Viktig info rörande internationella organ som aktivt motarbetar mc-klubbar!

iomgia

International Outlaw Motorcycle Gang Investigators Association (IOMGIA)

IOMGIA har funnits sedan 1974 med målsättningen att motverka och på olika vis utbyta information och erfarenheter kring ”kriminella mc-gäng”. Medlemmar är poliser och åklagare från hela världen som arbetar mot mc-klubbar.

Organisationen avhåller en veckolång, årlig konferens och består av olika former av poliser som arbetar mot mc-klubbar över hela världen.

Citat ur presidentens uttalande rörande den årliga konferensen 2015:

Outlaw motorcycle gang members continue to commit violent crimes and continue to expand across all continents at a rapid rate. Law enforcements most important line of defense against the continued criminal expansion lies within our officers, probation, parole, correctional officers that work the communities each and every day and night.

The continued identification and successful prosecution of Outlaw Motorcycle Gang members that commit crimes is paramount to the safety of our communities and the people we protect.

Se: https://iomgia.net/

EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor

Under torsdagen och fredagen deltog Justitieministern Morgan Johansson samt Inrikesministern Anders Ygeman på ett möte i Luxemburg för EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor (RIF).

PÅ dagordningen fanns bland annat nedanstående punkt:

Punkt 13: Bekämpning av organiserad och grov internationell brottslighet (Sr Ygeman)

= Uppföljning av genomförandet av Europeiska unionens prioriteringar
= Gränsöverskridande brottslighet med koppling till kriminella motorcykelgäng
– Information från Belgien

Avsikten med behandlingen i rådet

Ordförandeskapet förväntas informera om vad som nyligen gjorts i samarbetet, inklusive
planeringen av en övergripande utvärdering av arbetet inom ramen för Policycykeln.
Därutöver kommer Belgien att presentera idéer som syftar till att förstärka arbetet mot
kriminella motorcykelgäng i alla delar av Policycykeln.

Bakgrund

För att stärka EU:s arbete mot i första hand grov och organiserad brottslighet beslutade
rådet den 8-9 november 2010 att inrätta en flerårig s.k. ”Policycykel”. Policycykeln är ett
system för EU-länderna att på ett mer strukturerat sätt än tidigare planera, prioritera och
följa upp arbetet för att bekämpa brottslighet. Policycykeln kan ses som ett flöde som tar
sin början i de hotbildsrapporter som tas fram av Europol för att beskriva den
gemensamma hotbilden från grov och organiserad brottslighet i EU. Med hotbilden som
grund beslutar rådet om EU:s prioriteringar. Dessa prioriteringar bryts sedan ned i en mer
detaljerad planering av gemensamma operativa planer och åtgärder. Insatserna genomförs
av medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter med stöd från Europol. Under
Policycykelns förlopp sker kontinuerliga utvärderingar av modellen och uppnådda resultat
i syfte att vidareutveckla arbetet. När cykeln når sitt slut påbörjas en ny. Den första
Policycykeln löpte över två år, 2012–13. Den andra, som numera spänner över 4 år,
påbörjades 1 januari 2014.

I den nedan publicerade promemorian framgår den svenska regeringens ståndpunkt kring mc-klubbar.

Regeringens ståndpunkt

Avseende den särskilda frågan om kriminella motorcykelgäng stödjer Sverige att man inom ramen för Policycykeln vidareutvecklar arbetet mot motorcykelgäng.

Dagordningen:
http://www.regeringen.se/contentassets/9495a570e6024dde960a2fb76728e438/kommenterad-dagordning-for-radets-mote-for-rattsliga-och-inrikes-fragor-rif-den-8-9-oktober-2015.pdf

Rådets promemoria i ärendet:
http://www.regeringen.se/contentassets/9495a570e6024dde960a2fb76728e438/radspromemoria-dp-13

Europol och FBI

Utöver dessa två internationella organ som motarbetar mc-klubbar finns även sådana motparter som exempelvis Europol, EU:s polissamarbete, och FBI. FBI är i första hand ett nationellt, federalt polisorgan men ger ibland föreläsningar och utbildar även andra länders polisstyrkor specifikt rörande mc-klubbar. FBI deltar också i riktade och samordnade insatser med andra länders polisväsenden.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin