• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Utredning vill att ledande person i en organisation ska dömas för att inte ha förhindrat brott!

Utredning vill att ledande person i en organisation ska dömas för att inte ha förhindrat brott!

 

Ledande person ska straffas för att inte ha förhindrat brott!??

Utredningen om Skärpta Straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet överlämnade idag slutbetänkandet Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m. (SOU 2014:63) till justitieminister Beatrice Ask. 

Den särskilde utredaren, straffrättsprofessor Petter Asp, har haft i uppdrag att överväga om det straffrättsliga regelverket på vissa områden kan skärpas för att mer effektivt motverka organiserad brottslighet. 

Payback Sverige har tidigare skrivit om utredningen och dess direktiv. En artikel som länkas nedan.

Utredningens förslag i korthet

– Förstadier till allvarliga brott som är vanligt förekommande inom organiserad brottslighet ska kriminaliseras i större utsträckning än i dag. Framför allt gäller det stämpling, som till exempel kan vara en överenskommelse om att begå brott. Bland annat ska stämpling till övergrepp i rättssak, grovt och synnerligen grovt vapenbrott, grovt olaga tvång och grov utpressning kriminaliseras.

– Straffskalan för förberedelse och stämpling till brott skärps genom att det i flera fall än i dag blir möjligt att gå över den begränsning på två års fängelse som gäller enligt nuvarande lagstiftning. Strängare straff än fängelse i två år ska kunna dömas ut om en viss gärning med hänsyn till omständigheterna är särskilt allvarlig.

Den som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning ska kunna dömas för underlåtenhet att hindra brott om han eller hon underlåter att hindra ett brott inom ramen för sammanslutningen. Ansvaret ska gälla sådana brott där underlåtenhet att avslöja brott i dag är straffbelagd.

Bland annat anspelning på våldskapital och understöd av vapen eller liknande ska beaktas vid bedömningen av om vissa brott som är särskilt vanligt förekommande inom organiserad brottslighet är grova.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2015.

Payback Sveriges kommentar

Payback Sverige konstaterar att den varning vi tidigare utfärdat över utredningens direktiv åtminstoen delvis har besannats. Vi vill dock gå igenom och analysera den digra utredningen (335 sidor!) och därvid bland annat se över hur utredaren har tänkt sig avgränsningen över vad som ska utgöra lagens definition över vad som utgör en ”kriminell organisation” samt hur avgränsningen mellan individs brott och en organisations brott är tänkt innan vi kommenterar utredningen vidare. På grund av det digra materialet kan detta ta tid.

Under tiden kan vi bara rekommendera alla klubbar och enskilda personer att ansluta sig till Payback Sverige så vi står enade och starka inför det kommande arbetet! Det har aldrig varit viktigare att ha en enad front! Medlemskap kostar 200 kr/enskild person och 1000 kr för klubbar. Bankgiro: 803-9851

Utredningen om organiserad brottslighet

Utredningsdirektivet

Paybacks tidigare artikel om utredningsdirektivet:
http://www.payback.name/?p=9721

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin