• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Öppet brev och svar från polisen angående lagstöd för kontroller mot mc-klubbar!

Öppet brev och svar från polisen angående lagstöd för kontroller mot mc-klubbar!

Hej!

Mitt namn är Peter Schjerva och jag är ordförande i Riksorganisationen för bikers rättigheter Payback Sverige.

Med anledning av artikeln: http://www.nutidningen.nu/index.php/nyheter/jonkoping/28188-Lyckosam-satsning-permanent, och de uttalanden som där framfördes angående mc-klubbar vill vi ställa nedanstående frågor:

I artikeln: Lyckosam satsning permanent i NU-tidningen om Polisens E4-grupp uttalar du, Nils Gustavsson, tillförordnad chef på trafiksektionen att polisen stoppat och kontrollerat personer i ”mc-gäng” vid ett stort antal tillfällen. Tidningstexten ger även ett intryck av att just dessa kontroller utgör ett verktyg mot den organiserade brottsligheten.

Enligt Regeringsformen 1:1 ska all offentlig makt utövas under lagarna vilket innebär att en myndighet såsom polismyndigheterna ska ha lagstöd för varje åtgärd och/eller insats.

Polismyndigheterna äger vidare stöd för att enligt Polislag 19 kroppsviitera personer för att söka efter vapen och andra farliga föremål eller söka efter föremål som ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom. I alla tre fallen krävs att det föreligger särksilda omständigheter att det kan antas att sådant farligt föremål kan förverkas eller det finns särskild anledning att den som avses med åtgärden bär sådant föremål med sig.

22:a paragrafen Polislagen säger också: Polislagen ger även polisman möjlighet att med laga stöd stoppa fordon eller annat transportmedel 1. om det finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott, 2. om det av någon annan anledning behövs för att med laga stöd ingripa mot någon som färdas i fordonet, genom att beröva honom friheten, på annat sätt inskränka hans rörelsefrihet eller underkasta honom kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, 3. om det behövs för att med laga stöd genomföra husrannsakan i fordonet eller 4. om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon eller förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet.

Utefter att ha gått igenom ovanstående lagar som ger polisen befogenhet att stoppa fordon när särskilda omständigheter är för handen frågar vi därför: Utefter vilket lagstöd har då polismyndigheten stoppat personer i ”mc-gäng” som ett verktyg i den organiserade brottsligheten vid ett stort antal tilfällen?

MVH
Peter Schjerva

—————————————————————————————————————–

Polismyndighetens svar på Payback Sveriges Öppna brev med frågeställning:

Hej Peter.
Vi har varit i kontakt med Nils eftersom det var hans uttalande i artikeln som du nämnde.
Nils kunde konstatera att det han pratat om med journalisten var organiserad brottslighet inom MC-kulturen, inte MC-gäng i allmänhet.
Precis som du är inne på så ska varje kontroll ha ett lagstöd i botten och det är enligt Nils något man alltid praktiserar. De punkter 1-4 som du nämner kan vara exempel på lagstöd som använts. Sen finns även trafiklagsstiftningen att luta sig mot och då kan kontrollerna bli mer slumpmässiga.
Vi hoppas att du är nöjd med svaret.
Vänliga hälsningar Kommunikationsenheten
Polismyndigheten i Jönköpings län

—————————————————————————————————————–

Payback Sveriges kommentar kring polismyndighetens svar:
Det öppna brevet samt polismyndighetens svar är intressant ur två olika aspekter.
1. Brevets frågeställning utgör ett skolexempel på hur seriös journalistik bör bedrivas i och med att den ställer polisen inför de paragrafers lydelser som är aktuella i ämnet och därigenom förmår polisen att besvara på vilka grunder de stoppat och kontrollerat personer ur mc-klubbar.
2. Polisen tvingas erkänna att de måste ha lagstöd i varje enskilt fall av kontroll och att ett sådant lagtöd varit för handen i varje enskilt tillfälle.
Payback Sverige är dock inte naiva utan vi förstår fullständigt utefter erfarenhet att lagstöd inte varit för handen i varje enskilt fall. Men, om journalister började ställa konkreta frågor utefter vilket lagstöd polisen haft för sina åtgärder varje gång skulle polisen också tvingas retirera från sina åtgärder då ett flertal fullständigt saknar lagstöd.
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin