Babystep mot Australien! Tillträdesförbud för personer i stadskärnor!

Förbud mot vistelse på offentlig plats!

Folkbladet publicerade följande text strax före nyår: Snart kan gängmedlemmar i Norrköping förbjudas att vistas på offentliga platser. Detta som ett led i polisens arbete med att bekämpa organiserad brottslighet. Ett arbete som hyllas av Rikspolisstyrelsen.

För att komma åt den organiserade brottsligheten har polismyndigheten i Östergötland tillsammans med Kriminalvården tagit fram en ny arbetsmodell. Metoden som redan används i Linköping går ut på att övervakningsnämnden förbjuder medlemmar i kriminella organisationer som avtjänat straff att beträda områden av statskärnan under vissa timmar av dygnet.

Hyllad modell

Arbetsmodellen hyllades nyligen av Rikspolisstyrelsen i en rapport där polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö följdes upp.

– Det är en metod vi är intresserade att ta till stan. Det löser inte problemet, men blir ett verktyg, och ett sätt att skydda allmänheten, säger Christian Winkler.

Ur Rikspolisstyrelsens rapport ”Våld i Offentlig Miljö, Tillsynsrapport 2013:14

För att gå till botten med saken tog vi fram rapporten det hänvisades till i texten för att läsa skrivningen däruti.

Sidan 29: Polismyndigheten i Östergötland har i samarbete med kriminalvården tagit fram en modell där kriminalvården utfärdat en särskild föreskrift för en medlem i en kriminell organisation. Personen var dömd för grov misshandel till två års fängelse.

I anslutning till den villkorliga frigivningen beslutade övervakningsnämnden om en särskild föreskrift som innebar att personen ej fick vistas inom ett specifikt område i centrala Linköping under vissa timmar av dygnet. Beslutet överklagades, men tingsrättens slutliga beslut blev, efter viss justering av tidpunkterna, att föreskriften skulle gälla. Överträds detta förbud får personen först en varning. Vid fortsatt överträdelse utdöms 15 dagars fängelse.

Ur domen i mål nr: Ä 3190-12, Linköpings Tingsrätt

Vi drevs vidare av vetgirighet att se vad som egentligen beslutats och uttalats av domstolen och skickade efter domen. Av hänsyn till den åtalade publiceras inte domen. Ur domen framgår emellertid följande:

Personen frigavs villkorligt 8 månader före strafftiden var avtjänad med övervakning under 12 månader framöver.

Personen anses efter utredning ingå i en kriminell gruppering, ej mc-relaterad, vilket personen ifråga förnekar. På grund av den påstädda tilhörigheten anses det föreligga en hög risk för återfall på grund av umgänge i ett kriminellt nätverk med därvid följande kontakter med kriminella och vistelse i kriminella miljöer. Observera att tillhörigheten som sagt är ett påstående och inget som belagts.

På grund av tillhörigheten och de därvid uppräknade riskmomenten anses personen behöva stöd av en särskild föreskrift om vad han ska iaktta under prövotiden. Övervakningsnämnden meddelade därför en särskild föreskrift innebärande att personen dygnet runt inte fick vistas på vissa adresser i centrala Linköping.

Beslutet från övervakningsnämnden överklagades till Tingsrätten i Linköping.

Advokaten anförde i ärendet bland annat att personen förhindrades via föreskriften att infinna sig på arbetsförmedlingen samt att besöka restauranger, nattklubbar samt att gå på bio.

Tingsrätten ändrade beslutet såtillvida att förbudet endast gällde mellan 20.00 och 6.00. Tingsrätten fann att då det föreligger behov av stöd för återanpassning i samhället får en sådan föreskrift meddelas för viss tid eller tillsvidare.

Därefter kommer en mycket märklig logisk kommentar från tingsrätten: En föreskrift som innebär att någon inte får vistas inom vissa delar av en ort innebär en mindre begränsning av rörelsefriheten än en föreskrift som innebär att någon överhuvudtaget inte får vistas på en viss ort. Det finns därmed inget hinder mot att meddela en föreskrift av det slag som övervakningsnämnden gjort.

Tingsätten fortsätter: Mot bakgrund av vad som framkommit om Xxx och dennes samhörighet med det kriminella nätverket Xxx bedömer tingsrätten att Xxx för sin anpassning i samhället har behov av visst stöd som innefattar en inskränkning av dennes rörelsefrihet i förhållande till vissa miljöer och visst umgänge där risken för återfall i brott är särskilt stor. Med hänsyn till att de adresser som omfattas av föreskriften inte bara inrymmer typiska riskmiljöer som nattklubbar och restauranger bör dock Xxx tillåtas att vistas på de aktuella adresserna dagtid.

Payback Sveriges kommentar:

Att iakktaga vad gäller ärendet är att det bara prövats av Tingsrätten då ärendet inte överklagades vidare. Det innebär att det föreligger inget prejudikat i ärendet vilket medför att det alltså inte finns någon vägledande dom eller rättspaxis ännu.

Att som Tingsätten resonera att de godtar en förskrift för att den är mindre inskränkande eller begränsande än en annan och att det därvid inte föreligger något hinder för dess verkställande är ett mycket märkligt fenomen och företeelse.

Tingsätten borde istället prövat föreskriften gentemot andra domar och lagar.

I detta fallet finns exempelvis Europakonventionen. Artikel 11 stadgar en föreningsfrihet och artikel 17 och 18 säger:

Artikel 17: Förbud mot missbruk av rättigheter

Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en
rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet
eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de
fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att
inskränka dem i större utsträckning än vad som medgetts där.

Artikel 18 – Begränsning av användningen av inskränkningar i
rättigheter

De inskränkningar som medgetts enligt denna konvention
beträffande de där upptagna fri- och rättigheterna får inte tillämpas annat än i de syften för vilka de medgetts.

Då det i Europakonventionen inte uttrycks stöd för sådan begränsning och/eller inskränkning av Europakonventionen strider således ett förbud mot att beträda vissa områden mot konventionen.

En stadskärna är också typiskt en sådan plats dit allmänheten har fritt tillträde då det är offentlig mark och miljö. Högsta Domstolen slog i mål nr: 4354-93 fast att en enskild person eller grupp aldrig kan göra sig skyldig till olaga intrång om den eller de bereder sig tillträde till lokal eller plats dit allmänheten har fritt tillträde. Högsta Domstolen är landets högsta rättsinstans vilket innebär att domen är prejudicerande, det vill säga att den utgör praxis och är vägledande för alla kommande rättsfall på området.

Detta är två exempel på hur ett sådant här förbud eller föreskrift kan bemötas juridiskt.

I övrigt är fallet självklart väldigt oroväckande och utgör ytterligare ett babystep mot den situation som råder i Australien för bikers.

Länk till artikel:
http://www.folkbladet.se/nyheter/default.aspx?articleid=6675942

Våld i offentlig miljö-rapporten

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin