• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Staten har inte uppfyllt kravet att skapa skydd och lag som skyddar mc-klubbar och medlemmarna från Polisinsatser i strid med Europakonventionen! Del 1/2

Staten har inte uppfyllt kravet att skapa skydd och lag som skyddar mc-klubbar och medlemmarna från Polisinsatser i strid med Europakonventionen! Del 1/2

Varje EU-stat har en absolut skyldighet att respektera och garantera varje medborgare och mc-klubb de fri- och rättigheter som Europakonventionen innehåller!

Artikel 1 – Skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna
De höga fördragsslutande parterna skall garantera var och en,
som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och
rättigheter som anges i avdelning I i denna konvention.

Ovanstående text är direkt hämtad ur Europakonventionen. I texten framgår att alla ska garanteras de fri- och rättigheter som Europakonventionen anger. I artikel 8 skyddas rätten till privatliv och i artikel 11 skyddas föreningsfriheten.

Staterna ska inte bara garantera rättigheterna utan och tillskapa nödvändigt skydd för medborgarna vid konventionsbrott

Hans Danelius: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (2015). Boken utgör lagkommentaren till Europakonventionen.

Sidan 365: Primärt medför artikel 8 en förpliktelse för staten att avhålla sig från ingrepp i den skyddade rättigheten… Artikel 8 gäller inte bara ingrepp utan ålägger staten att vidta positiva åtgärder för att skydda den enskildes privatsfär. Sådana positiva åtgärder kan utgöras av lagstiftning men också av skydd mot övergrepp i särskilda situationer. Även utan att det förekommit något ingripande från en myndighet eller en offentlig tjänsteman kan staten således bryta mot mot artikel 8 genom att tolerera en existerande situation eller genom att inte skapa tillräckligt rättsskydd. Staten kan då bli ansvarig för sin underlåtenhet trots att det specifika övergrepp som visat att det rättsliga skyddet var otillräckligt har utförts av en enskild person, för vars handlande staten inte i och för sig är ansvarig… Vad som i huvudsak kan förväntas är att staten utfärdar lagar som ger ett tillfredställande skydd åt privatliv, familjeliv, hem och korrespondens och att de rättsvårdande myndigheterna håller kontroll över att dessa lagar respekteras.

Som framgår ur ovanstående lagkommentar, som utgör tolkningen av Europakonventionen så räcker det inte med att Staten garanterar Europakonventionens fri- och rättigheter utan att staten också tillskapar och utfärdar lagar som ger skydd åt privatlivet, familjeliv och hemmet för de utsatta!

Artikel 8 skyddar mot såväl kroppsvisitation, fordonsgenomsökningar, privatbostad och mc-klubbshus

I det Paybackdrivna JK-ärendet 5629-17-4.3 fastslog JK avseende husrannsakan i mc-klubbhus: att utgångspunkten måste vara att det är den juridiska personen, mc-klubben; som i konventionsrättsligt hänseende får anses ha drabbats av den aktuella tvångsåtgärden, och därmed kan ha rätt till skadestånd… Av Europadomstolens praxis framgår att juridiska personer kan härleda vissa rättigheter från artikel 8 i konventionen, däribland rätten till respekt för sitt “hem”. Begreppet “hem” kan i förhållande till juridiska personer omfatta t.ex. ett företags affärslokaler eller registrerade kontor. (Se Sociti Colas Est m.fl. mot Frankrike, no. 37971/97, dom den 16 april 2004, p. 41, Saint-Paul Luxembourg S.A. mot Luxemburg, no. 26419/10, dom den 18 april 2013, p. 37 samt prop. 2017/18:7 s. 35 och 64, jfr SOU 2010:87 s. 377 f.)

Den husrannsakan som ägde rum i mc-klubbens lokaler har därmed utgjort ett intrång i klubbens rättigheter enligt artikel 8.1 i Europakonventionen…Såsom JO har funnit var emellertid inte husrannsakan motiverad utifrån de omständigheter som låg till grund för beslutet. Konventionens krav på proportionalitet kan därför inte anses ha varit uppfyllt. Mc-klubbens rättigheter enligt artikel 8 i konventionen har därmed åsidosatts.

JK fastslog också att husrannsakan skett i strid med Europadomstolens beslut i ärendet: Agrotexim m.fl. mot Grekland, no. 14807/89, dom den 24 oktober 1995, särskilt p. 66. Begreppet ”hem” kan i förhållande till juridiska personer omfatta t.ex. ett företags affärslokaler eller registrerade kontor.

Ytterligare nio fall där medlemmar fastställts ha utsatts för brott mot Europakonventionen

Paybacks sida för mänskliga rättigheter listar ytterligare nio Paybackdrivna ärenden där Polisens insatser fastslagits ha brutit mot de mänskliga rättigheterna såsom de uttrycks i Europakonventionen, artikel 8 om rätten till privatliv. 8 av ärendena har berört olaga kroppsvisitation och ytterligare ett olaga DNA-topsning. Det innebär att i 10 olika ärenden har Polisen och därmed Svenska Staten inte skyddat klubbmedlemmar eller klubbar från att utsättas för olaga insatser i strid med de mänskliga rättigheterna i Europakonventionen.

Har då någonting gjorts för att skapa lag och skydd för de utsatta klubbmedlemmarna eller klubbarna? Nej, ingen har gjort någonting för att uppfylla kravet i artikel 1 i Europakonventionen, överst i artikeln, stipulerande att varje medlemsstat i EU har en absolut skyldighet att garantera alla medborgare inklusive klubbmedlemmar och klubbar skydd från olaga insatser från myndigheter! Vare sig JK, Polisen eller regering och riksdag! Inte heller har journalister, media, forskare eller olika rättsexperter lyft ett finger eller upphävt sin röst för bikers skull trots att det föreligger solklara bevis för att bikers och bikerklubbar utsätts för systematiska och strukturella olaga insatser i strid med Europakonventionen och de mänskliga rättigheterna!

Europakonventionen

Paybacks sida för mänskliga rättigheter och brott mot Europakonventionen

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin