Bakgrunden till de massiva bikerförföljelserna i Norden! SGIP!

De senaste månaderna har präglats av alltmer upptrappade förföljelser av bikerklubbarna i Sveriges grannländer. Vad ingen tagit fasta på är att åtgärderna sker utefter samarbetet kring SGIP, The Stockholm Gang and Prevention Project, SGIP. Därav att de åtgärder som under de senaste åren använts för att motarbeta bikerklubbarna i Sverige nu återanvänds mot de övriga nordiska ländernas bikerklubbar. För de Norska och Danska Polismyndigheterna är direkt inblandade i projektet. Och, målsättningen: Att visa på behovet att etablera så kallade särskilda satsningar mot grov, organiserad brottslighet enligt svensk modell även i övriga nordiska länder.

Läs och tillägna er bakgrunden och förstå skeendet!

The Stockholm Gang Intervention and Prevention Project, SGIP

Efter att ha läst en artikel i Svenska Dagbladet, ”EU-projekt ska hindra gängbrott” http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2933491.svd fick jag för mig att begära ut handlingara rörande projektet ifrån Polismyndigheten i Stockholms Län. Jag beslöt att på samma gång begära ut handlingarna rörande Länskriminalpolisen i Stockholms kartläggning av kriminella konstellationer, se: ”MC-gängen inte längre farligast”, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2924103.svd Självklart avslogs min begäran i bägge fallen med hänvisning till att de begärda handlingarna utgjorde internt arbetsmaterial. Att Bosse Brink på Svenska Dagbladet, som skrivit bägge de ovan relaterade artiklarna, helt tydligt fått ut samma material är ju en helt annan sak. Jag är ju inte Bosse Brink och har väl vare sig hans goda namn eller rykte att falla tillbaka på hos polismyndigheterna, än mindre hans i allt politiskt korrekta och tillrättalagda sätt att spegla polisens arbete. Nåväl, såsom ersättning erhöll jag istället ansökningshandlingarna för projektmedel rörande EU-projektet, på engelska ”fucking” engelska. Men, låt gå. Då skriver vi om detta istället:

Ansvarig för projektet är Polismyndigheten i Stockholms län, Södertörns polisdistrikt. Projektets kontaktperson, projektledare, chefskoordinator för alla viktiga aktiviteter samt högst ansvarig för SUR-registret är Amir Rostami. Amir har sedan 2007 varit anställd som underrättelseofficer på Länskriminalen i Stockholms SGI-projekt, med ansvar för att övervaka och analysera gängkriminalitet och gängutveckling i Södra Stockholms län. Ledningsgruppen består av en ledningsgrupp, en projekt koordinator och en projektsekretare. Chef för ledningsgruppen och tillika chef för SGI är Fredrik Gårdare. Projektkoordinator är Lars Gustavsson, som idag är gruppschef för fältarbetarna inom SGI. Han kommer att fungera som operativ expert och leda de operativa insatserna. Han kommer även att leda LUC-gruppen. Projektets sekreterare blir Torbjörn Hermansson, idag gruppledare på SGI. Hans uppgift blir att administrera och dokumentera projektet samt att i övrigt att stödja projektorganisationen. Hermansson skall även fungera som utrednings- och juridisk expert inom SGIP. Vidare blir Jan-Olov Onshagen ansvarig för projektets kvalitetssäkring. Lotta Lundstedt, utbildad vid Göteborgs Business School, blir ansvarig för planering och analysering av projektets finansiella aspekter. För övrigt vad gäller organisationen kan sägas att projektet kommer att sysselsätta 31 personer med start den 1 september 2009.

Bakgrund

1999 formade länskriminalen i Stockholms län, Sektionen mot gängkriminalitet, SGI, vid Södertörnspolisen. 2002 bedömdes sektionen ha fått sin slutliga utformning och struktur, och har därefter enligt egen utsaga”framgångsrikt arbetat mot organiserad brottslighet inom kriminella gäng och nätverk”. SGI är den enda brottsbekämpande enheten i Sverige som arbetar permanent, förebyggande och systematiskt mot gängrelaterad kriminalitet. SGI har utvecklat en unik arbetsmetod bestående av underrättelsearbete, bevakning, spaning och analys likaväl som ett försiktigt och förebyggande närmande användande etik, kommunikation och mångfald som viktiga och strategiska komponenter när det gäller att förebygga rekrytering eeller motivera medlemmar att lämna gängen. Speciellt fokus inriktas på stöd och skydd för vittnen och brottsoffer.

SGI:s kortsiktiga målsättning beskrivs som ”att skingra och förhindra uppkomsten av nya, kriminella grupperingar och nätverk” medan den långsiktiga målsättningen uppges vara att ”minska rekryteringen av unga kriminella”. SGI handlägger årligen cirka 500 fall och arbetet bedrivs i nära samarbete med andra brottsbekämpande myndigheter. Enheten samarbetar med forskningsinstitutioner, deltar i, och med, informations- och utbildningsaktiviteter vid Polishögskolan, vid Växjö Universitet, juridiska myndigheter samt vid andra brottsbekämpande myndigheter.

EU-projektet

Detta om bakgrunden nu över till att granska det kommande arbetet inom EU-projektet. Projektet beräknas pågå mellan 1 december 2008 till den 30 november 2011. EU finansierar projektet med 70 % eller 8,5 miljoner av den totala budgeten på 12 miljoner kronor. Som en del av projektet arrangeras 2 konferenser i oktober 2009 samt ytterligare en såsom avslutning, i oktober 2011. Projektets huvudsakliga syfte är att integrera vetenskaplig forskning med de unika arbetsmetoder SGI utvecklat under operativt polisarbete. Projektet skall vidare utveckla en operativ arbetsmetod baserad på vetenskaplig analys och vedertagna polisiära arbetsmetoder fokuserande speciellt på förebyggande arbete såsom att reducera rekrytera rekryteringen till kriminella gäng och nätverk. Projektets övergripande idé är att vidare integrera operativt polisarbete med forskning vilket i gengäld kommer att bidra till utveckling och förbättring av polisarbetet genom att introducera vetenskapliga och utprovade metoder och därefter utvärdera och analysera utfallet av denna metod. Således: Praktiskt polisarbete kommer att vara nära knutet till forskning i detta projekt; SGI metoden kommer att testas och utvärderas på Växjö Universitet.

SGI skall vidare utveckla en innovativ metod att samarbeta med andra brottsbekämpande myndigheter för att kunna ”follow the money” (följa pengarna), minska attraktionen kring kriminalitet bland tonåringar och förebygga rekryteringen av nya gängmedlemmar. Stockholms länskriminalskall företa studiebesök för att utväxla kunskap och erfarenheter med Storbrittanien, Danmark och Norge som ett led i at bekämpa kriminella gäng. En konferens kommer att arrangeras i oktober 2009 dit samtliga partnerorganisationer samt internationella experter på kriminella gäng är inbjudna. Projektets samarbete med Eurogang-projektet innebär en försäkring att det vetenskapliga arbetet och dess utfall kommer att få både ett europeiskt och transatlantiskt värde beroende på användandet av standardiserade, metodiska förfaringssätt.

Utfallet av projektet kommer att presenteras i en handbok som kommer att etablera riktlinjer för att bekämpa organiserad brottslighet i allmänhet och kriminella gäng i synnerhet. Handboken kommer att förutom att presenteras på den avslutande konferensen i Stockholm 2011 att distribueras till samtliga polismyndigheter i Sverige såväl som till andra EU-länder. Handboken avses fungera som ett stöd i arbetet mot kriminella gäng och nätverk samt mot ungdomskriminalitet.

Projektets målsättning i detalj

Att stimulera, marknadsföra och utveckla horisontella metoder och verktyg för strategiskt förebyggande och brottsbekämpande kriminalitet garanterande säkerhet och allmän ordning. Dessutom: Att marknadsföra och utveckla koordinering, samarbete och ömsesidig förståelse ibland brottsbekämpande myndigheter och andra nationella myndigheter.

Vilka utgör då projektets samarbetspartners?

– Metropolitan Police Service, New Scotland Yard, London
– Danmarks Nationella Polismyndighet
– Norges Polisservice, Oslo Polisdistrikt
– Ekobrottsmyndigheten
– Kronofogdemyndigheten
– Polisens utbildnings- och träningsprogram, Växjö Universitet
– Försäkringskassan
– Kriminalvårdens underrättelsetjänst
– Socialltjänsten i Huddinge, Haninge och Botkyrkas kommun
– Finanspolisen
– Åklagarmyndigheten, Södertörn
– Skatteverkets skattebrottsenhet
– Rikspolisstyrelsen

Den viktigaste punkten i projektet blir att etablera ett lokalt underrättelsecenter (LUC) i samarbete med de svenska samarbetsmyndigheterna. Projektet skall vidare skapa ett underrättelse- och forskningsregister (SUB) vilket den linjära organisationen kommer att ha direktåtkomst till. Projektet skall också utveckla en organisationell bas ibland svenska myndigheter (LUC) för att använda ett mångdimensionellt synsätt att bekämpa kriminella gäng. Projketet skall vidare stimulera och marknadsföra ett utvidgat samarbete och utväxlande av kunskap och information mellan brottsbekämpande myndigheter inom EU-staterna för att skapa en effektiv, strategisk och faktisk inriktning mot organiserad brottslighet i allmänhet och kriminella gäng i synnerhet. SGIP skall också utarbeta en effektiv mall för att bekämpa och förebygga kriminella gängbildningar och nyrekrytering. Kriteriet för mallen skall vara att de kan användas på såväl lokal som regional och nationell nivå bland medlemsstaterna.

Hur många personer engagerar projektet i de olika deltagande länderna?

750 personer i Sverige, 50 personer i Norge och Storbrittanien samt 30 personer i Danmark.

Arbetsmetoder:

Forskning:

– Genom användandet av en metod för nätverksanlys som möjliggör studiet av gäng, olika grupperingar och kopplingar
– Klassificering och analysering av kriminella gäng speciellt utifrån en organisatorisk synvinkel före ingripande och lagföring.
– Nära samarbete med europeiska partners via seminarier, workshops och konferenser för europeiskt och nationellt utbyte.

Operativt polisarbete:

– Offensivt underrättelsearbete, informationsinsamling samt ett underrättelseundersökningsregister (SUR)
– Minska den kriminella lönsamheten genom samarbete med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten

Aktiviteter:

– Ledningsgruppen och det verkställande rådet i distriktet kommer att ha uppföljningsmöten varje månad samt informera polistjänstemannen hur projektet framlöper.
– En tvådagars konferens med seminarie och workshops kommer att arrangeras i Stockholm under år 1 dit alla samarbetspartners och experter på kriminella gäng är inbjudna. Projektet kommer även att avslutas med en konferens för att presentera resultat och erfarenheter av projektet 2010.

Tidtabell:

– Möten med samverkande nationella myndigheter kommer att arrangeras cirka 4 gånger om året, oftare om nödvändigt, för strategiskt, operativt arbete.
– 1 maj kommer en delrapport avseende projektet att insändas till EU och slutrapporten avges i November 2011. Även de interna och externa utvärderingarna kommer att presenteras i November 2011.

Förväntade resultat av SGIP-projektet:

– Kartläggning av kriminella gäng i Sverige
– Skapa ett underrättelse- och utredningsregister (SUR)
– Åtala 25 % av de strategiska gängmedlemmar
– Minska antalet gängmedlemmar i Södertörns polisdistrikt med 25 %
– 9 seminarier med projektdeltagarna från Danmark, Norge, Storbrittanien för utväxling av erfarenheter och kunskap.
– 120+50 timars utbildning för polisofficerare och 50 timmar för polisaspiranter.
– Sprida kunskap om SGI, dess metoder och arbetssätt via två konferenser och seminarier
– Uppmärksamma SGI:s goda erfarenheter och bästa metoder att skydda och stödja brottsoffer och vittnen.
– Utveckla en förbättrad metod att skydda och stödja vittnen och brottsoffer.
– Utveckla en komplett och effektiv mall att genomföra lokalt, regionalt och nationellt bland medlemsstaterna.
– Etablera en plattform och kunskapsbas för samarbete, kunskapsutväxling och erfarenheter, mellan brottsbekämpande myndigheter inom EU.
– Utveckla samarbete och utväxling av kunskap mellan medlemsstater vilket skall resultera i en effektiv, strategisk bekämpning av kriminella gäng.
– Närmare samarbete mellan forskare och polis i kampen mot kriminella gäng och gängmedlemskap inom EU:
– Etablerande av motsvarande metoder för analys och underrättelseutvärdering avseende kriminella gäng och gängmedlemskap inom EU
– Minska antalet gängmedlemmar inom EU.
– Stimulera utveckling av metoder och operationsfunktioner för strategisk brottsbekämpning och direkta aktioner mot kriminella gäng.

Hur skall resultaten av projekten användas och till vilka och vem skall kunskapen spridas?

– Projektbroschyrer och affischer för att stödja spridningen av aktiviter
– En projektsida med on-linetillgång för publicering på Svensk Polis webbsajt.
– Månatliga nyhetsbrev
– 2 konferenser i Stockholm
– En räcka seminarier och workshops
– Föreläsningar och presentationer, externt och internt
– Deltagande i den offentliga debatten genom att skriva artiklar, ge intervjuer m.m.
– Handbok i ingripanden/lagföringar och förebyggande av kriminella gäng
Utvärderingen av och erfarenheterna från projektet kommer att spridas till Polismyndigheterna inom Sverige, till samverkande myndigheter, utbildningsinstitutioner, utländska samverkande myndigheter samt andra målgrupper inom EU.

Chefen för SGI, Fredrik Gårdare, kommer att ansvara för den interna utvärderingen av projektet.

Utvärdaren skall bland annat belysa:

– Utseendet på projektorganisationen, själva dess struktur och arbetsmetoder såväl som effekter dessa komponenter har på projektets arbete.
– Interaktionen mellan projektchefen och de operativa arbetsgrupperna
– Samarbetet med samverkande myndigheter och europeiska partnerländer
– Utfallet av projektets målsättningar, tidtabeller och budget

Lektorn i kriminologi, Robert Andersson, på Växjö Universitet kommer att ansvara för den externa utvärderingen av projektet. Utvärderaren kommer att få möjlighet att kontinuerligt kunna följa projektets utveckling genom projektchefens månatliga besök i Växjö.

Den externa utvärderingen skall belysa:

– SGI:s metoder
– Nya metoder utvecklade av SGIP och det praktiska polisarbetet mellan poliser och forskare.
– Samarbetet med de utländska polismyndigheterna och hur utväxlandet av kunskap har varit betydelsefullt för utvecklingen av SGI-metoden.
– Samarbetet med nationella, strategiskt utvalda myndigheter.
– Polisens undersöknings- och underrättelsearbete under projektet

Slutligen vill jag också delge er vad Fredrik Gårdare, chefen för SGI och ledningsgruppen för SGIP-projektet uttalar i Svenska Dagbladetartikeln, ”EU-projekt ska hindra gängbrott” http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2933491.svd : -Att forskare är med i det dagliga operativa arbetet blir helt nytt för oss. Målet är att få fram vetenskapligt utvecklade metoder som gör brottsbekämpningen effektivare, säger Fredrik Gårdare, chef för sektionen mot gängkriminalitet…Genom samarbete med bland annat kriminalvården ska nya metoder hittas för att hindra att gängbildning på anstalterna utvecklas. …Forskare vid Växjö universitet, Stockholms universitet och Brottsförebyggande rådet ska kopplas till EU-projektet… Samarbete och kunskapsutbyte ska också ske med det internationella nätverk av forskare som arbetar på universitet runtom i Europa kallat Eurogang. En av USA:s främsta experter på gängkriminalitet, Malcolm Klein, kommer på besök för att föreläsa…Ett annat av EU-projektets mål blir att förbättra och utveckla nya metoder för samarbete mellan Södertörnspolisen och exempelvis Kronofogden, Skattemyndigheten och Socialtjänsten.

Många fina ord, ”goda föresatser” och välformulerade målsättningar. Frågan är hur mycket verkstad och verklighet det blir av det? Sveriges Polisväsende har historiskt sett haft en förmåga att sjösätta projekt som innebär tillskapandet av en så stor mängd olika underorganisationer och projekt att skutan blir ungefär lika sjösäker som regalskeppet Wasa: Det sjunker redan på väg ut ur hamnen!

http://www.payback.name/20093.html#stockholm

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin