• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Tandlösa förslag från regeringen – riktade mot brottslighet som inte existerar i Sverige!

Tandlösa förslag från regeringen – riktade mot brottslighet som inte existerar i Sverige!

Annons2.PDF

En rad förslag riktade mot icke-existerande brottslighet!?

Regeringen presenterade under en gemensam presskonferens med Polismyndigheten en rad förslag på åtgärder riktade mot så kallad grov, organiserad brottslighet. Med andra ord mot sådan brottslighet som en mängd experter i Sverige redan förklarat att den inte ens existerar.
Se: http://www.payback.name/?p=15542

Uppdrag till polisen m.fl. att utveckla den myndighetsgemensamma GOB-satsningen

Polisen fick av regeringen i uppdrag att utveckla satsningen mot så kallad grov, organiserad brottslighet.

Huruvida regeringen faktiskt tar intryck från Payback eller ej vet vi ej men den nya inriktningen innehåller just de delar som Payback länge efterlyst att satsningen borde innefatta om den överhuvudtaget ska ha någon funktion. Förutom ett fortsatt fokus på strategiska personer och deras nätverk ska satsningen framöver även rikta sitt fokus på brottstyper som bedöms farliga eller omfattande samt även fokusera på problematiken i utsatta områden.

Förbud mot västar och kläder i domstolslokal

Frågan om förbud mot mc-västar i offentlig lokal har utretts och röstats om i såväl riksdagen som varit föremål för åtta olika rättsfall berörande tre kommunala västförbud. JO har därutöver i två fall utrett frågan.

Payback Sverige har drivit åtta rättsfall inom rättssystemet där samtliga domstolsbeslut understrukit att ett västförbud i offentlig lokal/allmän plats strider mot grundlagens yttrandefrihet. När en motion lades i riksdagen sände Payback Sverige över information till Konstitutionsutskottet som föredrogs vid beslutande sammanträde varefter ledamöterna mer eller mindre direkt utefter Paybacks info rekommenderade riksdagen att rösta ned ett sånt förslag då motionen vare grundlagsstridig.
Kommunala västförbud: http://www.payback.name/?p=3979
Konstitutionsutskottet: http://www.payback.name/?p=5938  och   http://www.payback.name/?p=5417

JO har i samma anda, två gånger, förklarat att ett västförbud omöjligt kan införas då det strider mot grundlagen.

Då utredningen, som ska lägga fram redovisningen av uppdraget senast den 1 juni 2017, dessutom särskilt ska granska förslaget gentemot grundlagen så känns det mer som ett populistiskt förslag för att inför väljare framstå som handlingskraftiga än ett konkret förslag som parterna tror kan passera utredningens granskning.

Payback Sverige kommer givetvis under perioden som utredningen ska bedrivas att insända fullödig information i sak.

JO-beslut omkring västförbud under rättsförhandlingar: http://www.payback.name/?p=13380

Förslag om att kriminalisera ledande person i nätverk som ej förhindrar brott!

Utredningen om Skärpta Straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet lade i september 2014 fram sitt slutbetänkandet Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m. (SOU 2014:63). 

Då Payback tidigare skrivet en längre, detaljerad sammanfattning i ärendet hänvisar vi nedan till denna länkade artikel.

Utöver vår tidigare sammanfattning av förslaget vill vi bara här tillägga att förslaget kan kanske komma att antas men att just beträffande företeelsen ”ledande person” svårligen kommer att nå några större framgångar utan även här utgör förslaget just ett slag i luften. Svårigheterna blir juridiskt sett att dels definiera vem som utgör en ledande person men framförallt att leda i bevis att sådan person i förväg känt till annan persons kommande brottslighet och därmed aktivt kunnat förhindra utförandet.

Förslaget skickas nu på remiss till Lagrådet för legalitetsbedömning. Om Lagrådet godtar förslagen så är regeringens plan därefter att lagstiftningen ska träda i kraft 1 juli 2016.

Länk till artikel om utredningens skrivelser rörande ledande person:
http://www.payback.name/?p=14108

Lagrådremiss

Övriga förslag

Bland övriga förslag  förekommer även skärpning av vapenlagstiftning i tidens tecken med många skjutningar i storstadsområden. Dock har ju många länder betydligt mer avskräckande vapenlagar vilket dock ej medfört ett mindre antal begångna vapenbrott… Det har visat sig gång på gång att du inte genom lagstiftning kan få bort oönskade brott och beteenden. Du måste lösa bakomliggande problem. Sjukdoms-behandling istället för symptombehandling!

Försök, förberedelse och stämpling till brott kriminaliseras vid ett 15-tal brott
– Skärpta straff för förberedelse och stämpling
– ”Anspelning” på våldskapital påverkar bedömning om brott ska bedömas som grovt

Utvidgat förverkande:
– Utvidgade möjlighet att förverka
– Utvidgat förverkande kan ske vid brott med 4 år som straffpåföljd
– Har brott utgjort led i brottslighet som utövats i organiserad form kan förverkande ske utefter brottslighet som innefattar två år i straffpåföljd.

Domstolssäkerhet:
– Förslag på förbud mot fotografering
– Utredning kring möjlighet att ta med elektronisk utrustning till rättssal
– Utredning kring kameraövervakning i rättssal

Vapenbrott:
– Förslag på att försök, förberedelse och stämpling till grovt vapenbrott kriminaliseras

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin