Utredning för att förenkla utmätning vid trafik- och tullkontroller!

Scandbike2013A4b.PDF

Regeringen vill förenkla för Kronofogden att per distans utmäta tillgångar vid trafik- och tullkontroller

Payback skrev tidigare i veckan om att Regeringen ämnade lägga ett förslag om att bland annat utvidga möjligheterna för Kronofogdemyndigheten att förverka fordon per distans.

Regeringen menade då  ”att personer ofta har skulder till kronofogden i form av obetalt skadestånd till brottsoffer eller andra skulder härstammande från en kriminell livsstil. Vid exempelvis polisinsatser, trafikkontroller eller tullkontroller påträffas ibland föremål som skulle kunna bli föremål för utsökning. Regeringen vill därför ta initiativ till att Kronofogdemyndigheten på distans ska kunna utmäta egendom som påträffats av polis eller tullmyndighet.”

Citat från Kommittédirektivet 

Regeringen har nu lagt fram ett så kallat Kommittédirektiv i vilket en särskild utredare ska göra en översyn av utsökningsbalken och bland annat lägga fram moderniseringsförslag i syfte att förbättra såväl informationsutbytet mellan Kronofogdemyndigheten och andra myndigheter som Kronofogdemyndighetens möjligheter att från distans kunna utmäta egendom som påträffas av t.ex. polisen.

Regeringen skriver vidare: I syfte att effektivisera utsökningsförfarandet kan det finnas anledning att överväga om och under vilka förutsättningar som Kronofogdemyndigheten ska kunna samverka i aktioner tillsammans med bl.a. polisen för att kunna genomföra verkställighet. Vidare kan det finnas behov av att ge Kronofogdemyndigheten förbättrade möjligheter att från distans kunna utmäta egendom som påträffas av t.ex. polisen eller Tullverket.

Utredaren ska därför

– ta ställning till hur möjligheterna för Kronofogdemyndigheten att få information om polisens och andra myndig-heters åtgärder kan förbättras,

– ta ställning till i vilken utsträckning andra myndigheter ska kunna bistå Kronofogdemyndigheten med exekutiva åtgärder när Kronofogdemyndigheten inte är närvarande då egendom påträffas, och

– ta ställning till vad som i övrigt kan göras för att möjliggöra en bättre samverkan mellan olika myndigheter i fråga om verkställighet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2016.

Länk till tidigare artikel i ämnet:
http://www.payback.name/?p=14052

Länk till Kommittédirektivet:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/59/35/a6d30266.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin