• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Statlig utredning tar Babystep mot bättre polistillsyn! Men bara en kuliss utan substans och innehåll!

Statlig utredning tar Babystep mot bättre polistillsyn! Men bara en kuliss utan substans och innehåll!

 payback_Support12_v3

Utredningförslag om ny, verkningslös myndighet för att utreda polisbrott!

Regeringens utredare Nils Öberg har inom ramen för Polisorganisationskommittén under tisdagen överlämnat betänkandet Tillsyn över polisen (SOU 2013:42) till justitieminister Beatrice Ask.

I betänkandet framläggs såsom huvudpunkter följande:

– Kommittén föreslår att en ny myndighet, Tillsynsmyndigheten för polisen, ska utöva tillsyn över polisväsendet. Myndigheten ska också överta de uppgifter som Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i dag utför.

– Tillsynsmyndigheten bör starta verksamheten den 1 januari 2015.

– Tillsynen ska avse den nya Polismyndigheten och Säkerhetspolisen och inte enskilda befattningshavares beslut och handlingar.

– Polisens egen interuntredningsenhet, liggande under Rikspolisstyrelsen, fortsätter sin utredning huruvida enskilda poliser begått brott eller ej. Den nya myndigheten kommer inte  att inkräkta, överta eller befatta sig med den typen av ärenden.

– Myndigheten kommer inte att ha några som helst sanktionsmöjligheter om polisen fastslås ha överträtt sina befogenheter alternativt fastslagits ha brutit mot lag eller förordning.

– Myndigheten kommer inte heller att kunna granska huruvida polisen gjort rätt eller fel i ett enskilt ärende. Om ett flertal ärenden av liknande karaktär inkommer så kan myndigheten starta en utredning huruvida polisen agerar felaktigt inom ett visst område. Men om polisen inte kommer att följa beslutet föreligger inga sanktionsmöjligheter utan myndigheten förutsätter att polisen kommer att följa utslagen…

 Paybacks kommentar

Payback Sverige har under en lång tid krävt att en ny, oberoende myndighet skapas med uppgift att utöva tillsyn över Polismyndigheten då internutredningsenheten såväl som tiigare funktioner inom polisen för utredningar kring polisers brottslighet helt enkelt inte håller måttet och vanemässigt friar närmast samtliga anmälda poliser.

Men, och det är ett väldigt stort MEN. En sådan ny tillsynsmyndighet äger ingen som helst funktion så länge den inte har befogenhet att:

– Utreda enskilda händelser där polismyndigheter misstänks ha agerat utanför lagen och utan att äga lagstöd.

– Myndigheten måste också överta och utreda varje anmält och misstänkt brott som enskilda polismän kan tänkas ha gjort sig skyldig till.

– Myndigheten måste äga mycket starka sanktionsmöjligheter som kan riktas mot såväl lagbrytande polismyndigheter som enskilda polismän som inte hållt sig inom lagens råmärken.

– Myndigheten måste vidare äga möjligheten att väcka åtal och driva sak mot de poliser som brutit mot lagen.

– Att en ny oberoende, myndighet tillskapas för utredning av polisbrott måste också oundvikligen innebära att alla polisens egna interna utredningsenheter läggs ner.

Det förslag som under tisdagen lagts fram uppfyller inga av dessa krav utan utgör helt och hållet ett beställningsuppdrag orsakat av den massiva och välförtjänta kritiken som de senaste åren riktats mot polismyndigheten från experter såväl som media. Men utredningen har utförts av personer arbetande inom rättsväsendet såväl som av hökar inom regeringen som också legat bakom besluten om en ökad polissatsning i allmänhet och i synnerhet mot organiserad brottslighet. Personer som redan tidigare utmärkt sig för sin polisvänlighet. Och, helt i linje med sina tidigare personliga ståndpunkter lägger de ett förslag om en ny myndighet utan några egentliga verktyg att sätta stopp för olika former av rättsliga polisövergrepp från polismyndighetens sida. De låtsas således ha stärkt upp rättssäkerheten men har i själva verket bara skapat en ny form av JO med än mindre verktyg att utföra ett granskande och rättsuppehållande arbete. En vacker chimär utan någon form av efterfrågad substans eller innehåll som kommer att användas som ett medel i debatten fram till cirka 2020 för att påstå att vi har minsann gjort något för att styra upp polisen…

Nej, det har ni inte! Det ni har byggt är en kuliss utan substans och innehåll i avsikt att tysta alla kritiker. Tyvärr, för er del så tystnar Payback Sverige aldrig! Vi bara anpassar oss efter rådande förhållanden och anpassar strategi, taktik och arbetsmetoder utefter den rådande verkligheten!  Å så gör vi nu och vidtar våra åtgärder för att råda bot för missförhållandena och de lagbytande elementen inom polismyndigheterna!

Utredning

Länk till pressmeddelande rörande utredningen:
http://www.regeringen.se/sb/d/17569/a/219043

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin