• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Viktigt JO-beslut! JO kritiserar polisen för olaga kroppsvisitering, obstruerande av filmning samt för oprofessionellt och inkorrekt beteende!

Viktigt JO-beslut! JO kritiserar polisen för olaga kroppsvisitering, obstruerande av filmning samt för oprofessionellt och inkorrekt beteende!

JO kritiserar Polisens kroppsvisitation av bikers samt för obstruktion och oprofessionellt uppträdande vid filmning!

Payback Sverige har som juridiskt ombud anmält polisens insats mot medlemmar från Red Devils MC i samband med en tingsrättsförhandling i Västmanland.

Justitieombudsmannen har nu i beslut 6908-2016 utdelat kritik mot polisinsatsen i två olika avsnitt för olaga kroppsvisitation och för oprofessionellt och inkorrekt beteende i samband med obstruktion av filmning vid polisinsats. Ett viktigt beslut och en seger för såväl mc-klubben som bikerkulturen.

Nedan följer väsentliga citat ur JO-beslutet.

Kroppsvisitationer

Att en polis känner oro när en grupp personer uttrycker missnöje över ett polisingripande är naturligtvis inte en omständighet som kan läggas till grund för ett antagande om att vapen eller andra farliga föremål kan komma att anträffas vid en kroppsvisitation. Inte heller i övrigt framstår de skäl insatschefen åberopat till stöd för sitt beslut om kroppsvisitationer som hållbara.

Sammanfattningsvis konstaterar jag att utredningen inte ger stöd för att personerna på platsen agerade på ett sådant sätt att det, tillsammans med polisens tidigare erfarenheter av förekomst av farliga föremål, funnits grund för beslutet om kroppsvisitationer. Polismyndigheten ska kritiseras för att kroppsvisitationerna genomfördes utan att det fanns grund för dem.

Filmning och polisens beteende vid polisinsatsen

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det viktigt att den som upplever att polisen t.ex. använder våld på ett felaktigt sätt har en möjlighet att dokumentera detta. Att enskilda kan filma polisens ingripanden innebär också att allmänheten får en möjlighet till insyn i polisens arbete.

Endast den omständigheten att den som filmar beter sig provokativt eller har en negativ attityd är dock inte skäl för att hindra honom eller henne från att filma. Att en polis känner obehag inför att filmas i sin tjänsteutövning är inte heller ett sådant skäl. För att polisen ska få hindra någon från att filma måste det enligt min mening krävas att han eller hon på något konkret sätt hindrar polisens arbete.

Polismyndigheten har anfört att de två poliserna inte hindrade AA från att filma, men distraherade honom eftersom han riskerade att störa polisens arbete. Av filmen från händelsen framgår dock tydligt att poliserna under en kort stund aktivt försvårade för AA att på avstånd filma ingripandet mot den person som förts åt sidan av en annan polis. Om syftet var att förhindra att AA skulle störa ingripandet genom att gå fram till platsen där det genomfördes hade enligt min mening en lämplig åtgärd – i stället för att försvåra för honom att filma – varit att säga till honom att inte gå närmare.

När det gäller det sätt poliserna försvårade för AA att filma på vill jag börja med att framhålla att det är en självklarhet att en polis i sitt arbete ska uppträda professionellt och korrekt. Det framgår bl.a. av 10 § polisförordningen som anger att anställda inom polisen i arbetet ska uppträda på ett sätt som inger förtroende.

Att ställa sig i vägen för någon som filmar ett polisingripande och ge sken av att själv filma med en mobiltelefon på det sätt som poliserna gör i AA:s film är inte professionellt. Det är inte heller ett beteende som inger förtroende. Poliserna har förklarat sitt agerande med att de tyckte att AA betedde sig barnsligt och att de speglade hans beteende. Att någon beter sig provokativt eller respektlöst mot en polis innebär dock inte att en polis kan agera på samma sätt. En tjänsteman ska självfallet bete sig korrekt även om en enskild är arg, upprörd eller på något annat sätt upplevs som besvärlig (se JO 2016/17 s. 139, dnr 678-2015). Jag har tidigare påtalat vikten av att en polis aldrig får låta sig påverkas av att han eller hon känner irritation eller ilska över en persons uppträdande i samband med ett ingripande (se JO 2017/18 s. 231, dnr 7422-2015). Det sätt som poliserna agerade på lever inte upp till de krav som ställs på en polis. Det inträffade visar att det finns anledning för Polismyndigheten att arbeta med frågor om bemötande av personer som ifrågasätter polisens arbete.

Om vissa lagöverträdelser av polisen i sammanhanget

Polismans uppträdande: http://www.payback.name/?p=16816

Polisens Protokollskyldighet: http://www.payback.name/?p=16807

Lagligt och olagligt kring filmning: http://www.payback.name/?p=16770

Paybacks medlemsår 2019 inleds! Fritt fram att inbetala medlemsavgiften för 2019!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin