Om Lag om omhändertagande av berusade personer (LOB)!

bikerlagboken2016bild

Då det förekommer att Polisen felaktigt omhändertar personer utefter LOB publicerar vi nedan en kortare sammanfattning kring vad om gäller kring LOB. En heltäckande skildring i ämnet publiceras i Payback Sveriges kommande Bikerlagboken.

Sammanfattning

Lagen om omhändertagande av berusade personer innebär att polis med lagstöd kan omhänderta person som inte kan ta hand om sig själv vilket tydligt ska framgå av personens kroppsrörelser och därigenom utgör en fara för sig själv. Platsen för ett omhändertagande får inte vara en bostad i lagens mening.

Enligt domar i Europadomstolen fodras att personen som omhändertas enligt LOB faller in under begreppet alkoholmissbrukare då lagen är en vårdlag.

Rättsläge

Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m (LOB) paragraf 1 lyder:  Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan får omhändertas av en polisman. Anträffas någon där han eller någon annan har sin bostad, får han inte omhändertas enligt första stycket. Lag (1984:391).

Enligt 1§ LOB får en polisman omhänderta en person som är så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller någon annan.

Ulf Berg har kommenterat LOB-lagen enligt följande i bifogat utdrag ur: Karnov lagkommentar, Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. 1§: För att ett omhändertagande skall få ske krävs alltså en höggradig berusning. Om vederbörande inte är redlös – inte kan ta hand om sig själv – krävs att berusningen framgår på ett påtagligt sätt, exempelvis genom att vederbörande inte kan behärska sina kroppsrörelser och därigenom utgör en fara för sig själv.

Vi vill också härunder hänvisa till Rättsvetenskaplig uppsats, Carl Lindblom, Är LOB förenlig med EKMR?

Europadomstolen har, i tre avgöranden, uppställt ett antal krav som nationell lagstiftning måste uppfylla.
I rättsuppsatsen konstateras att Lagen har då används inte bara på redlöst berusade personer utan även används av polisen som ett medel för att utkräva hämnd på personer som av polisen uppfattats som uppkäftiga eller provokativa. I Polisverksamhetsutredningen från 2002 ansåg man även att omhändertaganden som sker enligt LOB måste ske i enlighet med de krav som finns i art. 5 i EKMR och därmed skulle godtas vid en prövning i Europadomstolen.

5:e artikeln i Europakonventionen stadgar att 1. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet. Ingen får berövas friheten utom i följande fall och i den ordning som lagen föreskriver: e) när någon är lagligen berövad friheten för att förhindra spridning av smittosam sjukdom eller därför att han är psykiskt sjuk, alkoholmissbrukare, missbrukare av droger eller lösdrivare,

Bostadsbegreppet 

I lagens förarbeten konstaterades följande:

Enligt förarbetena ska uttrycket “bostad” ges samma avgränsning som i bestämmelsen om hemfridsbrott i 4 kap. 6§ Brottsbalk (1962:700). Med bostad avses således också gårdar och trädgårdar i anslutning till bostäder. Vidare ska med begreppet bostad inte endast avses lokaler eller andra platser där en person bor beständigt eller för en längre tid. Också en tillfällig bostad, t.ex. ett hotellrum, en hytt på en båt eller ett tält kan utgöra en persons bostad. Det är inte nödvändigt att den tidigare nämnda gården eller trädgården som hör till bostaden är inhägnad om det på annat sätt framgår att området hör till bostaden. Uthus och andra ekonomibyggnader som finns inom gården eller trädgården liksom gårdsplanen omkring byggnaderna omfattas också, däremot inte sådana mer avsides belägna byggnader… Eftersom omhändertaganden ska ske i syfte att skydda saknas därför skäl att tillåta polisen att omhänderta personer i en bostad utefter Prop. 1975/76:113 Om ändring i Brottsbalken mm, s. 88 f

I Propositionen, lagens förarbete, som är vägledande för tolkningen av LOB-lagens tillämpning, står följande på sidan 37:Jag anser att LOB överhuvudtaget inte bör kunna tillämpas i bostäder. 

LOB-lagen är således inte tillämplig i bostäder. För att bostadskriteriet ska föreligga krävs det inte att en person formellt är skriven på fastigheten utan det räcker med att en person har en tillfällig bostad i fastigheten. I bikerhänseende innebär det exempelvis att polisen ej kan tillämpa LOB-lagen mot en person i en mc-klubbfastighet om personen har en säng på platsen.

Råd och Tips

Person som har en bestämd sovplats i bikerklubbsfastighet kan ej omhändertas inom ramen för LOB. Så om klubben inreder lokal inom fastigheten med sovplatser för medlemmarna kan personerna ej omhändertas enligt LOB.

Länk till LOB-lagen: https://lagen.nu/1976:511

Karnov lagkommentar, Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m

Rättsvetenskaplig uppsats, Carl Lindblom, Är LOB förenlig med EKMR?

Länk till LOB-lagens förarbeten, Regeringens proposition 1983/84/111

Källor: Prop. 1983/84:111 Förslag till polislag mm, s 35-38 och 143 f. och SOU 1982:64 Frihetsberövande vid bråk och berusning, s. 157-162.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin