.payback.name/?p=8363

Högsta Domstolens prejudicerande dom

Högsta Domstolen slog i mål 4354-93 fast att allmänheten har fritt tillträde till alla lokaler under dess öppetttider som inte omfattas av paragrafen om olaga intrång. Lokaler som omfattas av olaga intrång specificeras i Brottsbalken 4:6, stycke 2: ”Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter. Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter”.

Högsta Domstolen fastslog att Bestämmelsen om olaga intrång har ansetts inte vara tillämplig då en person, som av affärsinnehavare förbjudits att besöka hans affärslokal, trots förbudet gått in i lokalen.

Tingsrätten i målet konstaterade redan i det inledande skedet av ärendet även följande: Enligt TR:ns mening kan inte stadgandet om olaga intrång ges den tolkningen att därmed avsetts att skydda affärslokaler dit allmänheten har fritt tillträde. Det vore betänkligt att utan otvetydigt stöd av lag bereda möjlighet till ett – må vara tidsbegränsat – generellt straffsanktionerat förbud att besöka en sådan lokal. Åtalet skall därför ogillas i dessa delar.

Allmänheten har således, även i fall där personer tidigare portats, fritt fram att besöka alla lokaler dit allmänheten har fritt tillträde vilket enligt HD-domen utgörs av samtliga lokaler som ej omfattas av bestämmelsen om olaga intrång. Att polisgäng, kommuner eller enskild krog beslutar om något annat strider således mot lag eller dom.

Ägaren till Lotus i Boden intygar att det föreligger avtal mellan krogar, kommun och polisgäng

Ägaren till restaurang Lotus i Boden, som är en av de platser som vägrat personer tillträde uppger på sidan 53 i förundersökningsprotokollet att konceptet att utestänga personer från HA, Red & White Crew samt kända bråkmakare inleddes efter en gemensam överenskommelse där krogägare, alkoholhandläggare samt personal samt polisgängspersonal deltog.

Denna förhörsutsaga tillsammans med andra vittnesmål samt det samverkansavtal vi nu förfogar över gör att vi kommer att kunna få fastslaget ett förbud mot dessa åtgärder. Det kan ta olika lång tid beroende på om vi kan få rätt igenom de föreliggande polisanmälningarna eller huruvida vi behöver driva ärendet på annat sätt. Men vi har nu underlag och bevis för att dels driva ärendet framgångsrikt och dels bevis för att polisgängen är den drivande parten i ärendena vilket de hela tiden ljugit om.

Samverkansavtalet bevis för ett olaga samarbete

I det nedan publicerade samverkansavtalet framgår med all tydlighet att krogar, Luleå och Boden Kommun samt
Polisgängs myndigheten i Norrbotten med Yttre Polisgängsbefälet Linus Örnberg står bakom förbuden att de olaga verkar för att utestänga personer från kroglivet samt att de vid problem står redo att hjälpa ordningsvakter med verkställande och upprätthållande av sådan förbud. Dessa förbud strider direkt mot referad HD-dom samt saknar stöd i lagen vilket innebär att de myndighetsutövande personerna inom kommun, ordningsvaktsyrket samt polisgängen ej bedriver sin verksamhet under lagarna såsom stadgas i Regeringsformen 1:1.

Ännu en gång har vi således bevisat att Polisgängen ljuger om sin medverkan i väst- och personförbud på krogarna samt att media understödjer lagbrott genom att inte granska polisgängsuppgifterna!

Samverkansavtalet

Varför använder vi oss av Polisgängsbeteckningen?: http://www.payback.name/?p=10181

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin