Videon – Del 6 av Jönkes berättelse

OM VIDEOEN

Fra første dag blev videooptagelserne fra restaurant Robin, af politiet og anklagemyndigheden udlagt som værende et af de vigtigste beviser imod mig. De var med til at danne grundlag for anklagemyndighedens ønsker om varetægtsfængsling igennem et halvt år, men senere medvirkende til at jeg blev frikendt i byretten. Også medierne benyttede oplysningerne om videoen – hovedsagligt i begyndelsen – som henvisning til endnu en indikation på, at jeg var skyldig og retteligt burde sidde bag lås og slå.

Videoen kan ses i flere forskellige udgaver, ligesom de kopier af billeder og politiobservationer, der af anklagemyndigheden blev brugt til at få mig fængslet ved fristforlængelserne. Politiet har ved flere lejligheder søgt at forbedre videobåndets optagelser, og det samme har de eksperter jeg har været i forbindelse med, men det har ikke været muligt at forbedre kvaliteten.

Der var opsat fire videoovervågningskameraer på restaurant Robin. På [kameravinkler] kan det ses hvorledes disse kameraer var opsat i hvilken retning deres linser pegede. Videobåndoptageren kørte med 24-timers optagelse, hvor det enkelte kamera optog kontinuerligt på hver sit spor. Anlægget kan ikke afspille billederne separat og der er ikke redigeringsudstyr tilkoblet anlægget. Derfor viser videobåndet fire billeder på en gang, hvilket forstyrrer overblikket. Det opdelte skærmbillede benævnes derfor og herefter som ”billede 1,2,3,4.”

Allerede tidligt søndag morgen blev videobåndet udleveret til Aalborg politi og første videoanalyse af 12. august 2001 fremlægges i dommervagten samme dag. Samtidig fremlægges 30 stillbilleder fra videoen, men selve videoen vises ikke. I en senere rapport, fremlagt i byretten d. 30. august 2001, skriver politiet bl. a. om videoen; …Det er konstateret, at videooptagelserne i et vist omfang viser voldshandlingerne…De viser også gæster på stedet, som ud fra deres position har haft mulighed for at se hændelsesforløbet, og hvis iagttagelser kan være af afgørende betydning for efterforskningen…med henblik på at identificere disse vidner, ønsker politiet at forevise dele af videooptagelserne for personer, herunder bl.a. personalet på restaurant Robin…Videooptagelserne tænkes endvidere i nogle tilfælde forevist for identificerbare vidner i forbindelse med gennemgang af deres forklaring…Endelig tænkes videooptagelserne endvidere evt. forevist de sigtede i sagen.

Videoen blev således fra start af tillagt væsentlig betydning, ligesom det blev understreget over for offentligheden, at den fandtes og at der for flere af de impliceredes vedkommende var tale om belastende billeder. At de fremlagte kopier af stillbilleder, og senere selve videooptagelserne, var af så ringe kvalitet som det senere skulle vise sig, stod efter forsvarets opfattelse slet ikke mål med den begejstring hvorpå politi og anklagemyndighed brugte billederne. For at give alle et indblik i problematikken omkring videooptagelsernes værdi, har jeg valgt at vise dem, samt de kopier af stillbilleder der blev fremlagt i Grundlovsforhøret 12. august 2001. Derudover kan politiets ”drejebøger” (observationer), som undervejs er ændret flere gange, læses i ”rapport vedr. videoanalyse af 12. august 2001”, ”foreløbig videoanalyse af 21. august 2001”, samt ”videoovervågning fra Robin af 21. august 2001 (redigeret udgave)”

Dokument:

POLITIMESTEREN I AALBORG

IT-Sektionen                                                                                          Dato 120802

Jyllandsgade 27 – 9100 Aalborg                                                          Journ. nr.

Fax 96301481 – Tlf. 96301448

 Vejledning til visning af billedsekvens fra diskotek ”Robin”

I forbindelse med sagen er der tidligere foretaget en digitalisering af den originale videofilm fra diskoteket i det tidsrum, der er interessant for sagen – fra kl. 02:53:58 til kl. 02:56:58

Efterfølgende har jeg til brug for sagens behandling i retten bearbejdet denne sekvens, således at de optagne billeder kan vises enkeltvis. Ved opdeling af sekvensen fremkommer der i alt 837 enkeltbilleder, som kan vises på en almindelig PC af dagens standard.

Enkeltbillederne er af typen ”BMP”, som er Windows standardformat for billeder og kræver således ikke specielt udstyr af nogen art. I enhver Windows PC kan billederne således vises uden ekstra hardware eller software, idet Windows-programmet ”Paintbrush” kan anvendes og er installeret fra start.

Ved sagens behandling i Aalborg ret blev der til forevisningen anvendt et program ved navn ”ACDS”, idet dette program har den funktionalitet, at det kan vise enkeltbilleder i en så hurtig strøm, at det opfattes som film. Desuden kan det naturligvis vise billederne enkeltvis. En prøveversion af dette program kan hentes gratis på Internetadressen: http://acdsystems.com . Dette program  er kun et af mange, som har denne funktionalitet.

Til brug for forsvarets behandling af sagen har jeg lavet en kopi af den tidligere fremsendte CD, som indeholder dels denne vejledning samt de omtalte 837 enkeltbilleder.

Fremgangsmåden til visning er således, at programmet ”Paintbrush” kan anvendes, men programmet ”ACDS” har den fordel, at den kan åbne alle billederne på en gang, hvorefter de kan betragtes fortløbende.

Billederne i sekvensen er navngivet forløbende, således at det første billede hedder ”1 001” og det sidste i sekvensen hedder ”1 837”. Dato- og tidsgruppe for billedets optagelse fremgår af billedet.

Sluttelig er det vigtigt at bemærke, at videofilmens dårlige kvalitet har gjort, at billederne kræver længere tids granskning for at udlede noget derfra. Den dårlige kvalitet skyldes således ikke den efterfølgende bearbejdning.

Frank Johansen, pa.

Systemadministrator

Kameravinklar

Vidners Placering

Video Analyser

Stillbilleder

Videoen

Jörn Jönke Nielsen

[the_ad_placement id=”manual-placement”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin