• Nyanser Kalmendal, Stjernkvist och Bergqvist. Nyanser och besinning!

    Så länge ingen har den fulla bilden av ett skeende bör man iaktta varsamhet och återhållsamhet i sina kommentarer och krav på åtgärder kring olika händelser. Det gäller inte minst i Norrköping där kommunalpolitiker och polisen i dagarna dels använder ett språkbruk som är fullkomligt oacceptabelt men även direkt utnyttjar situationen för att göra sig […]